Program Partii Ataka

Program polityczny Ataki został opisany w 20 punktach partii Ataka (20 точки на партия АТАКА) i schemacie programowym (Програмна схема). Partia posiada swoje własne czasopismo o tytule Ataka (AТАКА - БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК). Czasopismo powstało w 2005 r. Ponadto, ma swoją stronę w Internecie. W czasopiśmie porusza się równe tematy: wewnętrzna sytuacja Bułgarii, wydarzenia na świecie, sprawy ekonomiczne, wywiady z przedstawicielami partii i innymi przedstawicielami władzy, eseje.
Warto już na wstępie przeanalizować program polityczny nowopowstałej partii, zawierający się w 20 punktach:[1]

 1. Bułgaria – jednonarodowe, monoetniczne państwo, niepodlegające podziałom z powodu: wiary, narodowości, kultury.
 2. Oficjalnym językiem państwa jest bułgarski. Narodowe środki masowego przekazu, finansowane z budżetu państwa, powinny transmitować audycje tylko i wyłącznie w języku bułgarskim. Zakaz istnienia etnicznych partii i separatystycznych organizacji i wprowadzienie sankcji przeciwko nim[2].
 3. Wprowadzenie kary za znieważenie bułgarskich świątyń narodowych i obrażanie państwa bułgarskiego.
 4. Priorytetem władzy państwowej musi być: system opieki zdrowotnej, pomoc społeczna, edukacja, wartości estetyczne i materialne bułgarskiego narodu, a nie wejście do różnych politycznych lub wojskowych bloków międzynarodowych[3].
 5. Państwo powinno zapewnić ochronę zdrowia, gwarancje socjalne i warunki duchownego i materialnego dobrobytu wszystkim Bułgarom.
 6. Każdy bułgarski inwestor, producent, biznesmen, który chce polepszyć życie w swoim kraju, zawsze ma priorytet nad działaczem obcym w sferze biznesu i handlu. Przedsięwzięcia, handel i banki muszą być w rękach bułgarskich przedsiębiorców.
 7. Podatki i dochody w Bułgarii powinny być dostosowane do potrzeb ludności bułgarskiej, a nie regulowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.
 8. Prywatyzacja – podlega rewizji.
 9. Państwo musi podtrzymywać państwowy i prywatny biznes, niezależnie od tego, czy znajduje się poza granicami państwa czy wewnątrz kraju.
 10. Budżet państwa jest planowany na korzyść narodu bułgarskiego, a nie na rzecz władzy. Konieczna jest redukcja aparatu administracji państwowej.
 11. Zostanie stworzony program rozwiązywania problemów demograficznych.
 12. Natychmiastowe wycofanie wojsk z Iraku.
 13. Wyjście z NATO. Bułgaria już nie będzie brała udziału w blokach wojennych. Zachowanie pełnej neutralności, brak jakichkolwiek baz wojskowych na terenie państwa.
 14. Wprowadzenie referendum do uzyskania odpowiedzi na ważne pytania, dotyczące min. 10% ludności bułgarskiej.
 15. Zakaz sprzedaży bułgarskiej ziemi rolniczej obcokrajowcom.
 16. Negocjacje z Unią Europejską i zawieranie nowych porozumień, korzystnych dla Bułgarii. Rezygnacja z zamknięcia elektrowni jądrowej Kozloduj.
 17. Zaprzestanie spłaty zaległości Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i Bankowi Światowemu.
 18. Organizacja operacji „Czyste ręce”, przeciwko skorumpowanym biurokratom i służbom policyjnym.
 19. Konfiskata bezprawnie nabytego majątku, a na podstawie uzyskanych środków, stworzenie funduszu ochrony zdrowia. Wprowadzenie sądów nad zdrajcami narodowymi.
 20. Ustalenie minimalnej płacy za pracę (godzinowej stawki), odpowiedniej europejskiej.

Odzyskajmy Bułgarię![4]
Program obfituje w hasła populistyczne. Główny nacisk kładziony jest na polepszenie lub wprowadzenie systemu opieki zdrowotnej, pomoc społeczną, edukację, ustalenie minimalnej płacy za pracę, dostosowanie podatków i dochodów. W programie znalazło się wszystko to, czego chcieli usłyszeć ludzie, podatni na hasła populistyczne. Patrząc z perspektywy zwykłego mieszkańca Bułgarii, program Siderowa jest w pełni słuszny. W programie łatwo zauważyć, kto jest “wrogiem” bułgarskiego społeczeństwa, winnym wszystkich niepowodzeń Bułgarii. Są to aktualna władza bułgarska[5], mniejszości etniczne[6], NATO i Unia Europejska oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Szczegółowiej program „atakowców” został opisany w Schemacie programowym (Програмна схема). „20 punktów” to właściwie skrócona wersja „Schematu”. Według tego dokumentu, partia postulowała przeprowadzenie radykalnych zmian w konstytucji. Poniżej bardziej szczegółowa analiza programu w oparciu o „Schemat”:

 1. Gospodarka

Stworzenie modelu społecznego kapitalizmu[7], ustalenie współzależności między własnością prywatną i państwową. Ponowne przejrzenie umów prywatyzacyjnych. Ustawienie miarowych priorytetów strategicznych w gospodarce bułgarskiej, które będą stymulowane przez państwo – nowe technologie, wynalazki, chemia, elektronika, przemysł zbrojeniowy, rolnictwo.
Rozliczenie środków, potrzebnych dla ludności bułgarskiej i ustalenie realnego produkt krajowego brutto (PKB). Oparcie PKB o własne siły i zasoby. Stworzenie specjalnego bułgarskiego programu poszukiwania nowych zasobów – tak ludzkich, jak i naturalnych.
Przygotowanie wariantów projektu niezależności finansowej od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Odciągnięcie zasobów od szarej strefy. Redystrybucja środków w budżecie na rzecz zwiększenia inwestycji w dziedzinach strategicznych – badań i innowacji patentowych i wynalazków. Przekazanie pieniędzy z budżetu na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w celu zmniejszenia obciążeń poszczególnych pracowników bułgarskich. Usunięcie wszystkich administracyjnych i prawnych barier dla przedsiębiorców. Likwidacja obowiązku licencjonowania. Wprowadzenie polityki tanich kredytów dla każdego przedsiębiorcy.
Likwidacja podatku od zysków kapitałowych. Wprowadzenie skoordynowanego komputerowego systemu podatkowego i celnego, umożliwiającego kontrolę przestrzegania prawa.
Przegląd zadłużenia zagranicznego. Ustalenie minimalnej płacy za pracę, odpowiadającej stawkom europejskim. Utworzenie specjalnego programu, finansowanego z budżetu dla utrzymania programistów w Bułgarii.

 1. Bezpieczeństwo narodowe, porządek, przestępczość i antymafia

Przegląd doktryny wojskowej. Utworzenie patroli złożonych z policjantów i podwyższenie wynagrodzenia dla policjantów. Opracowanie programu zwalczaniu narkomanii i walka z handlarzami narkotyków, nałożenie surowych kar.
Przywrócenie wywiadu i kontrwywiadu oraz zagwarantowanie ich suwerenności.
Zatrudnienie byłych oficerów o patriotycznych postawach do służby celnej i policji podatkowej.
Opracowanie bazy przestępczości w ciągu ostatnich dziesięciu lat na podstawie pełnej informacji od policji i służb bezpieczeństwa. Opracowanie programu dla sytuacji nadzwyczajnych. Wprowadzenie rządowego programu ograniczania i likwidacji przestępczości romskiej.

 1. Ochrona zdrowia

Wprowadzenie angielskiego systemu ochrony zdrowia[8] i finansowanie wydatków na ochronę zdrowia z budżetu państwa do momentu, gdy wynagrodzenia Bułgarów nie będą równe wynagrodzeniom europejskim. 

 1. Ubezpieczenie społeczne

Zapewnienie dochodu dla każdej osoby, wprowadzenie takiej emerytury, która będzie równa średniej europejskiej. Możliwość dodatkowego ubezpieczenia. Utworzenie funduszy emerytalnego, dzięki któremu każdy, kto płacił składki emerytalne, ma zagwarantowaną emeryturę.

 1. Edukacja, nauka, technologie, kultura

Powrót do tradycyjnej bułgarskiej i europejskiej edukacji (nie amerykańskiej). Wprowadzenie specjalnych inwestycji na różnych obszarach edukacji.
Utworzenie specjalnego państwowego funduszu dla rozpowszechnienia i propagowania bułgarskiej kultury w kraju i zagranicą. Otwarcie instytutu bułgarystyki z dostatecznym budżetem do przyciągania krajowych i zagranicznych specjalistów, którzy pomogliby odkryć wszelkie możliwe źródła prawdziwej bułgarskiej historii oraz wyjaśnić rolę i znaczenie Bułgarów w cywilizacji światowej.
Założenie funduszu ochrony wartości kulturowych na ziemiach bułgarskich. Alokacja pieniędzy z budżetu państwa na promocję kultury bułgarskiej. Utworzenie funduszu stypendialnego dla utalentowanej młodzieży. Ustawa o ochronie języka bułgarskiego.

 1. Wyznanie

Natychmiastowy zwrot majątku Cerkwi. Religia prawosławna będzie oficjalną religią państwa. Wprowadzenie wychowania religijnego w szkole podstawowej. Przekształcenie Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej w samodzielną jednostkę, niezależną finansowo od państwa i odgrywającą istotną rolę w społeczeństwie bułgarskim.

 1. System sądowy

Ściganie skorumpowanych sędziów. Utworzenie szybko działającego sądownictwa. Powrót kary śmierci.

 1. Media

Likwidacja wysokiego podatku VAT dla wydawnictw. Odwołanie sądowego nakazu ścigania dziennikarzy.

 1. Polityka wewnętrzna

Wprowadzenie możliwości przeprowadzania referendum w istotnych sprawach państwowych. Zmiana systemu społeczno-politycznego.
Możliwość wprowadzenie prawa, pozwalającego na odwoływanie posłów, jeżeli nie spełniliby oczekiwań wyborców.
Możliwość rejestracji kandydatów na posłów bez poparcia i utworzenia partii politycznej. Pełne finansowanie wyborów z budżetu państwa. Równe szanse dla wszystkich kandydatów do publicznej reprezentacji, niezależnie od wielkości partii i jej udziału w parlamencie.
Ustawa o partiach politycznych, która pozwala na rejestrację i uczestnictwo w wyborach bez członkostwa w jakiejś partii.
 
 

 1. Polityka zewnętrzna

Stosunki z UE, Rosją i Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami sąsiedzkimi, ich wpływ na rozwój Bułgarii. Uczestnictwo w blokach wojskowych i organizacjach międzynarodowych.
Utworzenie doktryny państwowej o niekwestionowanej suwerenności. Zachowanie neutralności i odstąpienie od uczestnictwa w blokach wojskowych. Utrzymanie armii i broni na terytorium państwa, tylko ze względu na potrzeby kraju i na realną możliwość finansowania tej dziedziny. Bułgaria będzie otwarta do współpracy ze wszystkich innymi krajami. Negocjacje z Unią Europejską nie będą wpływały na poziom życia społeczeństwa bułgarskiego. Jeżeli stosunki z Indiami okażą się być bardziej korzystne dla Bułgarii niż stosunki z UE, to Bułgaria będzie współpracowała z Indiami. To samo dotyczy Chin, Japonii, Rosji i byłych republik Związku Radzieckiego.
Zasada nieingerowania w wewnętrzne sprawy krajów sąsiednich i zakaz interwencji któregokolwiek kraju w sprawy Bułgarii.
Intensyfikacja rosyjsko-bułgarskich stosunków i relacji ze światem arabskim i krajami Dalekiego Wschodu[9].
Według powyższych dokumentów partia występowała na rzecz przeprowadzenia radykalnych zmian – uznania prawosławia za oficjalną religię państwową, przewrócenia kary śmierci za ciężkie przestępstwa kryminalne oraz utworzenia programu do walki z przestępczością wśród mniejszości romskiej i tureckiej. Zakaz prowadzenia programów w Bułgarskiej Telewizji Narodowej w innych językach niż bułgarski.
W polityce zewnętrznej Ataka proponuje uwolnienie się od wpływów Zachodu, “atakowcy” występowali przeciw wstąpieniu Bułgarii do NATO, a potem proponowali korzystne warunki wstąpienia Bułgarii do UE. 
Ataka była jedyną partią, która była przeciwna przystąpieniu Bułgarii do Unii Europejskiej, widząc w tym tylko same szkody dla kraju[10]. W ten sposób partia liczyła na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2005 r.  


[1]Политическа партия Атака, 20 точки на партия АТАКА, http://www.ataka.bg, [w:] [dostęp: 02.08.2011].   
[2]To jest zapisano w Konstytucji Bułgarskiej od 1993 roku.  Konstytucja zabrania także tworzenia partii na podstawie etnicznej, rasowej lub wyznaniowej (art. 11 ust. 4) [w:] http://www.online.bg/law/const/const0.htm  [dostęp: 26.08.2012 r.].
[3]Tutaj chodzi o wstąpienie do NATO i EU. 
[4] 20 точки на партия АТАКА, [w:] http://www.ataka.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=51 [dostęp: 15.09.12].
[5]W swoich wywiadach W. Siderow często mówił o tym, że menedżerowie nie potrafią kierować państwem.
[6]Turcy, Romowie (dalej o nich pójdzie mowa szczególniej).
[7]Społeczny kapitalizm – teoria filozofskiego i politycznego ruchu, który stawie pod wątpienie myśl, że cele socjalizmu i kapitalizmu są różni. Istotą kapitalizmu socjalnego jest to, że makroekonomia pracuje efektywnej, kiedy pod uwagę znajduje się aspekt socjalny. Poparcie biednych warstw społeczeństwa robie wyżej wydajność pracy.  
[8]National Health Service (Krajowa Służba Zdrowotna) - wspólna nazwa dla trzech z czterech systemów służby zdrowia w Wielkiej Brytanii.  Powstała w 1948 r. w Anglii, jest finansowana ze środków publicznych. Są one utrzymywane głównie dzięki wpływom z podatków, w mniejszym zakresie z polis zdrowotnych. NHS świadczy pełny zakres usług medycznych.  
[9]Програмна схема на партия Атака, [w:] http://www.ataka.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid [dostęp: 20.09.11].
[10]Na przykład, oprócz zamknięcia elektrowni atomowej Kozłoduj przez UE, która zabezpieczała miejscami roboczymi większość ludności bułgarskiej, nastąpił kryzys w rolnictwie, winna, w którym okazała się Unia Europejska. Bruksela wprowadziła restrykcje wobec zakładów mięsnych i mleczarni, dlatego że oni nie spieniały wymagań unijnych. 
Autor publikacji: 
INTERMARIUM: