OSWIADCZENIE

Gruzińskiego Komitetu Narodowego Helsińskiego Zgromadzenia Obywatelskiego

ws. sytuacji zaistniałej w regionie cchinwalskim

W gruzińskich wioskach regionu cchinwalskiego, tolerowani przez tzw. rosyjskie siły pokojowe, osetyńscy szabrownicy palą domy, wywożą majątek, masakrują na śmierć starców pozostałych we wsiach. Dzieje się tak teraz w Tkwiawi, płonie Disewi, całkiem zniszczone jest Nikozi, rozpoczęło się czyszczenie (зачистка) Gori. We wsiach jest wielu zabitych, zmarłych w wyniku pobicia. Czerwony Krzyż nie jest wpuszczany do wsi celem wywozu poległych i pozostałej ludności.

W regionie brak również innych organizacji międzynarodowych. Misja OBWE, odpowiedzialna za proces pokojowy, wywiozła swoich pracowników na początku działań wojennych.

ZWRACAMY SIĘ DO KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO W GRUZJI, DO WSZYSTKICH MIĘDZYPAŃSTWOWYCH, MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI PRAW CZŁOWIEKA I HUMANITARNYCH NATYCHMIAST ZAINGEROWAĆ CELEM PRZERWANIA PRZEMOCY I UMOŻLIWIENIA PRZEDSTAWICIELOM MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA WEJŚCIA DO REGIONU I UDZIELENIA POMOCY BEZBRONNEJ LUDNOŚCI CYWILNEJ!!

Oświadczenie #3

Gruzińskiego Komitetu Narodowego Helsińskiego Zgromadzenia Obywatelskiego

Zgodnie z informacją otrzymaną przez GKN HZO, jak również RAI Nowosti, we Władykaukazie śledczy Komisji Dochodzeniowej przy Prokuraturze (ros. SKP) Rosji przesłuchują gruzińskich jeńców.

Do GKN HZO wpłynęła informacja o tym, że część mieszkańców regionu cchinwalskiego została przy użyciu siły wyłapana i wywieziona do Władykaukazu, i oni również są przesłuchiwani przez organy śledcze.

GKN HZO otrzymał informację o tym, że rozpoczęło się branie zakładników spośród ludności cywilnej, celem wymiany na rzekomo wziętych przez stronę gruzińską zakładników – Osetyńczyków.

KONIECZNYM JEST PILNE ZAPEWNIENIE MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY ZARÓWNO JEŃCOM JAK I WZIĘTYM DO NIEWOLI CYWILOM, JAK RÓWNIEŻ PODJĄĆ KROKI ZMIERZAJĄCE DO OSWOBODZENIA ZAKŁADNIKÓW!!!

Заявление

Грузинского национального комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи

по ситуации сложившейся в Цхинвальском регионе

В грузинских селениях Цхинвальского региона, при попустительстве так называемых российских миротворческих сил, осетинские мародеры жгут дома, вывозят имущество, избивают до смерти оставшихся в селениях стариков. Сейчас это происходит в Тквиави, горит Дисеви, полностью разрушен Никози, началась зачистка Гори. В селениях большое количество убитых, умерших от побоев. Красный Крест не допускается в селения для вывоза погибших и оставшегося населения.

В регионе нет и других международных организаций. Миссия ОБСЕ, ответственная за миротворческий процесс вывела своих сотрудников с самого начала боевых действий.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ к ДИПЛОМАТИЧЕСКОМУ КОРПУСУ в ГРУЗИИ, КО ВСЕМ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ, МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОЗАЩИТНЫМ, ГУМАНИТАРНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕМЕДЛЕННО ВМЕШАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ НАСИЛИЕ И ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО КРАСНОГО КРЕСТА ВОЙТИ В РЕГИОН И ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ БЕЗЗАЩИТНОМУ МИРНОМУ ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ!!

13.08.08/15:30

Заявление #03

Грузинского национального комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи (ГНК ХГА)

По информации полученной ГНК ХГА, а также РИА Новости, во Владикавказе следователи Следственного комитета при прокуратуре (СКП) России допрашивают грузинских военнопленных.

В ГНК ХГА поступила информация о том, что часть жителей Цхинвальского региона была насильственно захвачена и вывезена во Владикавказ, и которые также допрашиваются следственными органами.

ГНК ХГА получил информацию о том, что начались захваты в заложники мирного грузинского населения, для обмена на якобы захваченных грузинской стороной заложников осетин.

НЕОБХОДИМО СРОЧНО ОБЕСПЕЧИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЗАЩИТУ КАК ВОЕННОПЛЕННЫМ ТАК И ЗАХВАЧЕННЫМ МИРНЫМ ГРАЖДАНАМ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ!!!

13.08.08/15:30

Archiwum ABCNET 2002-2010: