Związek Konfederatów Polski Niepodległej

Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 jest stowarzyszeniem ogólnopolskim działającym od 1999 r. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000158.524.
Skupia ono głównie członków i uczestników Konfederacji Polski Niepodległej z okresu od powstania KPN do końca 1989 roku. Statut ZKPN poza członkami zwyczajnymi, przewiduje również przyjmowanie członków nadzwyczajnych, którymi mogą być małżonkowie, rodzice i dzieci Konfederatów oraz osoby, które znacząco wspierały działania KPN.
Celem stowarzyszenia jest dobro Polski i jej obywateli, działanie na rzecz jedności i umacniania sił niepodległościowo-państwowych, a także obrona godności, dobrego imienia pamięci KPN i Konfederatów, opieka w potrzebie nad nimi i ich rodzinami. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez między innymi:
- formułowanie i prezentowanie stanowiska w podstawowych sprawach państwa, społeczeństwa, środowisk niepodległościowych oraz w bieżących ważnych wydarzeniach,
- inspirowanie i popieranie różnych form działalności badawczej, publicystycznej i popularyzatorskiej w zakresie utrwalania i zabezpieczania dokumentacji działań KPN i Konfederatów do 1990 r.
Statut ZKPN dokładnie określa cele Stowarzyszenie i sposób ich realizacji, członkowstwo, władze, ich wybór, i uprawnienia i szereg innych istotnych spraw dla prawidłowego działania.
Przez pierwsze trzy kadencje prezesem Stowarzyszenia był Ryszard Bocian, wybitny, wieloletni działacz KPN Obszaru II, znany i ceniony w środowisku niepodległościowym. Obecnym prezesem jest Zygmunt Łenyk, wielki patriota, należący do najważniejszych postaci w Konfederacji od 1979 r., będący przez najtrudniejsze lata kierownikiem Obszaru II Południe, a w niepodległej Polsce poseł na Sejm I kadencji.
Stowarzyszenie występuje stale do Sejmu RP o uchwalenie ustaw: lustracyjnej i dekomunizacyjnej. Obecnie jest to czynione wspólnie z Porozumieniem Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w formie Apelu ogólnopolskiego, podpisywanego przez osoby indywidualne i inne organizacje społeczne.
ZKPN zorganizował również pierwszą w Polsce stałą, wystawę o KPN. Wystawa zatytułowana „Konfederacja Polski Niepodległej w walce o niepodległą Polskę” została otwarta w kwietniu 2008 r. w muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
Stowarzyszenie zaprasza wszystkich Konfederatów z lat 1979-89 do nawiązania kontaktu, ewentualnie przystąpienia do Stowarzyszenia. Na pewno każdy widzi wiele spraw, które wymagają naprawy.

Adres e-mailowy Stowarzyszenia to: kpn@poliglota.pl albo kbzdyl@o2.pl

Ruch Antykomunistyczny: