STATYSTYKI NA TEMAT LUDNOŚCI SŁOWACJI (spis 2001)

Ostatni spis ludności na Słowacji został przeprowadzony w 2001 roku w oparciu o dwa istotne kryteria: narodowości i języka ojczystego. Dla potrzeb omawianego spisu ludności kryterium narodowości rozumiano - jako przynależność obywatela Republiki Słowacji do określonego narodu lub grupy etnicznej. Obywatele sami decydowali do jakiej grupy narodowej lub etnicznej przynależą, natomiast w przypadku dzieci do lat 15 decydowała narodowość ich rodziców.
W porównaniu do wyników spisu ludności z roku 1991, w 2001 roku pojawiły się interesujące różnice wynikające z wpływów różnorodnych czynników politycznych, społecznych, historycznych, kulturowych, jakie silnie oddziaływają na sytuację w społeczeństwie i rodzinie. Nie bez znaczenia pozostaje także upływ czasu i fakt, iż obywatele sami podejmują subiektywne decyzje dotyczące ich przynależności do określonej grupy etnicznej czy narodowej. Do najważniejszych różnic zaliczyć należy następujące wnioski płynące ze spisu ludności z 2001 roku: 

  • w 2001 roku na Słowacji 85,8 % obywateli zgłosiło narodowość słowacką, 9,7% obywateli uznało się za Węgrów, 1,7% za Romów i jedynie 0,8% obywateli zadeklarowało narodowość czeską.
  • w porównaniu z 1991 rokiem nieznacznie wzrosła liczba obywateli uznających swoją słowacką narodowość, z 85,7% do 85,8%, oraz obywateli deklarujących się jako Romowie, z 1,4% do 1,7%.
  • spadł natomiast odsetek ludności pochodzenia węgierskiego z 10,8% do 9,7%.
  • najwyraźniej natomiast zwiększył się odsetek ludności, która  nie określiła swojej narodowości, z 0,2% w roku 1991, aż do 1% w 2001 roku.

 
Kryterium języka ojczystego na potrzeby prezentowanego spisu ludności zdefiniowane zostało jako – język, w którym najczęściej rozmawiali z obywatelem jego rodzice w trakcie dzieciństwa. Również w tym przypadku można zaobserwować interesujące równice w porównaniu z wynikami spisu z 1991 roku:

  • w 2001 roku język słowacki jako ojczysty zadeklarowało 83,9% obywateli, podczas gdy w 1991 roku było to 84,3% obywateli.
  • odsetek ludności z językiem węgierskim deklarowanym jako ojczysty spadł z 11,5% w roku 1991 do 10,7% w 2001 roku.
  • wzrósł odsetek ludności deklarującej język romski jako ojczysty z 1,5% w roku 1991 do 1,8% w roku 2001.
  • podobnie podniósł się odsetek ludności, która nie określiła swojego ojczystego języka z 0,2% w roku 1991 do 1,2% w 2001 roku.

 
W Tabeli Nr I przedstawiona została struktura obywateli Republiki Słowacji w procentowym porównaniu z 1991 roku i 2001 roku w oparciu o kryterium języka ojczystego. W Tabeli Nr II ta sama struktura przedstawiona została z uwzględnieniem kryterium narodowości. Natomiast, w Tabeli Nr III zaprezentowane zostały wyniki spisu ludności Republiki Słowacji z 2001 roku, z uwzględnieniem obydwu omawianych wcześniej kryteriów oraz, podobnie jak we wcześniejszych Tabelach, z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn.

Tabela Nr I.

 
Płeć
Narodowość
Słowacka Węgierska Romska Rusińska Ukraińska Czeska Niemiecka Polska Inna Nieokreślona
Rok 2001
M 85,8 9,6 1,8 0,5 0,2 0,7 0,1 0 0,3 1,1
K 85,8 9,8 1,6 0,4 0,2 0,9 0,1 0,1 0,2 0,9
Ogółem 85,8 9,7 1,7 0,4 0,2 0,8 0,1 0 0,2 1,0
Rok 1991
M 85,8 10,6 1,5 0,3 0,2 0,9 0,1 0 0,2 0,2
K 85,5 10,9 1,4 0,3 0,3 1,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Ogółem 85,7 10,8 1,4 0,3 0,3 1 0,1 0,1 0,2 0,2
                       

Tabela Nr II.

Płeć Język ojczysty
Słowacki Węgierski Romski Rusiński Ukraiński Czeski Niemiecki Polski Inny Nieokreślony
Rok 2001
M 84 10,5 1,9 1 0,1 0,8 0,1 0 0,2 1,3
K 83,7 10,8 1,8 1 0,2 1 0,1 0,1 0,1 1,1
Ogółem 83,9 10,7 1,8 1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,2 1,2
Rok 1991
M 84,5 11,4 1,5 0,9 0,2 1 0,1 0 0,1 0,2
K 84,1 11,7 1,4 0,9 0,2 1,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Ogółem 84,3 11,5 1,5 0,9 0,2 1,1 0,1 0,1 0,1 0,2

 
 
 

Tabela Nr III.


Język ojczysty
  Narodowość Ogółem
  Płeć Słowacka Węgierska Romska Rusińska Ukraińska Czeska Niemiecka Polska Chorwacka Serbska Inna Nieokreślona
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Słowacki M 2171499 4911 10489 637 552 3370 828 111 54 32 935 1596 2195014
  K 2295184 4505 9994 541 576 3421 643 163 54 33 650 1439 2317203
  Ogółem 4466683 9416 20483 1178 1128 6791 1471 274 108 65 1585 3035 4512217
Węgierski M 25123 243513 4510 15 17 221 93 6 7 1 89 377 273972
  K 30113 263707 4359 22 65 203 60 6 6 4 60 352 298957
  Ogółem 55236 507220 8869 37 82 424 153 12 13 5 149 729 572929
Romski M 19101 1024 30060 9 9 48 1 0 0 0 10 162 50424
  K 18702 994 29114 8 10 41 0 0 0 0 4 151 49024
  Ogółem 37803 2018 59174 17 19 89 1 0 0 0 14 313 99448
Rusiński M 13651 4 25 11116 1346 21 0 0 0 1 25 72 26261
  K 15234 11 15 11635 1650 24 0 2 0 0 14 61 28646
  Ogółem 28885 15 40 22751 2996 45 0 2 0 1 39 133 54907
Ukraiński M 572 13 3 37 2567 13 1 1 0 0 6 6 3219
  K 770 23 1 46 3773 5 1 7 0 0 15 19 4660
  Ogółem 1342 36 4 83 6340 18 2 8 0 0 21 25 7879
Czeski M 3348 165 43 17 11 15599 32 9 1 3 1206 309 20743
  K 4851 149 35 21 23 21052 18 12 1 0 917 379 27458
  Ogółem 8199 314 78 38 34 36651 50 21 2 3 2123 688 48201
Niemiecki M 842 56 3 0 1 19 1605 0 6 0 84 16 2632
  K 1474 69 1 0 2 52 2020 3 9 0 62 19 3711
  Ogółem 2316 125 4 0 3 71 3625 3 15 0 146 35 6343
Polski M 142 5 0 1 2 4 0 641 0 0 6 12 813
  K 282 6 0 2 3 7 1 1607 0 0 5 5 1918
  Ogółem 424 11 0 3 5 11 1 2248 0 0 11 17 2731
Chorwacki M 90 5 0 0 0 1 0 0 424 17 13 5 555
  K 110 6 0 0 0 3 2 0 306 0 3 3 433
  Ogółem 200 11 0 0 0 4 2 0 730 17 16 8 988
Serbski M 18 1 0 0 0 1 0 0 3 254 23 7 307
  K 21 0 0 0 0 0 0 0 0 76 7 0 104
  Ogółem 39 1 0 0 0 1 0 0 3 330 30 7 411
Inny M 317 16 2 5 35 13 7 1 6 5 3720 80 4207
  K 363 13 4 6 68 15 2 3 3 1 2622 38 3138
  Ogółem 680 29 6 11 103 28 9 4 9 6 6342 118 7345
Nieokreślony M 6566 676 635 48 44 244 54 10 8 6 127 25950 34368
  K 6481 656 627 35 60 243 37 20 2 1 82 23444 31688
  Ogółem 13047 1332 1262 83 104 487 91 30 10 7 209 49394 66056
Ogółem M 2241269 250389 45770 11885 4584 19554 2621 779 509 319 6244 28592 2612515
  K 2373585 270139 44150 12316 6230 25066 2784 1823 381 115 4441 25910 2766940
  Ogółem 4614854 520528 89920 24201 10814 44620 5405 2602 890 434 10685 54502 5379455

Dane w oparciu o spis ludności Republiki Słowacji z 2001 roku ze Słowackiego Urzędu Statystycznego.
www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie/namj.htm
 
Opracował - Mikołaj Falkowski.

Autor publikacji: 
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: