WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA WYCOFANIA WOJSK ROSYJSKICH Z GRUZJI

Potwierdzając zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Gruzji w jej międzynarodowo uznanych granicach,

Przyjmując z zadowoleniem wysiłki Prezydencji Unii Europejskiej na rzecz przywrócenia status quo ante w stosunkach gruzińsko-rosyjskich jako warunku wstępnego przyspieszenia toczącego się procesu rozwiązywania konfliktu,

Wyrażając głębokie zaniepokojenie brakiem woli ze strony Rosji do wywiązania się z ostatnio zawartych umów o zawieszeniu broni jak również z innych, wcześniej podjętych zobowiązań bilateralnych, regionalnych oraz międzynarodowych,

Prezydenci Litwy i Polski deklarują co następuje:

1. Z przykrością stwierdzamy, że porozumienie o zawieszeniu broni z 12 sierpnia nie zostało jeszcze w pełni wprowadzone w życie, w szczególności w punktach dotyczących wycofania wojsk rosyjskich na pozycje sprzed wybuchu konfliktu oraz zapewnienia swobodnego dostępu do pomocy humanitarnej, w myśl uzgodnień pomiędzy przywódcami Europejskimi i Rosją. Wycofanie wojsk rosyjskich powinno zostać poddane międzynarodowej obserwacji i weryfikacji, co oznacza wpuszczenie na okupowane gruzińskie terytoria Abchazji i Osetii Południowej zarówno obserwatorów OBWE jak i UE.

2. Podkreślamy, że mające miejsce obecnie rozmieszczanie i stałe zwiększanie liczebności wojsk rosyjskich w Gruzji, w tym w Abchazji oraz w rejonie Cchinwali /w Południowej Osetii udaremnia podejmowane przez Unię Europejską oraz inne agendy międzynarodowe wysiłki na rzecz budowania pokoju w Gruzji. Działania te naruszają także warunki Wspólnego Oświadczenia Federacji Rosyjskiej i Gruzji z dnia 17 listopada 1999 r. (Aneks 14 do Aktu Końcowego Konferencji Państw Stron Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie).

3. Wzywamy wspólnotę międzynarodową oraz rządy Unii Europejskiej do wyrażenia żądania pełnego i bezwarunkowego wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Gruzji, zgodnie z umową o zawieszeniu broni z 12 sierpnia, zatwierdzonej jednogłośnie przez przywódców europejskich podczas Szczytu UE, dnia 1 września.

4. Powtarzamy ponownie, że w obliczu trwającej okupacji terytoriów Gruzji przedwczesne byłoby podejmowanie rozmów na temat nowej umowy o partnerstwie z Rosją. Nowa umowa o partnerstwie nie może iść w parze ze zbrojnymi naruszeniami przez Rosję terytoriów państw sąsiednich. Raz jeszcze podkreślamy znaczenie Konkluzji Szczytu UE z dnia 1 września, uzgodnionych przez wszystkich przywódców UE. Podkreślamy też fakt, że negocjacje na temat umowy pomiędzy UE i Rosją powinny zostać wznowione wyłącznie pod warunkiem wycofania przez Rosję oddziałów z Gruzji na pozycje sprzed 7 sierpnia.

Prezydent Republiki Litewskiej - Valdas Adamkus
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Lech Kaczyński

Archiwum ABCNET 2002-2010: