Ruch Wolnych Demokratów

Istnieje na polskiej scenie społeczno-politycznej od momentu jego założenia (30.11. 1956), kiedy „Tygodnik Demokratyczny” (Nr 50, 1956 r.) , organ Stronnictwa Demokratycznego opublikował „Deklarację ideowo-programową ZMD”.
Po raz pierwszy po wojnie społeczeństwo polskie mogło przeczytać w gazecie ogólnodostępnej, o cyrkulacji ogólnokrajowej, że : „ … nie ma takiej partii i takiej organizacji, która miałaby monopol na teoretyczne i praktyczne tworzenie sprawiedliwości społecznej”. Innymi słowy, młodzi działacze ZMD: mec. Karol Aleksander Głogowski – przewodniczący, Przemysław Górny – wiceprzewodniczący, Andrzej Kern, Andrzej Ostoja- Owsiany, Adam Pleśnar, Jerzy Scheur, publicznie zakwestionowali zasadę kierowniczej roli partii komunistycznej w państwie polskim, która w przyszłości i w zmodyfikowanej postaci została wpisana do Konstytucji PRL ( Art. 3) a z niej przeszła do tekstu porozumień sierpniowych (1980), a wreszcie znalazła się w statucie NSZZ ”Solidarność”, aby przetrwać aż do zmiany ustawy zasadniczej w kwietniu 1997.
Po samorozwiązaniu ZMD (17.01.1957), niektórzy ze współzałożycieli ZMD, którzy poszli za liderem śp. Głogowskim (1933-2006) a mianowicie: śp. Ostoja Owsiany (1931-2008) i Pleśnar, z przedstawicielami kolejnego pokolenia wychowanego przez siebie: Adam Feliks Wojciechowski, Zbigniew Sekulski stali u narodzin Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce (25.03.1977), z którego wyłonił się Ruch Wolnych Demokratów (4.11.1978).
Polska myśl polityczna drugiej połowy XX wieku zawdzięcza im sformułowanie różnicy pomiędzy pojęciami: „niepodległości” i „suwerenności”, do dnia dzisiejszego używanych jako synonimy przez publicystów politycznych a nawet znanych historyków. W deklaracji RWD wydanej z okazji 60 rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą (4.11.1978) sformułowano tezę, że skoro istnieje państwo polskie, Polska jest krajem niepodległym. Tedy posiadanie własnego państwa, uznanego na forum międzynarodowym, mającego własne terytorium i ludność utożsamiono z niepodległością. Natomiast suwerenność państwa, niezbędną dla zapewnienia bytu narodowego deklaracja rozpatrywała w trzech aspektach równocześnie:
- „suwerenności społeczeństwa, jako podmiotu politycznego w państwie,
- suwerenności organów państwa w relacjach z czynnikiem sprawującym władze, tj. partią ,
- suwerenności państwa w jego stosunkach nie tylko z ZSRR ale także z innymi państwami.”
Zważywszy, że PRL nie spełniała żadnego z tych warunków, w opinii RWD, Polska była więc krajem niepodległym ale nie suwerennym.
Podczas wolnych wyborów do senatu w 1989 RWD wysunął swoich kandydatów (Głogowski, Wojciechowski), a później przekształcił się w partię polityczną pod nazwą „Ruch Wolnych Demokratów”.
Aktualnie istnieje Stowarzyszenie „Ruch Wolnych Demokratów”, które działa w oparciu o dokument: „O godne życie w III tysiącleciu. Deklaracja ideowa RWD uchwalona na Nadzwyczajnym Zjeździe RWD we Wrocławiu dnia 1.12.2001; przewodniczącym Zarządu Głównego jest mgr Adam Pleśnar, ul. Dokerska 23/26, 54-142 Wrocław; tel. (071) 3535 261; rzecznikiem Adam F. Wojciechowski, ul. Bonifraterska 3/11 m. 80, 00-203 Warszawa, tel. 0782 644 060. Stowarzyszenie wydaje okazjonalnie swoje pismo pt. „Cywilizacja równych szans” i opublikowało „Dialogi humanistyczne”, t.1. ( dwa wydania - 2001, 2003), aktualnie w druku wyd. trzecie poprawione i rozszerzone).

Autor publikacji: 
Ruch Antykomunistyczny: