Ruch Obrony Pokrzywdzonych

.

Ruch Antykomunistyczny: