List do Prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska

Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

Szanowny Panie Premierze!

Na wstępie chciałbym poinformować Pana Premiera, że dnia 7-8 czerwca 2008 r. odbyło się w Wiśle spotkanie 36 organizacji niepodległościowych (obecnie już więcej). W wyniku, czego zostało powołane Porozumienie Organizacji Niepodległościowych. W załączeniu przesyłamy komunikat końcowy porozumienia określającego nasze cele.

W wyniku wcześniejszych starań Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca” pismem z dnia 15 marca 2008 r., wystąpiliśmy z apelem i wnioskami do Pana Premiera w sprawie: nowelizacji ustawy z dnia 19 września 2007 r.( DzU 2007 nr 191 poz. 1372) o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – w sprawie: zadośćuczynienia i odszkodowania.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 3.06.2008 ( Sygnat. DL-P-V-023-82 / 08), które niczego nowego nie wnosi, poza stwierdzeniem, że nie prowadzone są prace nad zmianą istniejącego stanu prawnego.

Stanowisko Dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości, jest dla nas niezrozumiałe wobec deklaracji prasowych Ministra Sprawiedliwości jak i wcześniejszych zapowiedzi Pana Premiera, jak i programu wyborczego Platformy Obywatelskiej.

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy przysłana odpowiedź Dyrektora Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości, jest stanowiskiem rządu i Pana Premiera.

Zapytujemy również;

– Czy rząd dostrzega, że obecna ustawa narusza prawa Konstytucyjne obywateli, nierówność wobec prawa i co zamierza w tym zakresie uczynić?.

– Czy rząd przewiduje nowelizację ustawy z dnia 19 września 2007 r. tak, aby o zadośćuczynienie mogły ubiegać się wszystkie osoby pokrzywdzone w tym okresie przez system represji, agenturalny i komunistyczny? (Np. na gruncie art. 417 KC – jest w tej sprawie prawomocny wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 31 stycznia 2008 (sygn. akt V KO 24/08)

– Czy Rząd przewiduje bezterminowe wydłużenie terminu składania wniosków o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ponieważ termin obecnie obowiązujący (jeden rok) jest zbyt krótki i jest moim zdaniem przepisem niekonstytucyjnym (w myśl art. 555 KPK).

– Czy Rząd i Minister Sprawiedliwości przewiduje zwolnienie z opłat sądowych nie tylko w sprawach toczących się w Wydziałach Karnych, ale i Cywilnych.

– Kiedy Rząd i Minister Sprawiedliwości, wprowadzi zmiany ustawowe, o których mowa powyżej?

W imieniu Porozumienia Organizacji Niepodległościowych, jak i wcześniejszego wnioskodawcy Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”, uważamy, że wprowadzona ustawa z dnia 19.09.2007 (DU 2007 nr 191 poz.1372) w sposób rażący narusza prawa obywatelskie wynikające z Konstytucji RP. Dzieli nasze środowisko, nie daje równych praw do ubiegania się o odszkodowania i zadośćuczynienie wszystkim działaczom Solidarności z lat 1980-89, ogranicza termin ubiegania się o odszkodowanie, nie wprowadza odpowiedzialności karnej za niesłusznie pobrane odszkodowania przez byłych pracowników i tajnych współpracowników organów przemocy – służb specjalnych.

W świetle ustawy z dnia 19 września 2007 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – nie mają możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie i odszkodowanie osoby, które działały i były represjonowane w latach stanu wojennego, które prowadziły działalność opozycyjną lub ukrywały się w stanie wojennym. Nie były aresztowane i internowane, a także te, które pod wpływem represji SB za działalność związkową zostały zmuszone do zwolnienia się z pracy – niekoniecznie na podstawie wypowiedzenia ze strony zakładu pracy. Byli też represjonowani w inny sposób; np. oskarżeni i skazani za „kradzież majątku związkowego” albo wytoczono przeciw nim w ramach represji inne oskarżenia przykładowo lipne sprawy karno-skarbowe). Nie można też pominąć, osób represjonowanych w specjalnych obozach wojskowych w latach 1982-83.

O odszkodowanie i zadośćuczynienie nie mogą ubiegać się te osoby, które zostały skazane, posiadały prawomocne wyroki a które w latach 90-tych z wniosku prokuratury – miały te wyroki anulowane. Z powodu niewiedzy prawnej lub emigracji z Kraju nie wystąpiły w zakreślonym terminie ustawowym z wnioskiem o odszkodowanie. O zadośćuczynienie nie mogą się również ubiegać rodziny zamordowanych. Powodem niemożliwości uzyskania odszkodowania jest przedawnienie wynikające z przepisów prawa, KC i KK.

Dochodzi też aspekt godności osobistej, tych, którzy mieliby występować o zwolnienie z opłat sądowych, bądź wniesienie opłat ustalonych przez Sąd w ramach postępowania przed Sądem Cywilnym. Dochodzi też niepewność czy strona pozwana nie zgłosi wniosku o przedawnienie roszczeń, co byłoby jednoznaczne z utratą wpisu sądowego.

Należałoby też podkreślić, że domaganie się opłat sądowych wpisowych od poszkodowanych przez komunistyczny system totalitarny byłoby niemoralne i nieetyczne.

Jak ważna i nagląca jest to sprawa dla naszego środowiska, niech świadczą ci, którzy odeszli na wieczną wartę, ci, którzy żyją w nędzy i ubóstwie?

Słowa przypomnienia Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” (z 1982 r.)

Dlaczego walka?; Aby zwyciężyć; Aby obronić najsłabszych i tych, którzy cierpią nędzę, głód i więzienie; Aby nie dać się zniewolić; Aby być wiernym tradycji Ojców i Dziadów: Za Waszą i naszą wolność”, Aby pokazać światu, iż złu i przemocy można i trzeba się przeciwstawić; Aby nie zatracać się w biernym oporze, lecz wspomagać go czynem; Aby doprowadzić do sprawiedliwej społecznej ugody; Aby dać świadectwo naszej godności; Aby żyć.

Zobowiązany uchwałą nr 1 z dnia 7 czerwca 2008 r. Porozumienia Organizacji Niepodległościowych występuję do Pana Premiera o jak najszybsze przekazanie do parlamentu – projektów ustawy (nowelizacji) kombatanckiej oraz o odszkodowaniach i zadośćuczynieniu za stan wojenny, uchwalonych przez rząd Pana Premiera.

Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Karpiński

Otrzymuje

Rzecznik Praw Obywatelskich
dr Janusz Kochanowski
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
00- 090 Warszawa
Al. Solidarności 77

Archiwum ABCNET 2002-2010: