Artykuły - Jerzy Targalski

02-09-1992
Opracowanie dotyczy dyskusji na temat zasadności ujawniania dawnych tajnych współpracowników policji politycznej, którzy zajmują obecnie wysokie i odpowiedzialne stanowiska państwowe lub odgrywają istotną rolę w życiu politycznym krajów postkomunistycznych: Litwy, Polski, Czecho-Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, a także na terenie dawnego NRD...
02-03-1992
Ruch białoruski stoi nie tylko wobec problemu znacznej rusyfikacji (wielu jego działaczy posługuje się rosyjskim i uczy się dopiero białoruskiego), ale także znajduje się jeszcze na etapie udowadniania odrębności własnego narodu. Białorusini bronią kilku tez, które tworzą podstawy ich idei narodowej: - język białoruski wyodrębnił się z...
02-03-1992
Polacy nie byli ustosunkowani wrogo do Białorusinów; wielu brało udział w ruchu białoruskim. Działacze PPS, Michałowicz i Miller, współorganizowali BRH, zaś środowisko z którego wywodziła się ta partia miało białorusko-polski charakter. PPS przemycała druki białoruskie (1895), a nawet sama je wydawała (1902-1903), by mobilizować Białorusinów do...
02-03-1992
Ze względu na słabość ruchu białoruskiego konflikt białorusko-litewski nie nabrał dotychczas istotnego znaczenia. W przeszłości jego przedmiotem była przynależność Wilna, uważanego przez Białorusinów za własne centrum narodowe, i Wileńszczyzny, którą oba narody traktowały w przeszłości jako w całości ich własne terytorium. Jednocześnie białoruscy...
02-03-1992
Polesie, zamieszkałe przez ludność indyferentną narodowo (Poleszucy), należy w większości do Białorusi. Wraz z "pieriestrojką' rozpoczęła się narodowa działalność Ukraińców na Polesiu, którzy uważają ten teren za etnicznie ukraiński. Skrajni nacjonaliści ukraińscy głoszą, iż w obwodzie brzeskim mieszka około 1 miliona osób "pochodzenia...
02-03-1992
W języku polskim dysponujemy przestarzałą już pracą W. Kosmana, Historia Białorusi, Wrocław 1979. Początki państwa białoruskiego z punktu widzenia ruchu odrodzenia narodowego przedstawił Mikoła Jermałowicz, Starażytnaja Biełaruś. Połacki i nowaharodski peryjady, Miensk 1990, s. 366. Ten sam autor omawia powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego...
02-09-1991
Od kilku miesięcy było jasne, że historia Gorbaczowa dobiega końca. Już od dawna za jego pośrednictwem nie można było kontrolować społeczeństwa sowieckiego, do tego stopnia gensek-prezydent był znienawidzony przez zwykłych ludzi. Pozostała mu tylko funkcja żebraka międzynarodowego, tym bardziej że próba wylansowania Jelcyna na Zachodzie zawiodła i...
06-05-1991
W 1878 roku, po antytureckim powstaniu, Bośnia i Hercegowina została zajęta przez Austro-Węgry, a anektowana w 1908 roku; bośniackim muzułmanom przyznano autonomię religijną (1909). W październiku 1918 parlament lokalny BiH-u zagłosował za zjednoczeniem się z Serbią. Organizacja Muzułmanów, założona przez Mehmeda Spaho w 1919 roku, domagała się...
01-04-1991
INNA POLITYKA Przemiany zachodzące w prosowieckim obozie w Polsce i jego rozpad na dwa zwalczające się skrzydła można rozpatrywać tylko na najniższym, krajowym poziomie, ignorując cały otaczający nas świat, ale można również zacząć analizę od poziomu najwyższego, który dotyczy stosunków Wschód - Zachód, następnie zejść do poziomu średniego, by...
01-09-1990
ZA GRANICĄ... ___________________________________________________________________________ JÓZEF DARSKI DLACZEGO KGB USUNĘŁO CEAUSCESCU? Rumunia w grze prowadzonej przez strategów sowieckich pełniła trzy role. Pierwotnie manifestacyjnie proklamowała swą niezależność od Sowietów, co z jednej strony miało potwierdzać zachodnie teorie o dezintegracji...
16-06-1990
INNA POLITYKA JÓZEF DARSKI KTO ZASTĄPI PARTIĘ KOMUNISTYCZNĄ Zmiany w partiach komunistycznych bloku sowieckiego i demonstracyjna rezygnacja z zasady "kierowniczej roli" powodują, że przekonanie jakoby komunizm już upadł, a nawet sam ustąpił przed demokracją, zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród intelektualistów. Czy jednak takie twierdzenie...
27-04-1990
Na pytanie: „Czy należy wierzyć w Gorbaczowa i przebudowę?”, jeden z polskich antykomunistów odpowiedział. „Nie wierzę w możliwość modernizacji imperium sowieckiego i zmianę jego charakteru z zagrażającego światu „imperium zła” w normalne, nawet opresyjne mocarstwo. Wierzę natomiast w Gorbaczowa, ponieważ uważam, że swymi reformami osłabi imperium...
08-12-1989
Moskwa jest dla Zachodu źródłem wiecznego rozczarowania. Jednak, mimo tych bolesnych nauczek, Zachód ciągle się łudzi, że Sowieci przyjmą europejskie reguły gry. Zbigniew Brzeziński, następca Kissingera na stanowisku szefa Rady Bezpieczeństwa, ubolewał w roku 1978, że "Związek Sowiecki pogwałcił własne zasady postępowania". Jakie zasady? W...
08-11-1989
Wywiad udzielony w 1988 roku w Londynie w 1988 roku Tadeuszowi Pawlickiemu, członkowi naszej grupy od 1978 roku, członkowi organizacji "Niepodległość" i pracownikowi jej techniki oraz opublikowany w zaprzyjaźnionym czasopiśmie "Baza" w listopadzie 1989 roku. Redakcja "Bazy" zaopatrzyła wywiad następującym" komentarzem: "Relacja Józefa Darskiego...
10-12-1988
Komuniści posługują się nie tylko czołgami i propagandą. Ich trzecią bronią od początku istnienia Sowdepii jest DEZINFORMACJA. Ostatnio badania nad dezinformacją mają szansę stać się odrębnym działem sowietologii. By jaśniej zrozumieć czym jest owa dezinformacja, porównajmy ją z propagandą. Istnieją między nimi dwie zasadnicze różnice: -...
10-04-1985
Myśli staroświeckiego Polaka Piotra Wierzbickiego - (Wydawnictwo Głos) są bardzo ważną książką polityczną, która 1985 uderza w szereg mitów, jakimi żyje jeszcze opozycja. Autor Traktatu o gnidach obnażając opozycyjną nierzeczywistość, jednocześnie tworzy jednak mity nowe i popada w świat nowej fikcji politycznej. Od mniej więcej dwóch lat...

Pages