Artykuły

24-07-1982
Do korzystnych zmian w wolnym świecie wypada również objęcie Departamentu Stanu (amerykańskie MSZ) po Haigu przez dr G. Schulza. Jest on zwolennikiem stanowczej polityki wobec ZSRR, polityki sankcji i nacisku, co oznacza, że okres ochronny dla Breżniewa ostatecznie się skończył. Jeśli jednak USA będą wymagały od Europy stosowania polityki sankcji...
24-07-1982
W interesie Polski leży nie tylko wypieranie ZSRR z zagarniętych już obszarów (np. Afganistan), ale przede wszystkim uwikłanie się Związku Radzieckiego w kolonialne, oddalone od Europy konflikty zbrojne, które związałyby jego siły i uniemożliwiły interwencje wojskowe w Europie. ZSRR wyparty z jakiegoś kraju zachowuje nadal swą siłę; dopiero...
24-07-1982
Rozpatrzymy na wstępie trzy problemy natury ogólnej wiążące się z przeprowadzeniem strajku: 1. Jaki charakter ma broń strajkowa w pojęciu pomysłodawców i naszym? 2. Czy taktyka strajkowa będzie zawsze aktualna niezależnie od sytuacji? 3. Jaki jest nasz cel; co chcemy, co możemy osiągnąć, a co możemy stracić? 1a. Strajk generalny jako straszak na...
24-07-1982
Stado Baranów kierowane przez wilka jest groźniejsze niż stado wilków kierowane przez barana. Red. „Jestem odpowiedzialny nie tylko za taką czy inną decyzję, ale również za niepodjęcie decyzji ?” Zb. Romaszewski Od pierwszego numeru naszego pisma ostro krytykowaliśmy postawę tych kilku działaczy „Solidarności”, którzy siłą ciężkości /a raczej...
24-06-1982
Na początku czerwca TKK i RKW Mazowsza, zagrożone utratą wiarygodności, zaczęły zastanawiać się nad możliwością przeprowadzenia jakiejś sensownej akcji, np. strajku powszechnego. Ponieważ RKW będzie jeszcze się bardzo długo zastanawiał, zużywając swą energię, jak można się domyślać na tworzenie konspiracyjnych klubów dyskusyjnych – dla władzy...
24-05-1982
„Wkrótce wojna się skończy. W ciągu piętnastu do dwudziestu lat odzyskamy siły, a potem na nowo weźmiemy się do dzieła” - Josif Wisarionowicz Stalin (M. Dżilas, Rozmowy ze Stalinem, s. 88). Gdy wojska argentyńskie zajęły Falklandy, jedni mówili: „To konflikt lokalny, śmieszny odpowiednik wojny futbolowej w Ameryce Środkowej sprzed kilku lat, inni...
24-05-1982
Na przełomie marca i kwietnia ukazały się pierwsze artykuły programowe. Rozpoczęła się dyskusja; wypowiedzieli się przywódcy – to dobrze, znaczy, że już wolno pisać artykuły polityczne. Kiedy pierwszy numer naszego pisma przygotowaliśmy na dzień 8 stycznia br., nikt nie chciał go wydrukować, ponieważ (oprócz niskiego poziomu intelektualnego)...
24-03-1982
Mija już trzeci miesiąc okupacji, ludzie są zagubieni, nie widzą co i jak robić; powszechnie daje się bowiem odczuć brak programu oraz skonkretyzowanych celów, do których należy dążyć. Owa bezprogramowość wywołana jest niejasną sytuacją (wszystko pozostaje jakby w zawieszeniu) i wynikającą z niej trudnością w wyborze odpowiedniej strategii, nie...
24-03-1982
POLEMIKI St. Bratkowski, człowiek, którego postawę należy cenić i szanować, po Sierpniu postanowił niestety zostać politykiem i mężem opatrznościowym dla PZPR, „Solidarności”, a po Grudniu także dla Związku Radzieckiego. W tym celu wyspecjalizował się w udzielaniu porad. Początkowo radził Wałęsie i „wielkiemu patriocie” oraz „zbawcy państwa”...
24-02-1982
Nieliczni, w tym piszący te słowa, uważają, że wojna o zasięgu światowym rozpoczęła się w dniu 13 grudnia 1981 r. Większość przerażona taka perspektywą krzyczy, iż Zachód nam nie pomoże i dlatego wojny nie będzie. Wypada więc przypomnieć, że Hitler wywołał wojnę, gdyż był pewien braku sprzeciwu ze strony napadniętych i ich sojuszników. Po...
24-02-1982
/.../ Dobrze myśląca część społeczeństwa polskiego jest bezsilna wobec coraz wzmagającego się nacisku organizacji rewolucyjtnych. Rząd nie zniesie pokuszenia na całość państwa. Buntownicze plany i czyny zmuszają go stanowczo oświadczyć, że dopóki w Kraju Przywiślańskim nie zniknie bunt, który znów wybuchł, dopóki część ludności, która przyłączyła...
24-01-1982
I. W Sierpniu 1980 r. walka strajkowa społeczeństwa polskiego o wolność zbiegła się z walką wewnątrz aparatu partyjnego o usuniecie ekipy Gierka oraz otwarcie drogi awansu i związanych z tym możliwości bogacenia się dla średniego i niskiego kręgu aparatczyków. Sierpień służył im do realizacji obu celów – wymiana ogromnej części aparatu oznaczała...
24-01-1982
Prognozując rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach w Polsce należy uwzględnić następujące elementy: - postawa społeczeństwa, zwłaszcza zaś tzw. „milczącej większości”, - postawa banków zachodnich, - rozwój sytuacji w ZSRR oraz w innych krajach bloku, - zachowanie się aparatu partyjnego, Wymieniane elementy nie wyczerpują możliwości, ale...
24-01-1982
Franciszek Sz. Oficjalne twierdzenia propagandy partyjno-wojskowej sugerują, że „Solidarność” miała szansę trwałego działania w systemie komunistycznym i możliwość jego zmiany, pod warunkiem niepodejmowania działań politycznych. Sugestia ta znajduje posłuch w części społeczeństwa, na ogół zresztą nie będącej w Związku. Podobne twierdzenia...

Pages