Kwestionariusz Operacyjny "JUREK" (1978) cz. 1

UWAGA:

SOR "JUREK" (lata 1977-1978) i SOR "TARG" (lata 1979-1984) nie zachowały się w IPN

ZACHOWAŁ SIĘ SOR "ANTYK" (lata 1984-1990), patrz niżej - LDP"N" W RAPORTACH BEZPIEKI 1984-1990

-  1  -
 
 
                                  MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 
 
 
KWESTIONARIUSZ EWIDENCYJNY
                     „JUREK„
 
 
 
Numer ewidencyjny 16.437
 
Zaczęto dnia 20.04.1977r.
 
 
-2-
 
 
Archiwum UOP
       nr  II 5467 SUSW
 
 
 
NOTATKA SŁŻBOWA
 
Dot. opracowania akt kwest. ewidenc.” JUREK „ nr arch. II 5467
 
W trakcie opracowania w/w akt wypisałem następujące karty do skorowidza zagadnieniowego :
 
1. Targalski Jerzy Włodzimierz                              E-14 2 egz.
    s.Jerzego ur.28.07.1952r.                                    E-16
 
16.05.1978

 
- 3 –
 
 
 
Tajne
Spec.znaczenia
Nr ewidencyjny 16.437
 
 
WYKAZ
 
             Osobowych źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie
 
Lp.                             Pseudonim i numer ewidencyjny                          Uwagi

 1. kontakt operacyjny „ G „ 
   
   
  -  4  -
   
   
                                      MINISTERSTOW SPRAW WEWNĘTRZNYCH
   
   
  SPRAWA OPERACYJNEGO ROZPRACOWANIA
   
  Kryptonim „ JUREK „
  Nr ewidencyjny 16.437
   
  Zaczęto dnia 15.12.1976r.
   
   
   
  -  5  -
   
   
  KARTA KONTROLNA
   / wykaz funkcjonariuszy prowadzących sprawę /
   
   
  Lp.         stop. Nazwisko i imię        stan służb.                    Data od –do                   uwagi
   
  1.           ppor                                   ST. insp.                               6.12.1976 – 4.05.1977
  2.           ppor                                    insp. Wydz. III      14. 04.1978

   
  -  6  -
   

l.dz. NC 07953/76                                                                              identyfikator 005169/76
                                                  MELDUNEK OPERACYJNY       
 

 

Nr informacji      Nazwa informacji               Treść informacji Kod informacji
  Identyfikator meldunku Wypełnia Wydział I Departamentu III  
01 Nadawca meldunku Wydział III Komendy Stołecznej MO WA2B00
02 Data nadania meldunku                      X 151276
 
03 Nr rejestracyjny „ C”   WA 016437
 
04 Dane osobowe inspektora operacyjnego
 
…………………………………
…………………………………
000457
05 Zagrożenie / fakt / Ulotka antypaństwowa w formie maszynopisu
 
02027
06 Zagadnienia
 
inne 1800
07 Obiekt
 
   
08 Resort i pion
 
   
09 Środowisko
 
   
10 Data powstania zagrożenia
 / faktu/
 
                     X 101276
11 Źródło
 
                    „ W „ J
12 Ocena źródła
 
przypadkowe D
13 Ocena informacji
 
wiarygodna C
14 Stosowane formy środki i metody pracy operacyjnej
 
Wydział nadzorujący
Rozpracowanie operacyjne, porównawcze badanie pisma
 
 
 
0334
15 Sposób wykorzystani informacji
 
   
16 Sposób zakończenia sprawy
 
   
17 Nazwisko i imię oraz numery osoby / osób / rejestrowanej w „ C” do danego zagrożenia / faktu /    

 
 
-   7 –
 

SŁOWNY OPIS ZAGROŻENIA / FAKTU /
 
W dniu 10.12.1976r. Wydział  „ W „ KS MO przejął i przekazał do tut. Wydziału oryginał anonimowego dokumentu wychodzącego z Warszawy na adres : ………………………….
69 – 244 Słońsk, ul. ………………………….. /  ……..
 
Dokument składa się z :
- koperty znormalizowanej koloru białego , na której znajduje się adres odbiorcy dokumentu
  wykonany pismem ręcznym oraz naklejone są znaczki pocztowe / 2 szt. / po 1 zł.
- wkładu, którym jest:
   1. pięć kart papieru maszynowego przebitkowego koloru seledynowego formatu A4, na
       którym wykonane są pismem maszynowym dokumenty „ Graczy „ tj. 2 egzemplarze
       / na dwóch kartach / „ Apel do społeczeństwa i władz „ – oryginał i kopia oraz jeden
      egzemplarz / / na trzech kartach / - którym jest kopia Komunikatu nr 2
   2. karta papieru formatu A4 / w linie / , na której znajduje się – wykonana pismem ręcznym
      - treść towarzyska. W treści tej NN autor informuje m.in. adresata o sytuacji panującej
       w Warszawie / trudności w zaopatrzeniu rynku /, o zamiarze wizyty u adresata
       w pierwszych dniach stycznia- w drodze powrotnej z obozu studenckiego – w czasie
       której ma dostarczyć mu nowe materiały oraz o zachowaniu konspiracji / od kogo dostał
       ulotki i niszczeniu korespondencji /. NN autor podpisuje się imieniem – Jurek
 
Zarówno adres na kopercie , jak i dokument pisany ręcznie – wg wstępnych porównań – został sporządzony przez tę samą osobę.
 
Biorąc pod uwagę fakt kolportowania dokumentów „ Graczy „ – tut. Wydział założył sprawę operacyjnego rozpracowania . celem sprawy będzie ustalenie autora anonimu , który jest kolporterem przedmiotowych dokumentów.
 
Z-ca Komendanta Stołecznego MO
Ds. Służby Bezpieczeństwa
w Warszawie
płk mgr.   ……………..
 
 
-  8 -

l.dz. NC 0152/77                                                                              identyfikator 005169/76
                                                  MELDUNEK OPERACYJNY       
 

 

Nr informacji      Nazwa informacji               Treść informacji Kod informacji
  Identyfikator meldunku Wypełnia Wydział I Departamentu III  
01 Nadawca meldunku Wydział III Komendy Stołecznej MO WA2B00
02 Data nadania meldunku                      X 170177
 
03 Nr rejestracyjny „ C”   WA 016437
 
04 Dane osobowe inspektora operacyjnego
 
…………………………………
…………………………………
000457
05 Zagrożenie / fakt / Ulotka antypaństwowa w formie maszynopisu
 
02027
06 Zagadnienia
 
   
07 Obiekt
 
   
08 Resort i pion
 
   
09 Środowisko
 
   
10 Data powstania zagrożenia
 / faktu/
 
                     X  
11 Źródło
 
   
12 Ocena źródła
 
   
13 Ocena informacji
 
   
14 Stosowane formy środki i metody pracy operacyjnej
 
Wydział nadzorujący
 
 
 
 
15 Sposób wykorzystani informacji
 
   
16 Sposób zakończenia sprawy
 
   
17 Nazwisko i imię oraz numery osoby / osób / rejestrowanej w „ C” do danego zagrożenia / faktu /    

 
 
-9 –

 
SŁOWNY OPIS ZAGROŻENIA  / FAKTU /
 
W ramach zabezpieczenia operacyjnego adresata przedmiotowego dokumentu niniejszej sprawy ………………………………………… zam. Słońsk ul………………………….
………/  ……….  – oraz osób odwiedzających go w dniach 6-8 bm. Ustalono że w okresie tym odwiedził wyżej wymienionego :
 
TARGALSKI Jerzy Włodzimierz s.Jerzego i Kazimiery z d.Borkowskiej ur.28.07.1952r.
w Łodzi, zam . Warszawa ul. Broniewskiego 52 m 4
 
W czasie przeprowadzonego u niego przeszukania ujawniono że posiadał on 16 egzemplarzy dokumentów „ Graczy „ / 4 komplety komunikatów / oraz inne dokumenty – opracowania o wrogiej treści.
W związku z tym faktem został on zatrzymany przez KW MO w Gorzowie Wielkopolskim, jednak po zatrzymaniu odmówił złożenia jakichkolwiek wyjaśnień.
 
Pobrane wzory pisma ręcznego Targalskiego Jerzego / kwestionariusz paszportowy / wraz z materiałem dowodowym / przedmiotowym dokumentem / przesłano do badań porównawczych w Wydziale Badań Dokumentów Zakładu Kryminalistyki KG MO – w celu potwierdzenia ,ze wymieniony jest autorem przedmiotowego dokumentu niniejszej sprawy.
 
Po przeprowadzeniu badań nadesłany materiał dowodowy zostanie zarejestrowany w zbiorach pism ręcznych i maszynowych Zakładu Kryminalistyki KG MO.
 
O dalszych czynnościach w ramach prowadzonej niniejszej sprawy operacyjnego rozpracowania – poinformujemy w kolejnych meldunkach tzn. po otrzymaniu materiałów z Wydziału III KW MO w Gorzowie Wielkopolskim – oraz ekspertyzy z Wydziału Badań Dokumentów Zakł. Krym. KG MO.
 
 
Naczelnik Wydziału III
K-dy Stołecznej MO w Warszawie
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

-  10  -
 

KARTA UZUPEŁNIENIA I ZMIANY MELDUNKU
 
 

 1. Kod karty / nadaje Wydział I Dep. III / ………………………-
 2. Numer identyfikacyjny meldunku operacyjnego  -                                   005169/76
 3. Nadawca meldunku operacyjnego -                                                          WA 2B00
 4. Data nadesłania zmiany lub uzupełnienia -                                                18.01.77
 5. Uzupełnienie lub zmiana meldunku operacyjnego  -   17 Targalski Jerzy WA016437
   

- 11 -

l.dz. NC 0152/77                                                                              identyfikator 005169/76
                                                  MELDUNEK OPERACYJNY       
 

 

Nr informacji      Nazwa informacji               Treść informacji Kod informacji
  Identyfikator meldunku Wypełnia Wydział I Departamentu III  
01 Nadawca meldunku Wydział III Komendy Stołecznej MO WA2B00
02 Data nadania meldunku                      X 250177
 
03 Nr rejestracyjny „ C”   WA 016437
 
04 Dane osobowe inspektora operacyjnego
 
…………………………………
…………………………………
000457
05 Zagrożenie / fakt / Ulotka antypaństwowa w formie maszynopisu
 
02027
06 Zagadnienia
 
   
07 Obiekt
 
   
08 Resort i pion
 
   
09 Środowisko
 
   
10 Data powstania zagrożenia
 / faktu/
 
                     X  
11 Źródło
 
   
12 Ocena źródła
 
   
13 Ocena informacji
 
   
14 Stosowane formy środki i metody pracy operacyjnej
 
Wydział nadzorujący
   
15 Sposób wykorzystania informacji
 
   
16 Sposób zakończenia sprawy
 
   
17 Nazwisko i imię oraz numery osoby / osób / rejestrowanej w „ C” do danego zagrożenia / faktu /    

  
-12-

 
SŁOWNY OPIS ZAGROŻENIA / FAKTU /
 
Uzupełniając meldunek operacyjny z dn.17.01.1977 roku - / po otrzymaniu materiałów z Wydz. III KW MO w Gorzowie Wlkp ./ informuję, że znajomość adresata przedmiotowego dokumentu - ……………………………………..zam. Słońsk ul………………………/……
- z jego autorem – Targalski Jerzym Włodzimierzem zam. Warszawa , ul. Broniewskiego 52 m 4 – trwa od 1972 roku tj. od czasu ich wspólnego pobytu w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Maciejowicach / woj. jeleniogórskie / - i ma charakter czysto koleżeński / wg oświadczenia …………………………………………….. /.
 
TARGALSKI Jerzy Włodzimierz s. Jerzego i Kazimiery z d. Borkowskiej ur. 28.07.1952r
w Łodzi, narod. i obywat. polskie , poch. społ. inteligenckie wykszt. wyższe-mgr historii, diktorantWydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego , kawaler, członek PZPR, zam Warszawa , ul. Broniewskiego 52 m 4
przybył do ………………….w dniu 8 stycznia br. około godz. 10.15 .
Przywiózł ze sobą następujące materiały :
 

 1. „ Apel do społeczeństwa i władz „ podpisany przez „ Graczy „ – bez daty / 1 strona /
 2. „ Relacja dwóch świadków naocznych o zajściach czerwcowych 1976 r  w Radomiu „ – bez daty / 5 stron /
 3. Komunikat nr 2 „ Graczy „ – bez daty / 3 strony /
 4. Komunikat nr 3 „ Graczy z dnia 30.10.1976r. / 5 stron /
 5. Komunikat nr 4 „ Graczy „ z dnia 22.11.1976r. / 5 stron /
 6. „ Apel do społeczeństwa „ podpisany przez „ Graczy „ z dnia 29.1.1976r/ 2 strony /
 7. Przedruk z Biuletynu Informacyjnego nr 5 z grudnia 1976r. zatytułowany” W rocznicę grudnia 1970r „ / 1 strona /
 8. Streszczenie . Przedruk z Biuletynu nr 4 – z listopada 1976r.-Jacek Kuroń „ Myśli o programie działania - / 2 strony /
 9. Komunikat nr 4 „ Graczy „ z dnia 22.11.1976r. / 4 strony /
 10. Streszczenie – przedruk z Biuletynu nr 4 / z listopada 1976r./- 2 egz. Po 2 strony
 11. Przedruk z Biuletynu nr 5 / z grudnia 1976r Pt. ‘ W rocznicę grudnia „ 2 egz. po
 12. 1 stronie
 13. Rękopis Jerzego Targalskiego na trzech kartach formatu A4 – opatrzony tytułem „ Co robić „
 14. Rękopis napisany przez Jerzego Targalskiego na kartce papieru formatu A5

     / 1 kartka / rozpoczyna się od słów „ Rozwiązanie KPP przez Stalina ……. „

 1. Rękopis Jerzego Targalskiego napisany na 28 kartkach papieru nieliniowego formatu 20x13 cm – rozpoczynający się od słów : „Kleine Liebe 8.VIII.76” – zatytułowany „Moja droga do socjalizmu„
 2. Program ekonomiczno polityczny SPD na lata 1975-85 – broszura w języku niemieckim / 96 stron /

Wszystkie wymienione wyżej materiały zostały przez Wydział III KW MO w Gorzowie Wlkp. zatrzymane w wyniku przeszukania mieszkania ………- dokonanego na mocy postanowienia Prokuratora Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.. Część materiałów Jerzy Targalski wydał dobrowolnie / pozycje 1-8 załączonego powyżej wykazu, natomiast pozostałe materiały zostały znalezione wśród jego rzeczy osobistych w wyniku przeszukania.
 
 
-13-
 

W trakcie przeprowadzonej z nim rozmowy stwierdził, że materiały przywiózł w celu przedyskutowania ich z kolegą i zorientowania się , co sądzi on o przedstawionych w nich faktach.
Próby ustalenia źródła pochodzenia przywiezionych dokumentów nie dały rezultatu. Początkowo Targalski odmówił złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, w związku z czym został zatrzymany w areszcie w dniu 8 stycznia br. ok. godz.20.30 – i po 48 –miu godzinach zwolniony / 10.01 – o godz. 19.30 /.
 
W czasie drugiej rozmowy podał jedynie, że materiały „Graczy„ otrzymał w dwóch turach w grudniu ub. roku w warszawie od bliskiej mu kobiety.
Nie chciał podać na ten temat jakichkolwiek szczegółów .
 
Rodzice Jerzego Targalskiego :
 
- ojciec – Jerzy Targalski – aktualnie rencista / od 1 stycznia br / poprzednio zatrudniony
   był w Instytucie Historii PAN – zajmował się historią ruchu robotniczego, członek
   PZPR
 
- matka – Kazimiera Targalska z d. Borkowska – pracuje jako kierowniczka biblioteki
  Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 
Targalski Jerzy Włodzimierz jest obecnie stacjonarnym doktorantem Środowiskowego studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – ma otwarty przewód doktorski i z tego tytułu pobiera stypendium w wysokości 1950 zł, które jest jedynym oficjalnym źródłem jego utrzymania.
 
Ponieważ Targalski podaje ,że jest członkiem PZPR / dane z jego ankiet personalnych / od 1974r. – o jego zachowaniu tj. fakcie posiadania i rozpowszechniania dokumentów
„Graczy„ – poinformowano instancje partyjne – KKP przy KW PZPR.
 
O dalszych czynnościach wykonywanych w ramach prowadzenia niniejszej sprawy – poinformujemy w kolejnych meldunkach operacyjnych.
 
 
Naczelnik Wydziału III
K-dy Stołecznej MO w Warszawie
 
  
-14-

l.dz. NC 0152/77                                                                              identyfikator 005169/76
                                                  MELDUNEK OPERACYJNY       

Nr informacji      Nazwa informacji               Treść informacji Kod informacji
  Identyfikator meldunku Wypełnia Wydział I Departamentu III  
01 Nadawca meldunku Wydział III Komendy Stołecznej MO WA2B00
02 Data nadania meldunku                      X 100277
 
03 Nr rejestracyjny „ C”   WA 016437
 
04 Dane osobowe inspektora operacyjnego
 
…………………………………
…………………………………
000457
05 Zagrożenie / fakt / Ulotka antypaństwowa w formie maszynopisu
 
02027
06 Zagadnienia
 
   
07 Obiekt
 
   
08 Resort i pion
 
   
09 Środowisko
 
   
10 Data powstania zagrożenia
 / faktu/
 
                     X  
11 Źródło
 
   
12 Ocena źródła
 
   
13 Ocena informacji
 
   
14 Stosowane formy środki i metody pracy operacyjnej
 
Wydział nadzorujący
   
15 Sposób wykorzystania informacji
 
   
16 Sposób zakończenia sprawy
 
   
17 Nazwisko i imię oraz numery osoby / osób / rejestrowanej w „ C” do danego zagrożenia / faktu /    

 
 
-15-
 
 
SŁOWNY OPIS ZAGROŻENIA / FAKTU /
 
W dniu 7 lutego br. przeprowadzono rozmowę operacyjną z ob. Jerzy Włodzimierzem Targalskim s. Jerzego ur.28.07.1952r w Łodzi zam. Warszawa , ul. Broniewskiego 52 m 4
 
W czasie rozmowy Targalski potwierdził że „ zarekwirowane „ mu dokumenty zawiózł do Słońska / wyjechał w odwiedziny do swego kolegi / w celu dokładnego zapoznania się z ich treścią / wiedział ,że kolega w godzinach dopołudniowych będzie w pracy w związku z czym będzie miał czas na ich przestudiowanie / i przygotowanie się do dyskusji na tematy w nich poruszone z NN osobą , od której dokumenty te otrzymał.
 
Źródła pochodzenia zakwestionowanych materiałów nie podał zasłaniając się swą lojalnością wobec tych osób. Wyjaśnił jedynie , iż dyskusja – do której miał się przygotować – nie doszła jeszcze do skutku , ponieważ Targalski nie chce aktualnie kontaktować się z ta osobą , gdyż – jak oświadczył – mógłby naprowadzić nas na nią , a ponadto obecnie nie chce się z nią spotykać , gdyż nie potrafiłby wytłumaczyć się z faktu utraty tych materiałów.
Kategorycznie zaprzeczył , by w czasie rozmowy w KW MO w Gorzowie podał że materiały te otrzymał od kobiety. Wyraził przy tym oburzenie na zadawanie pytań sugestywnych , które – drogą eliminacji – mogłyby doprowadzić do ustalenia chociażby płci osoby. Poinformował ponadto ,że nie dawał nikomu słowa o zachowaniu tajemnicy odnośnie źródła pochodzenia tych materiałów , jednak skoro dano mu do rak tego typu dokumenty – musiano na nim polegać i obdarzyć go zaufaniem, które on teraz nie zawiedzie.
 
W związku z powyższym Targalski oświadczył ,że decyduje się sam ponieść odpowiedzialność – nawet karną – za posiadanie tych dokumentów, i ile w ogóle posiadanie tych materiałów jest karalne – nie jest to przecież literatura bezdebitowa.
 
Na temat rękopisów : opatrzonego tytułem „ Co robić „ i bez tytułu – rozpoczynającego się od słów: „ Rozwiązanie KPP przez Stalina …” – Targalski kategorycznie odmówił udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi dotyczącej źródła ich pochodzenia i czasu ich otrzymania, podając jedynie ,że były one również w jego posiadaniu w momencie ich „zarekwirowania” przez władze.
 
Na następne pytanie Targalski w ogóle nie udzielił odpowiedzi oświadczając ,że odmawia odpowiedzi na zadawane mu pytania korzystając z odpowiednich przepisów tj. art.166 i 167 KPK ,gdyż udzielone odpowiedzi mogą go obciążyć. W związku z powyższym rozmowę zakończono pobraniem od Jerzego Targalskiego własnoręcznie napisanego oświadczenia , w którym – w sposób bardzo lapidarny – napisał na temat posiadania przez siebie dowodowych dokumentów.
 
 
-  16 -

l.dz. NC 0152/77                                                                              identyfikator 005169/76
                                                  MELDUNEK OPERACYJNY       

Nr informacji      Nazwa informacji               Treść informacji Kod informacji
  Identyfikator meldunku Wypełnia Wydział I Departamentu III  
01 Nadawca meldunku Wydział III Komendy Stołecznej MO WA2B00
02 Data nadania meldunku                      X 080377
 
03 Nr rejestracyjny „ C”   WA 016437
 
04 Dane osobowe inspektora operacyjnego
 
…………………………………
…………………………………
000457
05 Zagrożenie / fakt / Ulotka antypaństwowa w formie maszynopisu
 
02027
06 Zagadnienia
 
   
07 Obiekt
 
   
08 Resort i pion
 
   
09 Środowisko
 
   
10 Data powstania zagrożenia
 / faktu/
 
                     X  
11 Źródło
 
   
12 Ocena źródła
 
   
13 Ocena informacji
 
   
14 Stosowane formy środki i metody pracy operacyjnej
 
Wydział nadzorujący
   
15 Sposób wykorzystania informacji
 
   
16 Sposób zakończenia sprawy
 
   
17 Nazwisko i imię oraz numery osoby / osób / rejestrowanej w „ C” do danego zagrożenia / faktu /    

  
 
-17-
 

SŁOWNY OPIS ZAGROŻENIA / FAKTU /
 
 
W wydziale Badań Dokumentów Zakładu Kryminalistyki KG MO przeprowadzono wnioskowane przez nas badania porównawcze następujących dokumentów dowodowych :
 
1. wykonanego pismem ręcznym listu rozpoczynającego się od słów : „ Cześć Heniek ! …”
z datą : „ W-Wa  6.XII.76 r. „ i podpisem „ Jurek „ w kopercie zaadresowanej
„ …………………………………………….. Słońsk 69 -244 ul. ……………….. / ……..”
 
2.wykonanych pismem maszynowym kart:
a. „ Apel do społeczeństwa i władz  PRL „ / dwa jednobrzmiące egzemplarze odbite na dwóch maszynach /
 
b. „ komitet Obrony Robotników – komunikat nr 2” / trzy karty maszynopisu /
z materiałem porównawczym w postaci kwestionariusza paszportowego Jerzego Targalskiego s. Jerzego ur. 28.07.1952r. w Łodzi zam. Warszawa ,ul. Broniewskiego 52 m 4
/ nr ewidencyjny EB- 69467 /.
 
W otrzymanej po przeprowadzeniu badań ekspertyzie z dnia 26 lutego br. stwierdza się ,że list i adres na kopercie – zostały nakreślone przez : Jerzego Targalskiego, którego wzory pisma ręcznego przedstawiono do badań jako materiał porównawczy.
 
Jednocześnie uzyskano informację / po dokonaniu niezbędnych czynności sprawdzających w KDA /, ze w zbiorach pism ręcznych KDA nie stwierdzono innych rękopisów dowodowych nakreślonych przez Jerzego Targalskiego, w zbiorach pism maszynowych KDA nie stwierdzono maszynopisów dowodowych odbitych na którejś z tych maszyn , których użyto do wykonania nadesłanych aktualnie maszynopisów dowodowych.
 
Nadesłane dokumenty włączono do zbiorów KDA i zarejestrowano pod nr 244/A/77.
 
Ponadto drogą operacyjnego uzyskania informacji, że :
- w dniu 22 lutego br. w Instytucie Historii UW odbyło się posiedzenie egzekutywy POP PZPR , na którym omówiono m.in. sprawę Jerzego Targalskiego.
Wymieniony został wezwany przez egzekutywę na rozmowę wyjaśniającą w związku z faktem przewożenia materiałów o treści antysocjalistycznej oraz zatrzymania przez organa porządku publicznego / powyższą informację organizacja  partyjna otrzymała z Wydziału Nauki KW PZPR / . W toku prowadzonej rozmowy wyjaśniającej Targalski stwierdził ,że posiadał jedynie po jednym egzemplarzu  komunikatu wydawanego przez „ Graczy „ , a w posiadanie tych materiałów wszedł tylko z ciekawości. Nie udzielił odpowiedzi na pytanie – od kogo otrzymał te materiały – stwierdzając , ze nie będzie denuncjatorem.
 
W prowadzonej rozmowie starał się zbagatelizować całą sprawę i sprowadzić rozmowę na tematy moralności, praworządności , demokracji i.t.p. .W tej sytuacji egzekutywa POP postanowiła przeprowadzić z Jerzy Targalskim drugą rozmowę po upływie ok. dwóch tygodni.
 

-  18  -
 
 
Targalskiemu oświadczono ,że złożone przez niego wyjaśnienia nie odpowiadają stanowi faktycznemu – oraz stwierdzono ponadto ,że zataja on fakty i nie podaje prawdziwych przyczyn swego postępowania.
 
Jerzy Targalski utrzymuje bliskie kontakty z pracownikami naukowi Instytutu Historii UW – prof. …………………………………………… i jej mężem – prof. ………………………..
/ zam. Warszawa , ul……….. m… / . Aktualnie ma otwarty przewód doktorski – swą prace pisze pod kierunkiem prof. …………………………………………………
 
 
-   19 -

l.dz. NC 0152/77                                                                              identyfikator 005169/76
                                                  MELDUNEK OPERACYJNY       

Nr informacji      Nazwa informacji               Treść informacji Kod informacji
  Identyfikator meldunku Wypełnia Wydział I Departamentu III  
01 Nadawca meldunku Wydział III Komendy Stołecznej MO WA2B00
02 Data nadania meldunku                      X 270477
 
03 Nr rejestracyjny „ C”   WA 016437
 
04 Dane osobowe inspektora operacyjnego
 
…………………………………
…………………………………
000457
05 Zagrożenie / fakt / Ulotka antypaństwowa w formie maszynopisu
 
02027
06 Zagadnienia
 
   
07 Obiekt
 
   
08 Resort i pion
 
   
09 Środowisko
 
   
10 Data powstania zagrożenia
 / faktu/
 
                     X  
11 Źródło
 
   
12 Ocena źródła
 
   
13 Ocena informacji
 
   
14 Stosowane formy środki i metody pracy operacyjnej
 
Wydział nadzorujący
   
15 Sposób wykorzystania informacji
 
   
16 Sposób zakończenia sprawy
 
   
17 Nazwisko i imię oraz numery osoby / osób / rejestrowanej w „ C” do danego zagrożenia / faktu /    

 
 
- 20 –

 
SŁOWNY OPIS ZAGROŻENIA / FAKTU /
 
Uzyskano informację ,że Jerzy Targalski został wezwany na posiedzenia Egzekutywy OOP Wydziału Historii UW w celu udzielenia wyjaśnień na temat posiadania i przewożenia materiałów o wrogiej treści m.in. dokumentów „ Graczy „ i innych.
 
Wyjaśniając – Targalski stwierdził ,że nie może podać nazwiska osoby , od której uzyskał te materiały. Nadmienił ,że zaniechał już wszelkich kontaktów z tą osobą Oświadczył również ,że w przyszłości nie będzie interesował się problematyką „ tego typu „ – i na tym zakończył swe wyjaśnienia.
 
W tej sytuacji Egzekutywa OOP Wydziału Historii UW postanowiła wystąpić do zebrania OOP z wnioskiem o ukaranie Jerzego Targalskiego karą nagany.
Zebranie OOP Wydziału Historii UW zaakceptowało wniosek egzekutywy – i ukarało Jerzego Targalskiego karą partyjną – naganą.
 
Jednocześnie informuję ,że materiały , które zostały odebrane Jerzemu Targalskiemu w Słońsku / maszynopisy i rękopisy / – zostały przesłane do Wydziału Badań Dokumentów Zakładu Kryminalistyki KG MO – w celu przeprowadzenia  badań porównawczych i sprawdzeń w KDDA , czy znajdują się tam inne dokumenty nakreślone przez te same osoby, które nakreśliły rękopisy znalezione u Targalskiego oraz maszynopisy wykonane na tych samych maszynach do pisania , na których odbito maszynopisy odebrane Targalskiemu.
 
O wynikach sprawdzenia i dalszych czynnościach w niniejszej sprawie – informować będziemy w kolejnych meldunkach operacyjnych .
 
 
Naczelnik Wydziału III
K-dy Stołecznej MO w Warszawie
  
 
-  21 -

l.dz. NC 0152/77                                                                              identyfikator 005169/76
                                                  MELDUNEK OPERACYJNY       

Nr informacji      Nazwa informacji               Treść informacji Kod informacji
  Identyfikator meldunku Wypełnia Wydział I Departamentu III  
01 Nadawca meldunku Wydział III Komendy Stołecznej MO WA2B00
02 Data nadania meldunku                      X 270777
 
03 Nr rejestracyjny „ C”   WA 016437
 
04 Dane osobowe inspektora operacyjnego
 
…………………………………
…………………………………
320964
05 Zagrożenie / fakt / Ulotka antypaństwowa w formie maszynopisu
 
02027
06 Zagadnienia
 
   
07 Obiekt
 
   
08 Resort i pion
 
   
09 Środowisko
 
   
10 Data powstania zagrożenia
 / faktu/
 
                     X  
11 Źródło
 
   
12 Ocena źródła
 
   
13 Ocena informacji
 
   
14 Stosowane formy środki i metody pracy operacyjnej
 
Wydział nadzorujący
   
15 Sposób wykorzystania informacji
 
   
16 Sposób zakończenia sprawy
 
   
17 Nazwisko i imię oraz numery osoby / osób / rejestrowanej w „ C” do danego zagrożenia / faktu /    

 
 
- 22-
 
 
SŁOWNY OPIS ZAGROŻENIA / FAKTU /
 
 
Przeprowadzone w KDA badania porównawcze materiału dowodowego z pismem :
 
TARGALSKI JERZY s. Jerzego i Kazimiery
Ur. 28.07.1952r. w Łodzi , zam. Warszawa , ul. Broniewskiego 52 m 4
Wykazały ,ze jest on autorem znalezionego przy nim podczas przeszukania na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, antypaństwowego opracowania  Pt. „ Moja droga do socjalizmu„.
 
Dalsze czynności operacyjne odnośnie osoby wyżej wymienionego podjęte zostaną w zależności od wynikłej sytuacji operacyjnej.
O czynnościach tych będziemy powiadamiać w kolejnych meldunkach.
 
Naczelnik Wydziału III
K-dy Stołecznej MO w Warszawie
 
 
 
-   23  -

l.dz. NC 0152/77                                                                              identyfikator 005169/76
                                                  MELDUNEK OPERACYJNY       

Nr informacji      Nazwa informacji               Treść informacji Kod informacji
  Identyfikator meldunku Wypełnia Wydział I Departamentu III  
01 Nadawca meldunku Wydział III Komendy Stołecznej MO WA2B00
02 Data nadania meldunku                      X 300178
 
03 Nr rejestracyjny „ C”   WA 016437
 
04 Dane osobowe inspektora operacyjnego
 
…………………………………
…………………………………
320932
05 Zagrożenie / fakt / Ulotka antypaństwowa w formie maszynopisu
 
02027
06 Zagadnienia
 
   
07 Obiekt
 
   
08 Resort i pion
 
   
09 Środowisko
 
   
10 Data powstania zagrożenia
 / faktu/
 
                     X  
11 Źródło
 
   
12 Ocena źródła
 
   
13 Ocena informacji
 
   
14 Stosowane formy środki i metody pracy operacyjnej
 
Wydział nadzorujący
 
 
 
Wypełnia Wydział I Departamentu III
 
15 Sposób wykorzystania informacji
 
   
16 Sposób zakończenia sprawy
 
   
17 Nazwisko i imię oraz numery osoby / osób / rejestrowanej w „ C” do danego zagrożenia / faktu /    

 

-  24 –
 
 
SŁOWNY OPIS ZAGROZENIA / FAKTU /
 
W dniu 24 stycznia br. ze źródła „Jurek„ uzyskując informację, że figurant niniejszej sprawy Jerzy Targalski ma w okresie 25 – 31. 03. br zorganizować wyjazd grupy studentów z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego do Berlina.
 
Jerzy Targalski ma sporządzić listę studentów i zarezerwować miejsca w hotelu -1136 Berlin Franzmettstrasse 7.
 
Wydział III KS MO podejmie przedsięwzięcia mające na celu ustalenie celu planowanego wyjazdu, składu grupy wyjazdowej i zabezpieczenie dopływu informacji w czasie pobytu J. Targalskiego w Berlinie.
 
 
Naczelnik Wydziału III
K-dy Stołecznej MO w Warszawie
 
 
 
 - 25  -

l.dz. NC 9302/79
                                                  MELDUNEK OPERACYJNY       

Nr informacji      Nazwa informacji               Treść informacji Kod informacji
  Identyfikator meldunku Wypełnia Wydział I Departamentu III 005169/76
01 Nadawca meldunku Wydział III Komendy Stołecznej MO WA2B00
02 Data nadania meldunku                      X 200478
 
03 Nr rejestracyjny „ C”   WA 016437
 
04 Dane osobowe inspektora operacyjnego
 
…………………………………
…………………………………
342134
05 Zagrożenie / fakt / Ulotka antypaństwowa w formie maszynopisu
 
02027
06 Zagadnienia
 
   
07 Obiekt
 
   
08 Resort i pion
 
   
09 Środowisko
 
   
10 Data powstania zagrożenia
 / faktu/
 
                     X  
11 Źródło
 
   
12 Ocena źródła
 
   
13 Ocena informacji
 
   
14 Stosowane formy środki i metody pracy operacyjnej
 
Wydział nadzorujący
 
 
 
Wypełnia Wydział I Departamentu III
 
15 Sposób wykorzystania informacji
 
   
16 Sposób zakończenia sprawy
 
   
17 Nazwisko i imię oraz numery osoby / osób / rejestrowanej w „ C” do danego zagrożenia / faktu /    

 

-  26  -
 
 
Sprawę operacyjnego rozpracowania założono dnia 15.12.1976r. na podstawie przejętego przez Wydział „ W „ KS MO dnia 10.12.1976r. oryginału anonimowego dokumentu wychodzącego z Warszawy na adres : ………………….. 69 -244 Słońsk
 ul…………….
Dokument zawierał 2 egzemplarze „ Apelu do społeczeństwa i władz”, oryginał i kopia oraz jeden egzemplarz / na trzech kartach /, który był kopią Komunikatu nr 2 i list wykonany pismem ręcznym o treści towarzyskiej skierowanej do adresata.
 
W treści tej nieznany autor informuje adresata o panującej sytuacji społeczno – politycznej
w Warszawie , o zamiarze wizyty u adresata w czasie której ma dostarczyć mu nowe materiały oraz o zachowaniu konspiracji / od kogo dostał ulotki i niszczeniu korespondencji /. Nieznany autor podpisał się imieniem – Jurek.   
 
Z uwagi na fakt kolportowania materiałów „ Graczy „ Wydział III KS MO  założył sprawę operacyjnego rozpracowania celem ustalenia autora anonimu.
 
W toku realizacji zamierzonych przedsięwzięć w sprawie ustalono ,że w dniach od 6 do 8 stycznia 1976r ………………………………. odwiedził Targalski Jerzy Włodzimierz
 s. Jerzego i Kazimiery Borkowskiej ur. 28.07.1952r. w Łodzi , zam . Warszawa , ul. Broniewskiego 52 m 4
 
W trakcie przeprowadzonego przeszukania w mieszkaniu Jerzego Targalskiego ujawniono ,ze posiadał on 16 egzemplarzy dokumentów „ Graczy „ / 4 komplety komunikatów / oraz inne materiały – opracowania o antysocjalistycznej treści.
 
W związku z tym faktem Targalski Jerzy został zatrzymany przez KW MO w Gorzowie Wielkopolskim jednak po zatrzymaniu odmówił złożenia jakichkolwiek wyjaśnień.
 
Pobrane wzory pisma ręcznego Targalskiego Jerzego wraz z materiałem dowodowym przesłano do badań porównawczych w Wydziale Badań Dokumentów Zakładu Kryminalistyki KG MO w celu potwierdzenia ,że wymieniony jest autorem przesyłanego dokumentu do ……………………………………
 
W wyniku ekspertyzy okazało się, że przejęte przez Wydział „ W „ dokumenty anonimowe były sporządzone własnoręcznie przez Jerzego Targalskiego.
 
Z uzyskanych materiałów z Wydziału III KW MO w Gorzowie Wielkopolskim wynika ,że znajomość adresata anonimowego dokumenty - …………………………………………….
z jego autorem – Jerzym Targalskim trwa od 1971 r. i ma charakter czysto koleżeński .
 
 
-  27  -
 
 
Według oświadczenia …………………………….. , Targalski Jerzy przybył do……………………………………. w dniu 8 stycznia 1977r.  przywożące sobą 16 pozycji materiałów kolportowanych przez „ Graczy „ i o treści antysocjalistycznej.
 
Wszystkie materiały zostały przez Wydział III KW MO w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymane w wyniku przeszukania mieszkania  …………………………………………..- dokonanego na mocy postanowienia Prokuratora Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim .
W trakcie przeprowadzonej rozmowy z Jerzym Targalskim w dniu przeszukania mieszkania
…………………………………………. Targalski stwierdził ,że materiały przywiózł w celu przedyskutowania ich z kolegą i zorientowania się , co sadzi o przedstawionych w nich faktach.
 
Próby ustalenia źródła pochodzenia przywiezionych dokumentów nie dały rezultatu . Początkowo Targalski odmówił złożenia jakichkolwiek wyjaśnień , w związku z czym został zatrzymany w areszcie w dniu 8 stycznia 1977r. i po 48 godzinach zwolniony.
 
W czasie drugiej rozmowy podał jedynie ,że materiały „ Graczy „ otrzymał w dwóch turach w grudniu 1976r. w Warszawie od bliskiej mu kobiety. Nie chciał podać na ten temat jakichkolwiek szczegółów.
 
W dniu 7 lutego 1977r. Wydział III KS MO przeprowadził rozmowę z Jerzym Targalskim w czasie której Targalski potwierdził, że „zarekwirowane„ mu dokumenty zawiózł do Słońska / jadąc w odwiedziny do kolegi / w celu dokładnego zapoznania się z ich treścią.
 
Źródła pochodzenia zakwestionowanych materiałów nie podał zasłaniając się swoją lojalnością wobec tych osób od których je otrzymał .
Targalski zdecydował się sam ponieść odpowiedzialność – nawet karną – za posiadanie tych dokumentów , o ile w ogóle posiadanie tych materiałów jest karalne – nie jest to przecież literatura bezdebitowa.
Na następne pytania Targalski nie udzielał odpowiedzi oświadczając, ze odmawia odpowiedzi na zadawane pytania korzystając z odpowiednich przepisów tj. art. 166 i 167 KPK, gdyż udzielenie odpowiedzi może go obciążyć. Rozmowę z Targalskim zakończono pobraniem od niego własnoręcznie napisanego oświadczenia.
 
Ponieważ Jerzy Targalski jest członkiem PZPR – o jego zachowaniu tj. fakcie posiadania i rozpowszechniania dokumentów „ Graczy„ poinformowano instancje partyjne – KKP przy KW PZPR.
W dniu 22 lutego 1977r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się posiedzenie egzekutywy POP PZPR, na którym omówiono m.in. sprawę Jerzego Targalskiego.
 
 
-  28  -
 
 
Wymieniony został wezwany przez egzekutywę na rozmowę wyjaśniającą w związku z faktem przewożenia materiałów o treści antysocjalistycznej oraz zatrzymania przez organa porządku publicznego. W toku prowadzonej rozmowy  Targalski Jerzy stwierdził, że posiadał jedynie po jednym egzemplarzu komunikatu wydawanego przez „ Graczy „ , a w posiadanie tych materiałów wszedł tylko z ciekawości.
 
Nie udzielił odpowiedzi na pytanie – od kogo otrzymał te materiały – stwierdzając, że nie będzie denuncjatorem. W prowadzonej rozmowie starał się zbagatelizować całą sprawę i sprowadzić rozmowę na tematy moralności, praworządności, demokracji itp.
 
W tej sytuacji egzekutywa POP postanowiła przeprowadzić z Jerzym Targalskim drugą rozmowę po upływie około 2 tygodni. Targalskiemu oświadczono ,że złożone przez niego wyjaśnienie nie odpowiada stanowi faktycznemu – oraz stwierdzono ponadto ,że zataja on fakty i nie podaje prawdziwych przyczyn swego postępowania.
 
Na drugim posiedzeniu egzekutywy PP Targalski stwierdził ,że nie może podać nazwiska osoby od której uzyskał te materiały. Nadmienił ,że zaniechał już wszelkich kontaktów tą osobą. Oświadczył również , że w przyszłości nie będzie interesował się problematyką „ tego typu „ – i na tym zakończył swoje wyjaśnienia.  
 
Egzekutywa POP Wydziału Historii UW postanowiła wystąpić na zebraniu OOP z wnioskiem o ukaranie Jerzego Targalskiego karą nagany.
Zebranie OOP Wydziału Historii UW zaakceptowało wniosek egzekutywy i ukarało Jerzego Targalskiego karą partyjną – naganą.
 
Targalski Jerzy Włodzimierz jest obecnie stacjonarnym doktorantem Środowiskowego Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ma otwarty przewód doktorski – swą pracę pisze pod kierunkiem prof. ……………………………………
/ żona figuranta Wydziału III KS MO /. Poza wymienionym kontaktem Jerzy Targalski nie utrzymuje żadnych innych kontaktów z osobami związanymi z działalnością nieformalnych grup antysocjalistycznych.
 
Z uwagi na stały kontakt Jerzego Targalskiego z młodzieżą akademicką Wydziału Historii UW , celem sprawdzenia jego dalszej postawy ideowo – politycznej będzie on kontrolowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego.
 
      
 
-  29  -
 
 
Wnioski :
 

 1. Założenie sprawy operacyjnego rozpracowania było celowe ponieważ zaistniał fakt

      kolportowania przez Jerzego Targalskiego materiałów redagowanych przez „Graczy„

 1. W trakcie prowadzenia sprawy przeprowadzono z wymienionym trzy rozmowy

      operacyjne oraz spowodowano działania ze strony egzekutywy POP na Wydziale
       Historii UW / otrzymał naganę partyjną /
             Powyższe działania spowodowały neutralizację aktywnej działalności figuranta na
              rzecz „Graczy„

 1. Ponieważ Targalski Jerzy ma stały kontakt z młodzieżą akademicką , wskazana jest

     dalsza kontrola osoby wymienionego w ramach kwestionariusza ewidencyjnego celem
     bieżącego kontrolowania jego postawy ideowo – politycznej.
 
 
-   30  -
 

Warszawa , dnia 17 grudnia 1976r.
 
 
 
PLAN
 
Czynności do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „ JUREK „ – nr ewidencyjny WAO16437
 
W dniu 10.12.1976 roku Wydział „ W „ KS MO przejął i przekazał do tut. Wydziału oryginał anonimowego dokumentu nadanego na terenie Warszawy na adres :………………………….
69 – 244 Słońsk ul……………………………………….. /   …….
 
Dokument składał się z koperty zaadresowanej pismem ręcznym oraz wkładu , którym była kartka papieru z treścią towarzyską / w której mówi się m.in. o dostarczeniu mu w najbliższej przyszłości nowych materiałów , zachowaniu konspiracji , niemówieniu od kogo dostał ulotki i niszczeniu korespondencji / oraz pięć kart maszynopisu , na którym odbite były : Komunikat nr 2 / 3 karty / i 2 egz. / na dwóch kartach ? „ Apel do społeczeństwa i władz.”
 
Biorąc pod uwagę fakt kolportowania dokumentów „ Graczy „ – tut. Wydział założył sprawę operacyjnego rozpracowania, której celem będzie ustalenie autora anonimu , który jest kolporterem przedmiotowych dokumentów.
 
W związku z powyższym planuję wykonać następujące czynności :
 
1.wysłać do KW MO w Gorzowie Wlkp. pismo o :
   - zebranie szczegółowego wywiadu dot. ………………………………… zam. Słońsk
      ul……………………………… / ….., z uwzględnieniem jego działalności politycznej,
 
   - przeprowadzenie z w/w rozmowy operacyjnej w celu ustalenia jego kontaktów
     rodzinnych, towarzyskich i innych z osobami z terenu W-Wy,
 
   - poinformowanie nas , czy posiadają możliwość operacyjnego zabezpieczenia     …………
     i odwiedzających go osób w dniach 6-8.01.1977r.
 
2. po otrzymaniu kontaktów – uzyskać ich wzory pisma ręcznego i wysłać do Wydz. V Dep.
   Techniki MSM w celu wydania opinii , która z tych osób jest autorem przedmiotowego
    listu,
 
3.w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi odnośnie zabezpieczenia NN osoby /
   prawdopodobnie mężczyzna o imieniu Jurek / - zwrócić się do KW MO w Gorzowie Wlkp.
  o wykonanie- w ramach sprawy operacyjnej – czynności tj. przeprowadzenie przeszukania
  osobistego i bagażu osoby , która ma przyjechać do Słońska z Warszawy i odwiedzić
  …………………………………… w podanym wyżej okresie , a w przypadku zatrzymania
   materiałów o treści antypaństwowej – przesłanie ich do tut. Wydziału wraz z notatką
   służbową.
 

   -  31 – 

 1. po otrzymaniu tych materiałów całość materiałów przesłać do wydziału Badań Dokumentów Zakł. Krym. KG MO w celu wydania opinii w celu wydania opinii w stosunku do rękopisów i maszynopisów – a także zarejestrowania ich w KDA.
   
         UWAGA :
        
  Ponieważ z danych zawartych w dokumencie „ W „ wynika, że jego autor jest prawdopodobnie studentem jednej z uczelni warszawskich – dalsze czynności w niniejszej sprawie mogą być wykonywane wg dwóch alternatyw:
   
  - po ustaleniu autora przedmiotowego dokumentu i potwierdzeniu tego stosowną opinią w sprawie ekspertyzy pisma – następnie czynności w sprawie będą każdorazowo uzgadniane z pracownikami tut. Wydziału w którego operacyjnym zainteresowaniu pozostaje obiekt / wydział /,
   
  - materiały zebrane dotychczas w ramach prowadzenia niniejszej sprawy zostaną przekazane temuż pracownikowi – do dalszego prowadzenia .
   
   
  ST. Insp. Wydz. III
  Ppor.
   
   
   
  - 32 -
   
   
   
  Warszawa , dn. 13.12.1977r.
   
   
  PLAN
   
  Przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Jurek „ nr rej. 16437
   
  dot. Targalskiego Jerzego s. Jerzego i Kazimiery ur. 28.07.1952r. w Łodzi
  narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne – inteligencja pracująca , członek PZPR, doktorant Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego , zam. Warszawa , ul. Broniewskiego 52 m 4 tel. 341931
   
  W dniu 10.12.1976r. Wydział „W” KS MO przejął i przekazał do tut . Wydziału oryginał anonimowego dokumentu nadanego na terenie Warszawy na adres : ………………………..
  69-244 Słońsk ul. …………………………… / ………..
   
  Dokument składał się z koperty zaadresowanej pismem ręcznym oraz wkładu ,którym była kartka papieru z treścią towarzyską / w której mówi się m.in. o dostarczaniu w najbliższej przyszłości nowych materiałów , zachowaniu konspiracji , niemówieniu od kogo dostał ulotki i niszczeniu korespondencji /.
  Ponadto w kopercie znajdowały się 3 karty Komunikatu nr 2 „ Graczy „ i 2 egzemplarze „ Apelu do społeczeństwa i władz „.
  Biorąc pod uwagę fakt kolportowania dokumentów „ Graczy „ tut. Wydział założył sprawę operacyjnego rozpracowania.
  W wyniku zrealizowanych przedsięwzięć operacyjnych ustalono , ze kolporterem w/w dokumentów był Jerzy Targalski – doktorant Instytutu Historii UW.
   
  W dniu 8.01.br. w wyniku przeszukania w/w ujawniono 16 egzemplarzy dokumentów
   „ Graczy „ oraz inne dokumenty – opracowania o wrogiej treści. J. Targalski mimo kilkakrotnie prowadzonych z nim rozmów przez funkcjonariuszy SB nie ujawnił źródła pochodzenia wymienionych materiałów.
   
  Ponadto ustalono ,że w/w jest autorem antypaństwowego opracowania Pt. „ Moja droga do socjalizmu „.
   
  W celu szybkiego i pełnego wyjaśniania jego związków z osobami prowadzącymi działalność na rzecz „ Graczy „ oraz ustalenia źródeł inspiracji i motywów postępowania planuję realizację następujących kierunków przedsięwzięć operacyjnych :
   
  -  rozpoznanie aktualnej postawy politycznej J. Targalskiego oraz stopnia zaangażowania
     we wrogą działalności polityczną
   
  - ustalenie aktualnych kontaktów oraz rozpoznanie ich charakteru
   
   
  -  33  -
   
   
  - ograniczenie i neutralizację oddziaływania figuranta na młodszych pracowników
     dydaktyczno – naukowych i studentów Wydziału Historii UW
   
  - zebranie bliższych informacji p rodzinie figuranta , rozpoznanie jej poglądów
     społeczno – politycznych , statusu społecznego itp.
   
  Celem realizacji powyższego wykonane zostaną następujące przedsięwzięcia :
   
  1 . poprzez osobowe źródła informacji / KO „ G „ i tw. „ Piotr „  / dokonać wszechstronnego
        rozpoznania stopnia aktywności na rzecz opozycji, planów życiowych , cech charakteru,
        zainteresowań osobistych itp. figuranta
   
  2. rozpoznać kontakty figuranta ,dążyć do ustalenia ich postaw społeczno – politycznych
      celem wytypowania osób do opracowania i pozyskania w charakterze osobowych źródeł
       informacji
   
  3. wytypować , opracować i dokonać pozyskania osobowego źródła informacji z grupy
      doktoranckiej w skład której wchodzi figurant. Realizacja powyższego umożliwi
      zabezpieczenie dopływu informacji o działalności w/w na terenie Wydziału Historii UW.
   
  4.  w przypadku uaktywnienia się Targalskiego informować o jego postępowaniu władze
       administracyjne oraz I sekretarza OOP Wydziału Historii UW w celu wzmożenia kontroli
         kolektywu oraz spowodowania skutecznego przeciwdziałania
   
  5.  poprzez środki techniki operacyjnej w postaci „ B „ ,” „ W „ , „ PT „pogłębić informację
       o osobach utrzymujących kontakt z w/w oraz dążyć do rozpoznania ich charakteru,
       kontaktów
   
  6.   w oparciu o dokonane rozpoznanie najbliższej rodziny figuranta wytypować osobę do
         przeprowadzenia rozmowy mającej na celu nakłonienie jej do wpłynięcia na zmianę
          postawy politycznej figuranta względnie neutralizacji jego wrogiej działalności
   
  7.   w oparciu o informacje uzyskane w pkt.1-7 opracować plan rozmowy ostrzegawczej
        z figurantem
   
  ST. Insp. Wydz.III
  Ppor
   
 

 
Nieczytelna notatka sporządzona w dniu 15.12.1977r.
 
 
-  34  -

 
Warszawa , dnia 16 grudnia 1976r.
 
 
 
Naczelnik Wydziału  III
Komendy Wojewódzkiej MO
 
w Gorzowie Wielkopolskim
 
 
W ramach prowadzonej przez tut. Wydział sprawy operacyjnej proszę o spowodowanie ustaleń , czy pod adresem 69-244 Słońsk ul……………….nr .. / … zamieszkuje :
 
W przypadku potwierdzenia proszę o wykonanie / drogą operacyjną / następujących czynności :
- zebranie o wyżej wymienionym szczegółowego wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem jego działalności politycznej / obecnie i w przeszłości /
 
- przeprowadzenie z wymienionym rozmowy operacyjnej w celu ustalenia jego kontaktów z osobami zamieszkałymi lub przebywającymi czasowo na terenie Warszawy. W czasie rozmowy zwrócić szczególną uwagę na mężczyznę o imieniu „ Jurek „ / prawdopodobnie student jednej z uczelni warszawskich /, który z …………….. utrzymuje stały kontakt korespondencyjny.
W przypadku uzyskania informacji ,że wymieniony posiada własna maszynę do pisania lub ma dostęp do maszyn – proszę o pobranie ze wszystkich dostępnych mu maszyn wzorów pisma maszynowego .
 
Jednocześnie informuję ,ze posiadamy informację iż interesujący nas mężczyzna „ Jurek „ – ma zamiar odwiedzić ……………… w dniach 6-8 stycznia 1977r. / wracając z obozu studenckiego znad morza  - okolice Sławna / - i przekazać mu „ nowe materiały „ / prawdopodobnie nowe dokumenty „ Graczy „ /.
 W związku z powyższym proszę o poinformowanie , czy macie możliwość operacyjnego zabezpieczenia ……………………… w dniach 6-8 stycznia 1977r. oraz wykonania przeszukania osobistego i bagażu „ Jurka „ – z chwilą pojawienia się go na Waszym terenie.
 
Z uwagi na fakt ,ze prowadzona aktualnie sprawa operacyjna ma bezpośredni związek z kolportowaniem dokumentów „ Graczy „ – wykonanie powyższych czynności proszę traktować jako bardzo pilne.
 
Odpowiedź na niniejsze pismo wraz z uzyskanymi materiałami proszę przesłać do tut. Wydziału.
 
Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – adresat                                                              /-/ mjr mgr
 
 
 
-  35  -

 
 
Warszawa , dnia 11 stycznia 1977r.
 
 
Naczelnik Wydziału Badań Dokumentów
 Zakładu Kryminalistyki KG MO
 
w Warszawie
 
 
W załączeniu przesyłam:
1. materiał dowodowy w postaci oryginału dokumentu składającego się z :
    - koperty koloru białego zaadresowanej pismem ręcznym
    - wkładu, którym jest karta papieru formatu A 4 z tekstem nakreślonym pismem ręcznym
       oraz pięć kart papieru przebitkowego formatu A -4 z treścią odbitą na maszynie do
       pisania  /dokumenty „ Graczy „ /
 
 2. materiał porównawczy w postaci podania – kwestionariusza paszportowego , który
     nakreślił : Targalski Jerzy Włodzimierz s. Jerzego i Kazimiery z d. Borkowskiej ,
     ur. 28.07.1952r. w łodzi zam. W-Wa Żoliborz ul. Broniewskiego 52 m 4
 
z prośbą o spowodowanie przeprowadzenia badań i sprawdzenie czy :
1. dokument dowodowy / rękopis / został nakreślony przez Targalskiego Jerzego
2. w KDA znajdują się inne materiały wykonane przez Tę samą osobę , która nakreśliła
    materiał dowodowy / rękopisy /
3. w KDA zarejestrowane SA dokumenty odbite na tej samej maszynie do pisania , na której
   odbito przesłane dokumenty „ Graczy „
 
Jednocześnie proszę o wypowiedzenie się , czy wszystkie karty maszynopisu zostały wykonane na tej samej maszynie do pisania – z jednoczesnym podaniem marki maszyny , na której zostały odbite.
 
W przypadku gdyby żaden z materiałów dowodowych / rękopis i maszynopis / nie był zarejestrowany w KDA – proszę o zarejestrowanie oryginałów , zaś wykonane fotokopie wraz z opinią proszę przesłać do tut. Wydziału.
 
Załączniki : 8 szt.
 
Wykonano w 2 egz.
Egz nr 1 – adresat
Egz nr 2 – a/a
Oprac. I wyk. FJ / II a                                                               / - / mjr mgr     
 
 
 
-  36  -
 
 
 
Tajne
Nr 200
111.01.1977. godz. 11.00
 
Ldz. Nc-022/77
Naczelnik wydziału III biura , c,MSW
Proszę o sprawdzenie przed rozpracowaniem:
Targalski Jerzy  Włodzimierz / Targalski Jerzy Włodzimierz / s. Jerzego i Kazimiery z d. Borkowskiej ur.28.07.1952r. w Łodzi zam . Warszawa ul. Broniewskiego 52 m 4
 
Z-ca Naczelnika Wydziału KS MO w Warszawie
/ - / mjr mgr
 
Zaszyfrował :             11.01.1977 godz. 11.45
Rozszyfrował :
 
  
-  37  -
 
 
Tajne
Nr 702
12.01.1977r. godz. 14.20
 
Z-ca Naczelnika Wydziału III KS MO Warszawa
 
Na wasz nr 200 informuję ,że w biurze c MSW nie figuruje Jerzy Targalski
 
Nacz. Wydz.III biura c MSW kpt.
 
Zaszyfrował:                                  dnia 12.01.1977r. godz. 14.50
Rozszyfrował :
 
 
-  38  -
 
 
Gorzów Wlkp. , dnia 13.I. 1977r.
 
 
KOMENDA WOJEWÓDZKA
MILICJI OBYWATELSKIEJ
W Gorzowie Wlkp.
L.dz. C-0832/76
 
                                                                                               Naczelnik Wydziału III
                                                                                              Komendy Stołecznej MO
w Warszawie
 
 
W odpowiedzi na pismo l.dz. NC 07970/76 z dnia 16.12.1976r. dot………………………/uzupełniając szyfrogram nr 1536/76/ informuję :
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
W miejscu pracy i zamieszkania cieszy się on opinią pozytywną , jest człowiekiem spokojnym z zamiłowania domatorem . Pasją jego są ksiązki.
Od czasu ukończenia studiów jedyny kontakt poza rodziną jaki utrzymuje , to kolega z Warszawy Ob……………..
 
Jerzy Włodzimierzem Targalski  s. Jerzego i Kazimiery z d. Borkowska , ur. 28.07.1952 r. w Łodzi , czł. PZPR , mgr historii , doktorant w Wydziale Historii Uniwersytetu
Warszawskiego , zam . Warszawa , ul. Broniewskiego 52/5
DO SJ 7002184 – KS MO Warszawa
 
Jak wyjaśniono w wyniku ustaleń znajomość Targalskiego z …………. trwa od roku 1972
 tj. od czasu wspólnego pobytu w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Maciejowicach / woj. jeleniogórskie / i ma charakter czysto koleżeński.
 
……………….. dotychczas zachowywał się bardzo spokojnie działalności ani aktywności politycznej nigdy nie wykazywał, jakkolwiek polityką interesuje się na bieżąco.
 
 
-  39  -
 
 
Rodzice jego :ojciec telemonter na PKP, matka rencista , w zainteresowaniu SB dotychczas również nie przechodzili.
 
Jerzy Targalski przyjechał do ……… w dniu 8.01.1976 r. około godz. 10.15 i przywiózł ze sobą szereg materiałów Komitetu Obrony Robotników oraz opracowania ręczne w celu – jak w trakcie rozmowy z nim stwierdził – przedyskutowanie ich z …………… i zorientowania się co ………….. sadzi o przedstawionych w nich faktach.
 
Wszystkie materiały / szczegółowy wykaz wraz z materiałami w załączeniu / zostały przez tut. Wydział zatrzymane w wyniku dokonanego na mocy Postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. , przeszukania mieszkania  ………….. .
 
Jerzy Targalski część materiałów wydał dobrowolnie , a pozostałe materiały zostały znalezione w wyniku przeszukania .
Z tego co udało się ustalić w bezpośredniej rozmowie z Targalskim , to ojciec jego od dziesięciu lat rozwiedziony jest z matką , mieszka w Warszawie ul. Belgijska 42 .
Od 01.01.1977r. jest on  rencistą , poprzednio zatrudniony był w PAN w Instytucie Historii jako pracownik kontraktowy. Matka jego zatrudniona jest na UW jako bibliotekarka.
 
Z ojcem utrzymuje kontakt bardzo luźny , mieszka z matką i młodszym bratem uczniem szkoły średniej.
 
Aktualnie ma otwarty przewód doktorancki na Wydziale Historii UW i z tego tytułu pobiera stypendium 1950 zł . Stanowi to jego jedyne źródło utrzymania.
Od 12.11.1974r. jest członkiem PZPR.
 
Próba ustalenia źródła pochodzenia tych materiałów spełzła na niczym .Targalski początkowo odmawiał jakichkolwiek wyjaśnień, w związku z czym został w dniu 8.01.1977r. o godz. 20.30 zatrzymany w areszcie , z którego zwolniony został w dniu 10.01,1976r. o godz. 19.30.
 
W trakcie rozmowy zdołano od niego jedynie uzyskać ,że materiały KOR otrzymał w Warszawie w m-cu grudniu w dwóch turach , prawdopodobnie od jakieś bliskiej mu kobiety .
Nie chciał podać na ten temat jakichkolwiek szczegółów ,niemniej nie wykluczył ewentualności , że po rozmowie z rodzicami , nie przekaże tego pracownikom SB w Warszawie.
 
  
-  40  -
 
 
Sadząc z zachowania się J.Targalskiego podczas rozmów jest on pod dużym wpływem jakiegoś autorytetu i stąd materiały KOR przyjmuje bezkrytycznie, wierząc że są one odbiciem faktów.
 
Początkowo zachowywał się hardo , był pełen chęci poświęcenia się w „słusznej sprawie„.
Później wyrażał obawy o swoją dalszą karierę naukową i stypendium.
 
Jak wynika z ustaleń ……….. wizytą Targalskiego był wyraźnie zaskoczony. Targalski prawdopodobnie wysłał do niego list , w którym znajdować się miały jeszcze4 inne materiały KOR-U. List ten do chwili obecnej do  …….. nie dotarł .
 
W załączeniu przesyłam uzyskane materiały. 
 
Naczelnik Wydziału III KW MO
Gorzów Wlkp. 
Ppłk mgr
 

Ruch Antykomunistyczny: