List w/s Rezolucji Kongresu USA dot. roszczeń żydowskich

Szanowni Kongresmeni

Dot.: 110 Kongres USA, 2-a Sesja, Rezolucja nr 371

11 czerwca 2008r. w czasie 2-ej Sesji 110-ego Kongresu Stanów Zjednoczonych , Komisja d/s Stosunków Zagranicznych Izby Reprezentantów przegłosowała projekt Rezolucji nr 371, która z całej mocy popiera natychmiastowa restytucje lub rekompensatę
własności nielegalnie skonfiskowanej w ubiegłym wieku przez reżimy nazistowski i komunistyczny. Rezolucja potwierdza, że nielegalna konfiskata własności była integralną częścią prześladowania niewinnych ludzi przez reżim nazistowski i komunistyczny i wzywa do natychmiastowego i sprawiedliwego zwrotu lub rekompensaty ofiarom lub ich potomstwu. Według Rezolucji, niektóre kraje europejskie już się zgodziły na zwrot lub sprawiedliwą rekompensatę za własność przejetą na cele publiczne. Rezolucja wzywa obecne rządy Polski i Litwy, aby zwróciły lub zrekompensowały własność ofiar bezprawnie skonfiskowaną przez poprzednie reżimy nazistowski i komunistyczny.

Jakkolwiek, generalnie zgadzamy się z tym, że bezprawnie skonfiskowana własność powinna być zrekompensowana lub nawet zwrócona ofiarom, to nie możemy zaakceptować faktu interwencji obcego państwa w wewnętrzne sprawy innego państwa i jego władz. Nie sądzimy, aby Kongres oraz rząd Stanów Zjednoczonych były zadowolone, gdyby np. Polska i Litwa uchwaliły rezolucje lub prawo, wzywającą USA do wypłacenia natychmiastowej rekompensaty społeczności indiańskiej lub afro-amerykańskiej lub żądające zwrotu skonfiskowanej im własności. To nie jest sprawa Polski lub Litwy i to samo odnosi się do Stanów Zjednoczonych w sprawie interwencji w wewnętrzne sprawy innych państw. Uważamy, że Rezolucja ta jest nie tylko niewłaściwa, ale została również sformułowana według podwójnych standardów moralnych i wzywamy kongresmenów, którzy ją sponsorowali, aby jak najszybciej ja wycofali z Kongresu oraz przeprosili Polskę i Litwę za niewłaściwą interwencje w wewnętrzne sprawy tych państw.

Poza tym, chcielibyśmy zwrócić uwagę na przekręcanie historycznych faktów w Rezolucji. Należy przypomnieć, ze Polska ( a później również Litwa i wiele innych państw wschodnio-europejskich) została najechana przez nazistowskie Niemcy oraz komunistyczną Rosję w 1939r. Polska i inne kraje wschodnio-europejskie były okupowane przez nazistowskie Niemcy oraz Związek Radziecki w latach 1939-1990.
Dopiero niedawno państwa te odzyskały 'wolność i niepodległość'. W rzeczywistości, rządy państw wschodnioeuropejskich nie mogły prowadzić niezależnej polityki wewnętrznej lub zagranicznej. Wszystkie decyzje oraz uchwały (również te dotyczące praw własności, konfiskaty lub przejęcia na cele publiczne, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe) były podejmowane przez władze komunistyczne w Związku Radzieckim lub nazistowskie w Niemczech. Polska i inne kraje wschodnioeuropejskie nie miały właściwie swoich 'rządów', które podejmowałyby niezależne decyzje (poza rządami na emigracji).

Innym faktem historycznym, pominiętym w rezolucji, jest udzielanie przez Stany Zjednoczone moralnego i finansowego wsparcia, zarówno reżimowi nazistowskiemu, jak i władzom komunistycznym w ZSRR i innych państwach wschodniej Europy w postaci kredytów i darowizn. To Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i ZSRR zdradziły państwa wschodnioeuropejskie, oddając je we władanie Związku Radzieckiego na Konferencji w Jałcie i Poczdamie w 1945r. Tak wiec, to ktoś inny jest odpowiedzialny za przestępstwa dokonane w tym okresie oraz za zwrot mienia lub rekompensaty.
Interwencja w wewnętrzne sprawy Polski (i Litwy) jest niewłaściwym, nieodpowiedzialnym krokiem ze strony Kongresu Stanów Zjednoczonych. Uważamy, ze Rezolucje należy wycofać oraz domagamy się przeproszenia Polski (i Litwy) za niepożądaną interwencje.

POLSKI PATRIOTYCZNY KLUB DYSKUSYJNY W NOWYM JORKU

Archiwum ABCNET 2002-2010: