* ROSJA * SZTAB GENERALNY * GRUZJA * ROZEJM *

PILNE Rosja udzieli adekwatnej odpowiedzi w przypadku naruszenia rozejmu przez Gruzję – Sztab Generalny

* ROSJA * SZTAB GENERALNY * GRUZJA * ROZEJM *

MOSKWA, 12 sierpnia – RAI Nowosti. Jeżeli Gruzja naruszy rozejm, strona rosyjska udzieli adekwatnej odpowiedzi, pozostając na obecnych granicach, oświadczył z-ca szefa Sztabu generalnego Sił Zbrojny FR Anatolij Nogowicyn na briefingu w RAI Nowosti.

Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ogłosił we wtorek zakończenie operacji "wymuszenia" na Gruzji pokoju.

"Prowokacyjne działania (ze strony Gruzji) będą karane", - powiedział Nogowicyn.

ROSYJSKIE WOJSKA NIE REALIZOWAŁY ŻADNYCH ZADAŃ POLITYCZNYCH ODN. DO ZMIANY GRUZIŃSKICH WŁADZ – SZTAB GENERALNY SZ FR.

* BŁYSKAWICZNE *

ROSYJSKIE WOJSKA NIE REALIZOWAŁY ŻADNYCH ZADAŃ POLITYCZNYCH ODN. DO ZMIANY GRUZIŃSKICH WŁADZ – SZTAB GENERALNY SZ FR.

RAI NOWOSTI.

PILNE Rosja kończy operację wymuszenia pokoju na Gruzji - Miedwiediew

* ROSJA * PREZYDENT * GRUZJA * OPERACJA *

MOSKWA, 12 sierpnia – RAI Nowosti. Rosja kończy operację wymuszenia pokoju na Gruzji, poinformował prezydent FR Dmitrij Miedwiediew na spotkaniu z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego.

"W oparciu o pański meldunek podjąłem decyzję o zakończeniu operacji wymuszającej pokój na władzach gruzińskich", - stwierdził prezydent.

PILNE Ewentualne nowe ogniska agresji w Gruzji zostaną zniszczone - Miedwiediew

* ROSJA * PREZYDENT * MINISTERSTWO OBRONY * GRUZJA

MOSKWA, 12 sierpnia – RAI Nowosti. Rosyjskie wojska zniszczą nowe ogniska agresji na terytorium Gruzji, jeśli pojawią się one po zakończeniu operacji wymuszającej pokój na Gruzji, oświadczył prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

"Cel operacji został osiągnięty, bezpieczeństwo sił pokojowych i ludności cywilnej przywrócone, agresor ukarany, poniósł znaczne straty materialne", - powiedział Miedwiediew na spotkaniu z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego.

"Jego (agresora) Siły Zbrojne uległy dezorganizacji, w razie powstania ognisk sprzeciwu lub innych agresywnych zamiarów, podejmujcie decyzję o zniszczeniu", - zalecił Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych.

[14:39:29] amelseda twierdzi: Gruzja ogłasza swoje terytoria mianem okupowanych

Gruzja zamierza ogłosić swoje terytoria mianem okupowanych. Na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu 12 sierpnia przewodniczący Dawid Barkadze zaproponował podjęcie konkretnych kroków odnośnie do sytuacji w kraju.

Konkretnie, Barkadze polecił powołanie międzyklubowej grupy, która rozpocznie prace nad aktem stwierdzającym okupację terytorium Gruzji. Na czele grupy międzyklubowej stanie przewodniczący komisji prawnej Pawle Kublaszwili.

Barkadze polecił również komisji spraw zagranicznych opracowanie apelu do wszystkich parlamentów celem powiadomienia ich, że «Gruzja stanowi terytorium czasowo okupowane przez obcych najeźdźców».

«Cały świat wie o tym, co dziś dzieje się w Gruzji. Ale, niestety, działania społeczności międzynarodowej nie zawsze są adekwatne i podejmowane we właściwym czasie. To, co stało się w Gruzji w ciągu tych pięciu dni, powinno drogo kosztować tych, którzy to uczynili», - oświadczył Barkadze.—0--

СРОЧНО Россия адекватно ответит в случае нарушения перемирия Грузией - Генштаб

* РОССИЯ * ГЕНШТАБ * ГРУЗИЯ * ПЕРЕМИРИЕ *

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Если Грузия нарушит перемирие, российская сторона будет адекватно отвечать, оставаясь на нынешних рубежах, заявил замглавы Генштаба Вооруженных сил РФ Анатолий Ноговицын на брифинге в РИА Новости.

Президент России Дмитрий Медведев объявил во вторник о завершении операции по "принуждению" Грузии к миру.

"Провоцирующее воздействие (со стороны Грузии) будет наказуемо", - сказал Ноговицын.

РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА НЕ РЕШАЛИ НИКАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО СМЕНЕ ГРУЗИНСКОГО РУКОВОДСТВА - ГЕНШТАБ ВС РФ.

* М О Л Н И Я *

РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА НЕ РЕШАЛИ НИКАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО СМЕНЕ ГРУЗИНСКОГО РУКОВОДСТВА - ГЕНШТАБ ВС РФ.

РИА НОВОСТИ.

СРОЧНО Россия завершает операцию по принуждению Грузии к миру - Медведев

* РОССИЯ * ПРЕЗИДЕНТ * ГРУЗИЯ * ОПЕРАЦИЯ *

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия завершает операцию по принуждению Грузии к миру, сообщил президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с министром обороны и главой Генштаба.

"На основании вашего доклада я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру", - сказал президент.

СРОЧНО Возможные новые очаги агрессии в Грузии будут уничтожены - Медведев

* РОССИЯ * ПРЕЗИДЕНТ * МИНОБОРОНЫ * ГРУЗИЯ *

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожат новые очаги агрессии на грузинской территории, если они появятся после завершения операции по принуждению Грузии к миру, заявил президент России Дмитрий Медведев.

"Цель операции достигнута, безопасность миротворческих сил и гражданского населения восстановлена, агрессор наказан и понес очень значительные потери", - сказал Медведев на встрече с министром обороны и главой Генштаба.

"Его (агрессора) Вооруженные силы дезорганизованы, тем не менее при возникновении очагов сопротивления или иных агрессивных устремлений принимайте решение об уничтожении", - поручил Верховный главнокомандующий.

[14:39:29] amelseda говорит: Грузия объявляет свои территории оккупированными

Грузия собирается объявить свои территории оккупированными. На чрезвычайном заседании парламента 12 августа председатель Давид Бакрадзе предложил предпринять конкретные шаги по положению в стране.

В частности, Бакрадзе распорядился создать интерфракционную группу, которая начнет работать над актом о оккупации территорий Грузии. Интерфракционную группу возглавит председатель юридического комитета Павле Кублашвили.

Также Бакрадзе дал поручение комитету по внешним связям составить обращение ко всем парламентам и уведомить их о том, что «Грузия является временно оккупированной иностранными захватчиками территорией».

«Весь мир знает о том, что происходит сегодня в Грузии. Но, к сожалению, действия международного сообщества не всегда адекватны и своевременны. То, что сучилось в Грузии в эти пять дней, должно дорого обойтись тем, кто это содеял», - заявил Бакрадзе.—0--

Archiwum ABCNET 2002-2010: