Rosyjskie siły zbrojne zajęły całe Kodori – Mżawija

Rosyjskie siły zbrojne zajęły całe Kodori – Mżawija

Rosyjskie siły zbrojne zajęły całą Górną Abchazję. Z wąwozu wyprowadzono całą ludność. Informuje o tym centrum prasowe legalnego rządu Abchaskiej Republiki Autonomicznej na Uchodźstwie 12. sierpnia.

Wg informacji przewodniczącego rady Najwyższej legalnych władz Abbchazji Temura Mżawija, rosyjskie formacje wojskowe zajęły cały wąwóz, ale informacja ta na razie podlega uściślaniu.

«Istniało realne zagrożenie, że agresorzy rosyjscy okrążą i zniszczą gruzińskie siły policyjne, dlatego bardziej racjonalnym było wyjście z Kodori. Choć informacja ta i w tej chwili jest uściślana», - oświadczył Mżawija.

Z wąwozu, który regularnie podlegał atakowi lotniczemu i artyleryjskiemu ze strony wojsk Federacji Rosyjskiej, ludność została ewakuowana jeszcze ubiegłej nocy.

Według premiera legalnego rządu Małchaza Akiszbaja, ludność przewieziono do wsi Czuberi, w Górnej Swanetii i trwają prace nad jej przetransportowaniem w kierunku wschodnim

Rosja kończy operację wymuszenia pokoju na Gruzji

MOSKWA, 12 sierpnia – RAI Nowosti. Rosja kończy operację wymuszenia pokoju na Gruzji, poinformował prezydent FR Dmitrij Miedwiediew na spotkaniu z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego.

"W oparciu o pański meldunek podjąłem decyzję o zakończeniu operacji wymuszającej pokój na władzach gruzińskich", - stwierdził prezydent.

PILNE Ewentualne nowe ogniska agresji w Gruzji zostaną zniszczone – Dmitrij Miedwiediew

MOSKWA, 12 sierpnia – RAI Nowosti. Rosyjskie wojska zniszczą nowe ogniska agresji na terytorium Gruzji, jeśli pojawią się one po zakończeniu operacji wymuszającej pokój na Gruzji, oświadczył prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

"Cel operacji został osiągnięty, bezpieczeństwo sił pokojowych i ludności cywilnej przywrócone, agresor ukarany, poniósł znaczne straty materialne", - powiedział Miedwiediew na spotkaniu z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego.

"Jego (agresora) Siły Zbrojne uległy dezorganizacji, w razie powstania ognisk sprzeciwu lub innych agresywnych zamiarów, podejmujcie decyzję o zniszczeniu", - zalecił Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Gruzja ogłasza swoje terytoria mianem okupowanych

Gruzja zamierza ogłosić swoje terytoria mianem okupowanych. Na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu 12 sierpnia przewodniczący Dawid Barkadze zaproponował podjęcie konkretnych kroków odnośnie do sytuacji w kraju.

Konkretnie, Barkadze polecił powołanie międzyklubowej grupy, która rozpocznie prace nad aktem stwierdzającym okupację terytorium Gruzji. Na czele grupy międzyklubowej stanie przewodniczący komisji prawnej Pawle Kublaszwili.

Barkadze polecił również komisji spraw zagranicznych opracowanie apelu do wszystkich parlamentów celem powiadomienia ich, że «Gruzja stanowi terytorium czasowo okupowane przez obcych najeźdźców».

«Cały świat wie o tym, co dziś dzieje się w Gruzji. Ale, niestety, działania społeczności międzynarodowej nie zawsze są adekwatne i podejmowane we właściwym czasie. To, co stało się w Gruzji w ciągu tych pięciu dni, powinno drogo kosztować tych, którzy to uczynili», - oświadczył Barkadze.

PREMIER GRUZJI POINFORMOWAŁ O SYTUACJI W KRAJU WG STANU NA WTOREK, GODZ. 12:00

Premier Gruzji Władimir Gurgenidze zwołał briefing, na którym poinformował o sytuacji w kraju wg stanu na wtorek, godz. 12:00

Według premiera, obecnie w mieście Gori płoną budynki uniwersytetu i poczty, nalotowi lotniczemu zostały poddane wsie Tkwiawi i Sweneti.

Gurgenidze zaznaczył, że podczas bombardowania miasta Gori we wtorek okazało się, że polegli jeden z dziennikarzy i lekarz wojskowy. Wg informacji Gurgenidzego, pod bombardowanie dostał się samochód Agencji Reutera, a dziennikarzom udało się uratować tylko dlatego, że samochód był opancerzony.

Gurgenidze zaznaczył, że w dalszym ciągu funkcjonuje kolej i port w Poti. «Wczoraj do portu w Poti zawinęły trzy statki z ładunkiem. Na całym terytorium Gruzji pracują struktury państwa», - poinformował premier.

Gurgenidze podziękował również partnerom dyplomatycznym Gruzji za to, że «próbują zatrzymać rosyjską agresję». «Jestem przekonany, ze ich wysiłki przyniosą efekty», - powiedział premier.

Banki gruzińskie w środę ponownie mogą nie pracować - premier

Banki gruzińskie w środę ponownie mogą nie pracować. Dziennikarzom, oświadczył to we wtorek premier Władimir Gurgenidze.

«Dziś wieczorem rząd Gruzji przedstawi informację odn. do tego czy dzień jutrzejszy będzie dla banków dniem roboczym. Ale jeżeli bombardowania będą kontynuowane, transport pieniędzy będzie utrudniony i całkiem możliwe, że banki jutro znowu nie będą mogły pracować», - powiedział premier.

Российские вооруженные силы полностью заняли Кодори – Мжавия

Российские вооруженные силы полностью заняли Верхнюю Абхазию. Из ущелья выведено все население. Об этом сообщает медиа-центр легитимного правительства Абхазской автономной республики в изгнании 12 августа.

По данным председателя Верховного совета легитимных властей Абхазии Темура Мжавия, российские военные подразделения полностью заняли ущелье, но эта информация пока уточняется.

«Была реальная опасность, что российские агрессоры окружили грузинские полицейские силы и уничтожили, поэтому целесообразнее было выйти из Кодори. Хотя эта информация и в эти минуты уточняется», - заявил Мжавия.

Ущелья, которое периодически подвергалось воздушной и артиллерийской атаке войсками Российской Федерации, население было эвакуировано еще минувшей ночью.

По словам председателя легитимного правительства Малхаза Акишбая, население перевезено в село Чубери, Верхняя Сванетия и идет работа по их транспортировке в восточном направлении

Россия завершает операцию по принуждению Грузии к миру

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия завершает операцию по принуждению Грузии к миру, сообщил президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с министром обороны и главой Генштаба. "На основании вашего доклада я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру", - сказал президент.

СРОЧНО Возможные новые очаги агрессии в Грузии будут уничтожены – Дмитрий Медведев

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожат новые очаги агрессии на грузинской территории, если они появятся после завершения операции по принуждению Грузии к миру, заявил президент России Дмитрий Медведев.

"Цель операции достигнута, безопасность миротворческих сил и гражданского населения восстановлена, агрессор наказан и понес очень значительные потери", - сказал Медведев на встрече с министром обороны и главой Генштаба.

"Его (агрессора) Вооруженные силы дезорганизованы, тем не менее при возникновении очагов сопротивления или иных агрессивных устремлений принимайте решение об уничтожении", - поручил Верховный главнокомандующий.

Грузия объявляет свои территории оккупированными

Грузия собирается объявить свои территории оккупированными. На чрезвычайном заседании парламента 12 августа председатель Давид Бакрадзе предложил предпринять конкретные шаги по положению в стране.

В частности, Бакрадзе распорядился создать интерфракционную группу, которая начнет работать над актом о оккупации территорий Грузии. Интерфракционную группу возглавит председатель юридического комитета Павле Кублашвили.

Также Бакрадзе дал поручение комитету по внешним связям составить обращение ко всем парламентам и уведомить их о том, что «Грузия является временно оккупированной иностранными захватчиками территорией».

«Весь мир знает о том, что происходит сегодня в Грузии. Но, к сожалению, действия международного сообщества не всегда адекватны и своевременны. То, что сучилось в Грузии в эти пять дней, должно дорого обойтись тем, кто это содеял», - заявил Бакрадзе.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ГРУЗИИ СООБЩИЛ О СИТУАЦИИ В СТРАНЕ ПО ДАННЫМ НА12:00 ВТОРНИКА

Премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе провел брифинг, где сообщил о ситуации в стране по данным на 12:00 вторника.

По словам премьера, в настоящее время в городе Гори горят здания университета и почты, авианалету подверглись села Тквиави и Свенети.

Гургенидзе отметил, что во время бомбежек города Гори во вторник стало известно о гибели одного из журналистов и военного врача. По информации Гургенидзе, под бомбежку попал автомобиль агентства Рейтер, журналистам удалось спастись только из-за того, что машина была бронированная.

Гургенидзе отметил, что продолжает функционировать железная дорога и Потийский порт. «Вчера в Потийский порт прибыло три корабля с грузом. На всей территории Грузии работают государственные структуры», - сообщил премьер.

Гургенидзе также поблагодарил дипломатических партнеров Грузии за то, что они «пытаются остановить российскую агрессию». «Я уверен, что их усилия окажутся результативными», - сказал премьер.

ГРУЗИНСКИ БАНКИ В СРЕДУ ВНОВЬ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ - ПРЕМЬЕР

Грузински банки в среду вновь могут не работать. Об этом заявил журналистам во вторник премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе.

«Сегодня вечером правительство Грузии предоставит информацию о том, будет ли завтра рабочий день для банков. Но если будут продолжаться бомбежки, будет трудно осуществлять инкассацию и вполне возможно что завтра банки снова могут не работать», - сказал премьер.

Archiwum ABCNET 2002-2010: