Gdzie nie ma sprawiedliwości, tam nie ma też pokoju – Zwierzchnik Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej

Katolikos-Patriaracha Wszechgruzji Ilja II oświadcza, że dopóki nie zostanie w pełni przywrócona integralność terytorialna Gruzji, zawsze istnieć będzie napięcie i niebezpieczeństwo konfliktu. Mowa o tym w apelu Zwierzchnika Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej do Prezydenta FR Dmitrija Miedwiediewa.

«Zwracam się do Pana, do Prezydenta i Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rosji w tych dniach trudnych dla Gruzji, i nie tylko dla mojego kraju. Jak wiadomo, rosyjskie samoloty bombardują gruzińskie wsie i miasta, - prawosławni zabijają prawosławnych! Wśród zabitych i rannych są dzieci, kobiety, starcy, dziennikarze. Całkiem niedawno zbombardowano rezydencję Metropolity Nikosko-Cchinwalskiego Isaii we wsi Nikozi, która znajduje się w odległości 50 m od soboru katedralnego. Sam Władyka i jego nowicjusz cudem się uratowali. Bombardowane są także budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Tak, że działania wojsk rosyjskich nie stanowią jedynie unieszkodliwienia obiektów wojskowych Gruzji, jak twierdzą na ten temat rosyjscy dziennikarze» - stwierdza się w apelu.

Według gruzińskiego patriarchy, rosyjskie środki masowego przekazu rozpowszechniają wiadomości także o tym, że jakoby «Gruzini są okupantami, którzy dokonali ludobójstwa, co jest, delikatnie mówiąc, nieprawdą».

«Wyrażamy szczere ubolewanie z powodu zagłady tysięcy ludzi tak po stronie gruzińskiej, jak i osetyńskiej i rosyjskiej, doznając głębokiego żalu w związku z zaistniałą sytuacją. Gruzińska Cerkiew Prawosławna zawsze była i pozostaje zwolennikiem pokojowego rozwiązywania problemów. Oświadczaliśmy to niejednokrotne wcześniej a teraz powtarzamy to samo; ale należy zauważyć, że region cchinwalski – Osetia Południowa stanowi odwieczną gruzińską ziemię, gdzie zasadnicza część Osetyńczyków osiedliła się w XVII wieku, а Autonomia Osetyńska została stworzona przez komunistów w latach 20. ubiegłego wieku. Dlatego próba przywrócenia pełni granic Gruzji nie powinna być traktowana jak napaść lub konflikt etniczny» - stwierdza się w apelu.

Według Katolikosa-Patriarchy Wszechgruzji, jest to tym samym, czym byłoby, gdyby w Rosji nagle zaistniały problemy, na przykład w Nowogrodzie lub Smoleńsku i broniłaby ona swego terytorium.

«Tym bardziej, że wasz kraj ma już podobne doświadczenie w Czeczenii. Panie Prezydencie, pokładam nadzieję w waszej rozwadze. W tej wojnie nie ma zwycięzców. W stosunkach rosyjsko-gruzińskich bywały trudne okresy, ale sytuacja nie dojrzewała do otwartych działań wojennych. Dlatego jest to próba nie tylko dla Gruzji, dla stosunków rosyjsko-gruzińskich, ale i dla samej Rosji. Kategorycznie odrzucamy utrwalenie się takiej rzeczywistości» - oświadczył Zwierzchnik Cerkwi Gruzińskiej.

Uważa on, że jedynym wyjściem jest niezwłoczne przerwanie ognia i rozpoczęcie rozmów pokojowych, ażeby przywrócić sprawiedliwość.

«Gdzie nie ma sprawiedliwości, tam nie ma też pokoju. Myślę, że z Bożą pomocą przezwyciężymy nienawiść, i ponownie zaistnieją bratnie relacje. Pan niech pobłogosławi nasze narody pokojem i pomyślnością» - stwierdza się w zakończeniu. –0--

Где нет справедливости, там нет и мира – Глава грузинской православной церкви

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй заявляет, что пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Грузии, всегда будет напряженность и опасность конфликта. Об этом сказано в обращении главы грузинской православной церкви к президенту РФ Дмитрию Медведеву.

«Обращаюсь к Вам, к Президенту и Главнокомандующему России в эти тяжелые дни для Грузии, и не только для моей страны. Как известно, российские самолеты бомбят грузинские села и города, - православные убивают православных! Среди убитых и раненных есть дети, женщины, старики, журналисты. Совсем недавно разбомбили резиденцию Никозко-Цхинвальского митрополита Исаии в селе Никози, которая находится в 50 м от кафедрального собора. Сам Владыка и его послушники спаслись чудом. Бомбят также жилые и общественные здания. Так что, действия российских военных не являются лишь обезвреживанием военных объектов Грузии, как об этом заявляют русские журналисты», - сказано в обращении.

По словам грузинского патриарха, средствами российской массовой информации распространяются известия и о том, будто «грузины являются оккупантами, которые осуществили геноцид, что, мягко говоря, неправда».

«Мы выражаем искреннее соболезнование по поводу гибели тысяч людей, как с грузинской, так осетинской и русской сторон и испытываем большую скорбь в связи с создавшейся ситуацией. Грузинская Православная Церковь всегда была и остается сторонником мирного разрешения проблем. Мы и ранее об этом неоднократно заявляли и сейчас повторяем то же самое; но необходимо заметить, что Цхинвальский регион, - Южная Осетия является исконной грузинской землей, где основная часть осетин поселилась в XVII веке, а Осетинская Автономия была создана коммунистами в 20-тые годы прошлого века. Поэтому попытка восстановления целостности границ Грузии не должна расцениваться, как нападение или этноконфликт», - сказано в обращении.

По словам Католикоса-Патриарха Всея Грузии, это то же самое, если у России вдруг возникнут проблемы, например, в Новгороде или Смоленске и она защитит свои территории.

«Тем более, что у вашей страны уже есть подобный опыт в Чечне. Господин Президент, я надеюсь на Ваше благоразумие. В этой войне нет победителей. В Российско-Грузинских отношениях бывали тяжелые периоды, но ситуация не доходила до открытых военных действий. Поэтому это испытание не только для Грузии, для российско-грузинских отношений, но и для самой России. Укоренение такой реальности категорически недопустимо», - заявляет глава грузинской церкви.

Он считает, что единственным выходом является незамедлительное прекращение огня и начало мирных переговоров, дабы восстановилась справедливость.

«Где нет справедливости, там нет и мира. Думаю, что с Божией помощью преодолеем вражду, и братские отношения вновь восстановятся. Господь да благословит наши народы миром и благополучием», - сказано в заключении. –0--

Archiwum ABCNET 2002-2010: