ŚWIATOWY KONGRES TATARÓW KRYMSKICH

Gazeta „Awdet” nr 7, 16 lutego 2009 r.

       Mustafa Dżemilew: „Jestem pewien – Światowy Kongres Tatarów Krymskich w maju 2009 r. będzie ważnym etapem w historii walki narodu krymskotatarskiego o przywrócenie swoich praw”.

       Za trzy miesiące rozpocznie swoją pracę Światowy Kongres Tatarów Krymskich, na który przyjadą delegaci, reprezentujący praktycznie wszystkie organizacje społeczne i polityczne Tatarów Krymskich z całego świata.

       Dzięki informowaniu przez Komitet Organizacyjny oraz konsultacjom swoją gotowość udziału w pracy Kongresu potwierdziły 124 organizacje krymskotatarskie, w tym 71 z diaspory. Oczekuje się, że ogólna liczba organizacji-uczestników ŚKTK może wynieść 140, gdyż termin składania wniosków do Komitetu Organizacyjnego upływa w kwietniu.

       W ciągu trzech miesięcy – do momentu otwarcia ŚKTK – Komitet musi opracować i uzgodnić z przedstawicielami organizacji projekty dokumentów, które zostaną omówione przez członków Kongresu, jak również załatwić wiele spraw organizacyjno-technicznych.

       W tym też okresie wszystkie organizacje społeczne i polityczne Tatarów Krymskich wykonają wszystkie wewnętrzne procedury (zgodnie z ich dokumentami statutowymi) w celu wybrania swoich delegatów.

       Podkreślając szczególną ważność danego etapu przygotowania do ŚKTK Mustafa Dżemilew zwrócił się ze specjalnym listem do liderów organizacji politycznych i społecznych.

Ali Chamzin
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Do wszystkich kierowników partii politycznych i organizacji społecznych Tatarów Krymskich
Do członków Komitetu Organizacyjnego ds. przygotowania i organizacji Światowego Kongresu Tatarów Krymskich
 

Drodzy rodacy!

     Jak wiadomo, decyzja o organizacji ŚKTK została podjęta podczas pierwszej sesji Kurułtaju Narodu Krymskotatarskiego 5 kadencji, która odbyła się 7-9 grudnia 2007 r.

     18 stycznia 2008 r. uchwałą Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego został zatwierdzony skład Grupy Roboczej, która miała przygotować propozycje co do składu Komitetu Organizacyjnego ds. organizacji ŚKTK, i projekt Apelu Medżlisu do wszystkich organizacji krymskotatarskich.

     16 marca 2008 r. na posiedzeniu Medżlisu zostały przyjęte propozycje Grupy Roboczej, i tekst Apelu.

     Zgodnie z uchwałą Komitet Organizacyjny został ukształtowany zgodnie z następującą zasadą:

- 14 członków Komitetu Organizacyjnego – na wniosek Medżlisu

- po jednym przedstawicielu – od każdej organizacji krymskotatarskiej, która wyraziła chęć uczestniczyć w organizacji ŚKTK.

      Do dziś 124 organizacji wyraziły chęć uczestniczenia w pracach ŚKTK, z których 53 reprezentują Krym i inne regiony Ukrainy, 71 – diaspory w różnych krajach.

      W ciągu tego okresu członkowie Komitetu Organizacyjnego z Krymu i Ukrainy przeprowadzili dwa posiedzenia, stworzone zostały 3 grupy robocze, każda z których pracuje nad jednym z tematów Kongresu.

      W mediach krymskotatarskich na Krymie, odbyła się szeroka dyskusja nt. organizacji ŚKTK. Pomysł organizacji Kongresu otrzymał szerokie poparcie wśród rodaków.

      Z pewnością można stwierdzić, że nasi rodacy uważają, że głównym celem mającego się odbyć ŚKTK jest skonsolidowane (zjednoczone) uczestnictwo wszystkich organizacji i stowarzyszeń diaspory w odrodzeniu i rozwoju narodu krymskotatarskiego, poprzez koordynacje przez nich swojej działalności z przedstawicielskim organem narodu krymskotatarskiego – Kurułtajem.

O dacie i miejscu Światowego Kongresu Tatarów Krymskich

     Uchwałą Komitetu Organizacyjnego z dnia 5 lutego 2009 miejscem organizacji ŚKTK jest Krym, a termin przeprowadzenia Kongresu – 19-22 maja 2009 roku.

      Organizacja Kongresu w dniach, kiedy na Krymie odbędą się wydarzenia upamiętniające ofiary ludobójstwa, dokonanego przez ZSRR 65 lat temu, da możliwość przedstawicielom wszystkich organizacji diaspory krymskotatarskiej wziąć udział w tych wydarzeniach.

O liczebności i trybie delegowania przedstawicieli na ŚKTK

      Co do przedstawicielstwa na Kongresie Komitet Organizacyjny postanowił co następuje: „Każda organizacji społeczna o polityczna Tatarów Krymskich – uczestnik ŚKTK – kieruje do pracy w ŚKTK 3 delegatów, którzy mają prawo osobiście podejmować decyzje we wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Kongres w imieniu delegujących organizacji”.

      Oczekuje się, więc, że w pracach Kongresu weźmie udział co najmniej 372 delegatów. Ta liczba może być większa, ponieważ termin składania wniosków upływa z końcem kwietnia 2009 roku.

      Komitet Organizacyjny opracował tryb zapraszania gości honorowych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych i przedstawicieli władz Ukrainy i Republiki Autonomicznej Krym. Odpowiednia każda organizacja krymskotatarska może skierować do Komitetu Organizacyjnego swoje propozycje co do osobistego zaproszenia gości honorowych, znanych rodaków, nie będących delegatami Kongresu.

      Koszty związane z przybyciem – wyjazdem delegatów i gości, jak również ich pobytem na Krymie pokrywa organizacja-uczestnik Światowego Kongresu Tatarów Krymskich.

O porządku obrad (agendzie) ŚKTK i projektach dokumentów, proponowanych dla omówienia i uchwalenia

      Z tej przyczyny, że Światowy Kongres będzie organizowany po raz pierwszy, jest oczywiste, że delegaci mają rozpatrzyć sprawy organizacyjne, w tym uchwalić dokumenty statutowe oraz programowe Kongresu.

      Oprócz tego, bardzo ważną częścią pracy delegatów będzie omówienie spraw obecnej sytuacji narodu krymskotatarskiego i środków (kroków) mających sprzyjać jego odrodzeniu i rozwojowi.

      Obecnie grupy robocze, utworzone przez Komitet Organizacyjny, opracowują projekty dokumentów, które do początku kwietnia 2009 będą wysłane do wszystkich organizacji-uczestników ŚKTK. Odpowiednio, każda organizacji będzie mogła w ciągu kwietnia skierować swoje komentarze i poprawki do tych dokumentów do Komitetu Organizacyjnego, jak również do innych organizacji-uczestników. Przez to da się zapewnić pełną otwartość i przejrzystość procesu przygotowania i dyskusji nad projektami dokumentów.

      Ponadto Komitet Organizacyjny planuje zorganizować w Symferopolu posiedzenie w pełnym składzie (to już ponad 135 osób) tydzień przed rozpoczęciem Kongresu. Członkowie Komitetu więc będą zobligowani przyjechać na Krym nie później niż 11 maja 2009 roku.

O trybie organizacji ŚKTK

     Prace ŚKTK będą trwały cztery dni.

      Członkowie Komitetu Organizacyjnego jednogłośnie poparli propozycje o organizacji uroczystości otwarcia Kongresu w m. Bachczysaraj, oraz posiedzeń plenarnych – w Symferopolu, posiedzeń wyjazdowych – w miastach Biełogorsk, Dżankoy, Eupatoria, Symferopol i Suda.

      W trakcie ŚKTK dla jego delegatów będą zorganizowane imprezy kulturalne, odwiedzania zwartych skupisk zamieszkiwanych przez Tatarów Krymskich, oraz inne spotkania z rodakami.

Drodzy rodacy!

      Razem przeszliśmy istotny etap w procesie przygotowania ŚKTK. Jednak przed nami część najważniejsza – przygotowanie projektów wszystkich podstawowych dokumentów Kongresu, i wybory delegatów Kongresu, które będą godnie reprezentować wasze organizacje na Kongresie, oraz efektywnie brać udział w debatach i decyzjach.

      Proponuję rozpocząć proces delegowania swoich przedstawicieli na Kongres w trybie oraz liczbie, określonej przez Komitet Organizacyjny.

      Jestem przekonany, że nasze wspólne wysiłki zakończą się sukcesem, a organizacja ŚKTK w maju 2009 roku, będzie początkiem nowego ważnego etapu w historii walki narodu krymskotatarskiego o odzyskanie swoich praw.

Łączę wyrazy szacunku,

Przewodniczący Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ds. organizacji Światowego Kongresu Tatarów Krymskich 

Mustafa Dżemilew

------
Газета «АВДЕТ», №7(534), 16 февраля 2009 года.

МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ: «Уверен - проведение Всемирного конгресса крымских татар в мае 2009 года ознаменует важный этап в истории борьбы крымскотатарского народа за восстановление своих прав».

       Через три месяца в Крыму начнет свою работу Всемирный конгресс крымских татар, на который съедутся делегаты, представляющие  практически все общественные и политические организации крымских татар со всего мира.

       Благодаря кропотливой информационно-разъяснительной работе Оргкомитета по подготовке и проведению ВККТ, многочисленным консультациям и встречам с представителями крымскотатарской диаспоры, о своей готовности участвовать в работе Конгресса уже письменно подтвердили 124 крымскотатарские организации, в том числе диаспорных – 71. Ожидается, что общее количество организаций-участников ВККТ может достичь 140, поскольку время для направления заявок в Оргкомитет остается открытым до апреля месяца.

       В оставшиеся три месяца до момента торжественного открытия ВККТ, Оргкомитету предстоит разработать и согласовать с представителями крымскотатарских организаций проекты документов, выносимых для обсуждения делегатами Конгресса, а также решить множество организационно-технических вопросов, связанных с проведением международного форума. К этой работе вовлечены все члены Оргкомитета, разделенные на Рабочие группы.

       В этот же период все общественные и политические организации крымских татар проведут необходимые процедуры, предусмотренные их внутренними документами, для избрания делегатов, направляемых ими для участия в работе Конгресса.

       Подчеркивая особую важность данного этапа подготовки к ВККТ, Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного конгресса крымских татар Мустафа Джемилев обратился со специальным письмом в адрес руководителей политических партий и общественных организаций крымских татар и членом Оргкомитета, текст которого публикуется ниже.

                                     Али Хамзин,

                                     секретарь Организационного комитета

                                     по подготовке и проведению

                                     Всемирного конгресса крымских татар

                                                Руководителям

                                                политических партий и общественных организаций крымских татар
                                                 

                                                Членам Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного конгресса крымских татар
                                                 

Уважаемые соотечественники!

       Как известно, решение о проведении Всемирного конгресса крымских татар было принято на первой сессии Курултая крымскотатарского народа V созыва, состоявшейся 7 – 9 декабря 2007 года.

       18 января 2008 года решением Меджлиса крымскотатарского народа был утвержден состав Рабочей группы, которой было поручено подготовить предложения по формированию Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного конгресса крымских татар и проект Обращения Меджлиса крымскотатарского народа ко всем крымскотатарским организациям.

       16 марта 2008 года на заседании Меджлиса крымскотатарского народа были одобрены предложения Рабочей группы по формированию Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного конгресса крымских татар и текст Обращения ко всем крымскотатарским организациям.

       В соответствии с указанным решением Организационный комитет по подготовке и проведению Всемирного конгресса крымских татар сформирован по следующему принципу:

       - 14 членов Оргкомитета – по предложению Меджлиса крымскотатарского народа,

       - по одному представителю – от каждой крымскотатарской организации, изъявившей желание принять участие в подготовке и проведении Всемирного конгресса крымских татар.

       К настоящему времени изъявили желание участвовать в работе Всемирного конгресса крымских татар 124 организации, из которых 53 организации представляют Крым и другие регионы Украины, 71 – крымскотатарскую диаспору в разных странах.

       За прошедший период членами Оргкомитета, представляющих крымскотатарские организации Крыма и Украины, проведены два заседания, сформированы 3 рабочие группы, каждая из которых работает по конкретному направлению.

       В крымскотатарских СМИ, издающихся в Крыму, а также на радио и ТВ состоялось детальное обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением  предстоящего Всемирного конгресса крымских татар. Идея проведения Всемирного конгресса крымских татар получила широкую поддержку среди соотечественников.

       Со всей очевидностью можно сказать, что главной целью предстоящего Всемирного конгресса крымских татар соотечественники считают консолидированное участие всех организаций и объединений крымскотатарской диаспоры в возрождении и развитии крымскотатарской нации путем координации ими своей деятельности  с высшим представительным полномочным органом крымскотатарского народа – Курултаем.

       О дате и месте проведения Всемирного конгресса крымских татар

       Решением Оргкомитета от 5 февраля 2009 года местом проведения Всемирного конгресса крымских татар определен Крым, а датой проведения Конгресса утверждены  19 - 22 мая 2009 года.

       Проведение Всемирного конгресса крымских татар в дни, когда  в Крыму состоятся мемориальные мероприятия в память жертв геноцида крымскотатарского народа, совершенного   режимом СССР 65 лет назад, предоставит возможность представителям всех организаций крымскотатарской диаспоры, принять участие в этих мероприятиях.

       О численности и порядке направления делегатов на Всемирный конгресс крымских татар

       В отношении представительства на форум Оргкомитет решил следующее: «каждая политическая и общественная организация крымских татар – участник Всемирного конгресса крымских татар – направляет для участия в работе Всемирного конгресса по 3 делегата, уполномоченных лично принимать решения по всем вопросам повестки Всемирного конгресса от имени делегировавших их организаций».

       Таким образом, в работе Всемирного конгресса крымских татар ожидается участие не менее 372 делегатов. Это число может быть немногим больше, поскольку срок для предоставления заявок от крымскотатарских организаций будет оставаться открытым вплоть до апреля 2009 года включительно.

       Оргкомитетом также был принят порядок приглашения почетных гостей и представителей международных организаций, дипломатических представительств и органов государственной власти Украины и Автономной Республики Крым для участия в работе Всемирного конгресса крымских татар. Соответственно, каждая крымскотатарская организация может направить в адрес Оргкомитета также предложения о персональном приглашении в статусе почетных гостей Конгресса известных соотечественников, не являющихся делегатами Конгресса.

       Финансовые затраты, связанные с прибытием – отъездом делегатов и гостей, а также  их пребыванием в Крыму,  возлагаются непосредственно на организации – участников Всемирного конгресса крымских татар.

       О повестке Всемирного конгресса крымских татар и проектах документах, предлагаемых для обсуждения и принятия

       Поскольку предстоящий Всемирный конгресс крымских татар будет созываться впервые, то очевидно, что его делегатам предстоит рассмотреть организационные вопросы, в том числе утвердить уставные и программные документы.

       Кроме этого, очень важной частью работы делегатов явится обсуждение вопросов современного состояния крымскотатарского народа и принятия эффективных мер, направленных на его возрождение и развитие.

       В настоящее время рабочими группами, созданными Оргкомитетом, готовятся проекты документов, которые в срок до начала апреля 2009 года будут направлены всем организациям-участникам Всемирного конгресса крымских татар. Соответственно, каждая организация – участник Конгресса, сможет в течение апреля месяца направить свои замечания и дополнения  к разрабатываемым проектам документов Конгресса как в адрес Оргкомитета, так и в адрес других организаций-участников Конгресса. Таким образом, будет обеспечена полная открытость и публичность  в подготовке и обсуждении проектов документов Конгресса.

       Кроме этого, Оргкомитетом планируется проведение в Симферополе заседания с участием всего своего состава (а это более 135 человек)  за неделю до открытия Конгресса. Следовательно, члены Оргкомитета будут обязаны прибыть в Крым для работы не позднее 11 мая 2009 года.

       О порядке проведения Всемирного конгресса крымских татар

       Заседания Всемирного конгресса крымских татар будут длиться четыре дня.

       Члены Оргкомитета единогласно поддержали предложение о проведении церемонии торжественного открытия Конгресса в г. Бахчисарае, пленарных заседаний – в Симферополе, выездных заседаний  - в городах Белогорск, Джанкой, Евпатория, Симферополь и Судак.

       В ходе работы Всемирного конгресса крымских татар для его делегатов будут организованы культурные мероприятия, посещение мест компактного обустройства и встречи с соотечественниками.

       Уважаемые соотечественники!

       Мы вместе прошли существенный этап в подготовке Всемирного конгресса крымских татар. Однако впереди самая важная часть работы – подготовка проектов всех основных документов Конгресса и выборы делегатов Конгресса, что будут достойно представлять ваши организации на Конгрессе и эффективно участвовать в рассмотрении всех вопросов Конгресса и принимать по ним решения.

       Предлагаю вам приступить к процессу делегирования своих представителей на Конгресс в порядке и количестве, определенном Оргкомитетом.

       Уверен, что наши общие усилия увенчаются успехом, а проведение Всемирного конгресса крымских татар в мае 2009 года ознаменует важный этап в истории борьбы крымскотатарского народа за восстановление своих прав.
 
 

       С уважением,

       Председатель

       Меджлиса крымскотатарского народа,

       председатель Организационного комитета

       по подготовке и проведению

       Всемирного конгресса крымских татар    Мустафа Джемилев

Archiwum ABCNET 2002-2010: