George Watson

14/06/2012
 REFLEKSJE O POKREWIEŃSTWACH, ENCOUNTER, grudzień 1984 One fire drives out one fire; one nail, one nail. Shakespeare: Coriolanus Radykalny faszyzm Hitlera da się pojąć jedynie w jego powiązaniu z bolszewizmem i marksizmem. Prof. Emst Nolte, Frankfurter Allgemeine Zeitung (21 VII 1984) W maju 1913 roku dwudziestoczteroletni Austriak...