4. GOSPODARKA - W KTÓRYM ROKU POWRÓCIMY DO PUNKTU WYJŚCIA?

GOSPODARKA

Pierwszym rokiem spadku dochodu narodowego w Polsce był rok 1979. Tak więc rok 1978, choć już wtedy zjawiska kryzysowe wyraźnie występowały, może być uznany za ostatni przed obecnym kataklizmem i dlatego przyszłe prognozy należy odnosić do tego roku. Kiedy uda się naszej gospodarce powrócić do poziomu z przed kryzysu. Profesor Kurowski stwierdził, że jest to możliwe szybko pod warunkiem zmian systemu gospodarczego i reform politycznych. Co nam natomiast obiecują umundurowani komuniści? Niniejszy artykuł nie rości sobie pretensji do prognozy. O taką prognozę pismo nasze pokusi się w najbliższym czasie. Pragniemy jedynie uzmysłowić czytelnikom ile lat nędzy obiecuje nam polityka obecnego reżimu.

W poniższych obliczeniach zakładamy że:

- w roku bieżącym nastąpi dalszy spadek dochodu narodowego,

- kraje zachodnie nie ogłoszą niewypłacalności Polski,

- obecna władza nie załamie się i będzie w stanie realizować swą strategię,

- rok przyszły będzie pierwszym od roku 1978, w którym nastąpi wzrost dochodu narodowego wytworzonego, tzn. dno kryzysu zostanie osiągnięte w roku bieżącym (prawdopodobnie w połowie),

- w latach następnych nastąpi stały wzrost dochodu narodowego.

Nie uwzględniamy w tych obliczeniach zjawiska „echa kryzysu”, które wystąpi prawdopodobnie za ok. 5 lat, a spowodowane będzie koniecznością spłaty odroczonych kredytów oraz zbyt niskim obecnie poziomem inwestycji. Nie uwzględniamy też istotnych zmian w stosunkach międzynarodowych końca wieku. Założenia te należy uznać za korzystne dla obecnych władz.

Spadek dochodu narodowego w roku bieżącym jest nieunikniony. Będzie on na poziomie roku zeszłego, a więc drastyczny. Przyjmujemy trzy warianty spadku: o 10%, 15% i o 20%.

Wariant spadku Poziom D.N. w r. 1982 indeks wzrostu

D.N. w r.1982 r. 1978 = 100 niezbędny dla

powrotu do r.1978

10% 73,4 1,362

15% 69,4 1,441

20% 65,3 1,531

Rubryka trzecia w powyższej tabeli oznacza, że przy wariancie 10% niezbędny jest wzrost o 36,2%, przy wariancie 15% - 44,1%, przy wariancie 20% o 53,1%, aby powrócić do poziomu z roku 1978. Po ilu latach uda się uzyskać takie wzrosty?

Wariant spadku o 10%

Założona średnioroczna ilość lat dochodzenia rok

stopa wzrostu do poziomu z roku 1978 dojścia

5% 7 lat 1989

4% 8 lat 1990

3% 11 lat 1993

2% 16 lat 1998

Wariant spadku o 15%

Założona średnioroczna ilość lat dochodzenia rok

stopa wzrostu do poziomu z roku 1978 dojścia

5% 8 lat 1990

4% 10 lat 1992

3% 13 lat 1995

2% 19 lat 2001

Wariant spadku o 20%

Założona średnioroczna ilość lat dochodzenia rok

stopa wzrostu do poziomu z roku 1978 dojścia

5% 9 lat 1991

4% 11 lat 1993

3% 15 lat 1997

2% 22 lata 2004

Założenia przedstawione powyżej są wielce prawdopodobne. Można odrzucić zdecydowanie możliwość długookresowego wzrostu większego niż 5%. Za najbardziej prawdopodobne uznajemy warianty pośrednie /(15% spadku i 3% wzrostu w latach następnych). Oznaczać to będzie konieczność czekania 13 lat na powrót do poziomu życia sprzed 1978 roku. Wiek XXI przywitamy więc w nędzy.

"Niepodległość" - miesięcznik polityczny 1982-1983: