Towarzysze z bezpieczeństwa

29/01/2009
"Współpracownicy wywiadu PRL" Sławomir Cenckiewicz Kontakty informacyjne zawsze były częścią sieci agenturalnej wywiadu. Poszczególne piony operacyjne i rezydentury wykazywały je w sprawozdaniach przesyłanych do centrali Departamentu I MSW – pisze historyk Pierwotnie nie chciałem wypowiadać się na temat sprawy arcybiskupa Józefa...
22/07/2008
Geneza wszystkich formacji wojskowych i cywilnych, strzegących w czasach powojennej Polski „zdobyczy” ustroju socjalistycznego, jednoznacznie wskazuje, że powstały one z nakazu i inspiracji Sowieckiej Rosji. Od samego początku działalność tzw. „polskiego” rządu i „polskich” organów bezpieczeństwa, była naznaczona piętnem zdrady i służyła interesom...
23/07/2007
про діяльність військовослужбовців та працівників ВІС, а також структурних військових підрозділів, що реалізували завдання у сфері військової розвідки і контррозвідки до набрання чинності закону від 9 липня 2003 р. про Військові інформаційні служби у межах, окреслених в ст. 67. абз. 1 пункти 1 – 10 закону від 9 червня 2006 р. „...
05/07/2007
о деятельности солдат и служащих ВИС, а также организационных военных частей, выполнявших задания в области военной разведки и контрразведки до вхождения в силу постановления от 9 июля 2003 г., о Военных информационных службах в рамках, определенных в ст. 67 пар. 1 п. 1 – 10 постановления от 9 июня 2006 г. "Вводные предписания к...
04/07/2007
Of the actions of soldiers and employees of the Military Intelligence Services (WSI) and military organizational entities performing military intelligence and counter-intelligence activity before coming into the force of the Act July 9, 2006 on Military Intelligence Services to the extent determined in Art. 67 subpar. 1 p. 1 through 10 of the Act...
02/08/2006
lista członków KPP (1918-39) lista pochodzi ze strony prof. Gabriele Simoncini, absolwentki UW i prof. na kilku uniwersytetach amerykańskich, która 4 lata spędziła też w Warszawie W miarę pełne i oparte na źródłach opracowanie historyka z Zachodu. Zob. więcej - publikacje prof. GS COMMUNIST PARTY OF POLAND (KPRP - KPP) 1918-1938 List of...
31/07/2005
CENTRALA (1) Kiedyś oplatała nas by pilnować posłuszeństwa, dziś by nas doić i nie pozwolić na rozwój demokratycznego kapitalizmu i autentycznego, nie manipulowanego życia politycznego. Chcemy odtworzyć całą sieć. Dlatego prosimy o nadsyłanie materiałów z teczek, ale nie tylko nazwisk funkcjonariuszy lecz także funkcji i dat kiedy je...
30/07/2005
I DEPARTAMENT MSW – wywiad – linia/pion I (wywiad polityczny, ekonomiczno-techniczny, ośrodki „dywersji”, instytucje rządowe i obce służby, od 1978 r. 16 wydziałów), rozpoznanie gości zagranicznych na I KZD „S” („Sejmik”) Dyrektor: Henryk SOKOLAK (17.04.1961 - 15.01.1969), poprzednio z-ca dyrektora, następnie radca Ambasady PRL w Berlinie (1969...
29/07/2005
III DEPARTAMENT MSW /DOKPP MSW (1989-1990) – opozycja – linia/pion III - podlegały mu wydziały III w KWMO/WUSW - zabezpieczał I KZD „S” (operacja „Sejmik") Dyrektor: Stanislaw MORAWSKI (1971-1973), poprzednio dyrektor IV Departamentu, następnie dyrektor Biura Historycznego MSW (1973-1975); Adam KRZYSZTOPORSKI (18.12.1973 - 19.10.1980),...
28/07/2005
IV DEPARTAMENT (od 26 czerwca 1962) – Kościół – linia/pion IV, oddziaływanie na „S” za pośrednictwem doradców ze środowisk katolickich. Łącznie z pracownikami wydziałów IV KWMO i KSMO – 2460 funkcjonariuszy i 5 tys. tajnych współpracowników wszystkich kategorii (1981). Dyrektor: płk. Stanisław MORAWSKI (15.06.1962 – 21.10.1971), poprzednio z-ca...
27/07/2005
V DEPARTAMENT (od 7 listopada 1981) / DEPARTAMENT IIIA (od 16 maja 1979 do 7 listopada 1981) - poprzednio WYDZIAŁ VI w Departamencie III (do 16 maja 1979)- przemysł, „Solidarność” Dyrektor: Władysław CIASTOŃ (1.05.1979 - 25.11.1981), poprzednio z-ca dyrektora III Departamentu; Adam BARSZCZEWSKI (1.01.1981 - 1983), poprzednio z-ca; gen. bryg....
26/07/2005
BIURO ŚLEDCZE MSW - DEPARTAMENT SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY MSW - ZARZĄD ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY MSW -BIURO MSW DS. POLITYCZNO-WYCHOWAWCZYCH - GRUPY DO ZLECEŃ SPECJALNYCH MSW - SŁUŻBA ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO MSW - DEPARTAMENT TECHNIKI - BIURO „A” - BIURO „B” - BIURO „C” - BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW RZĄDOWEGO CENTRUM INFORMATYCZNEGO PESEL...
24/07/2005
KWMO (DO 1983) WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KATOWICACH – ETAT – WUSW - 757, RUSW – 696 (1985) Komendant Wojewódzki MO/Szef WUSW: gen. dr Jerzy GRUBBA (1982); gen. bryg Zdzisław WEWER (1.06.1988 - 12.06.1990), poprzednio p. o. zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa MSW (16.02.1988 - 1.06.1988), Szef WUSW w Piotrkowie (1.04.1981...
23/07/2005
(Z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB o 1983) Szef WUSW ds. SB na woj. lubelskie: płk. mgr Henryk KAMIŃSKI (1980); ppłk. mgr Aleksander CHODOROWSKI (1982); Zdzisław KUŁAGA (sierpień 1985); płk. mjr Antoni KOWALSKI (4-04.1989). Starszy Inspektor przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB: Inspektorat Analityczny...
19/07/2005
KWMO (DO 1983) - WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KONINIE – ETAT: WUSW - 153, RUSW – 44 (1985) (Z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB) Szef WUSW ds. SB na woj. konińskie: ppłk. mgr Marian STRYCHOWSKI (...); ppłk. Stanisław WALCZAK (...); Starszy Inspektor przy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB: Inspektorat...
06/07/2005
KWMO (DO 1983) WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W TORUNIU Etat: WUSW – 211; RUSW – 97 (1985) Komendantem Wojewódzki MO: plk. mgr Zenon MARCINKOWSKI (1982 odszedł bodajże do Słupska), płk. Stanisław ŁUKASIAK (od 6 IX 1983 - ); (Z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB) Szef WUSW ds. SB na woj. toruńskie: płk. mgr Zygmunt...
06/07/2005
KWMO (DO 1983) - WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KRAKOWIE – ETAT: WUSW - 642, RUSW – 74 (1985) Komendant Wojewódzki MO: płk. mgr Zbigniew JABŁOŃSKI (1980); płk Adam TRZEBIŃSKI (1981); Jerzy GRUBA (1984-1989), poprzednio z-ca Komendanta ds. Sb w Katowicach; płk. Bogusław STRZELECKI (1989- ). Dwu zastępców ds. SB: (Z-ca...
06/07/2005
KSMO (DO 1983)/STOŁECZNY URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE – etat: WUSW – 913, RUSW – 351 (1985) Komendant Stołeczny MO: gen. bryg Jerzy ĆWIEK ur. 12.10.1930 (10.12.1976 - 31.01.1983), poprzednio dyrektor Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Głównej MO (1.07.1972 - 1.07.1974), w MBP od 4 października 1950, służył w MO;...
05/07/2005
(KWMO DO 1983) WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH (OD 1990 URZĄD OCHRONY KONSTYTUCYJNEGO PORZĄDKU PAŃSTWA) W GDAŃSKU – ETAT: WUSW – 869, RUSW – 134 (1985) Komendant Wojewódzki MO: płk. H. STASIAK (1978); płk. Jerzy ANDRZEJEWSKI, ur. 09.04.1925, s. Antoniego (1978-1982); Trzech zastępców ds. SB: Z-ca Komendanta...
02/07/2005
(KWMO DO 1983) WOJEWÓDZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH W OSTROŁĘCE – ETAT: WUSW - 105, RUSW – 41(1985), zidentyfikowano - 60 Komendant Wojewódzki MO w Ostrołęce: płk. mgr Wacław DĄBROWSKI (1981-1983); (Z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB) Szef WUSW ds. SB na woj. ostrołęckie: płk. Bogumił OWCZAREK (1979 - 1984); Starszy...