POWOŁANO POROZUMIENIE ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH

Komunikat końcowy
Porozumienia Organizacji Niepodległościowych
Wisła 07.06.2008


Celem naszej inicjatywy jest przywrócenie w świadomości społecznej znaczącego udziału antykomunistycznych formacji niepodległościowych w walce o wolność Polski.
Zadaniem naszym będzie wspieranie wszystkich którzy, poświęcali się sprawie niepodległości Rzeczypospolitej.

W dniach 7-8 czerwca 2008 odbyło się w Wiśle spotkanie przedstawicieli 36 organizacji niepodległościowych. Postanowiono co następuje:

- powołać Porozumienie Organizacji Niepodległościowych
- założyć stronę internetową do sprawnego komunikowania się i informowania społeczeństwa o pracach bieżących PON
- zostały wybrane osoby odpowiedzialne za koordynowanie działań PON:

a) Jadwiga Chmielowska z Solidarności Walczącej
b) Przedstawiciel LDP „N”
c) Piotr Hlebowicz –, Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”, Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej
d) Przedstawiciel Federacji Młodzieży Walczącej
e) Brunon Jerzy Ponikiewski – Legion Polski
f) Tadeusz Bielawski – Konfederacja Polski Niepodległej
g) Kazimierz Michalczyk – Solidarity with Solidarity – Berlin

- wybrano zespół ds. prac nad ustawą Kombatancką oraz odszkodowań i zadośćuczynienia wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego
- powołano komisję do prac nad projektem zasad współpracy
- wezwano członków poszczególnych organizacji, którzy nie wystąpili do tej pory do IPN-u z wnioskiem o udostępnienie akt i potwierdzenia, że nie byli współpracownikami służb specjalnych PRL-u
- dla zgromadzenia materiałów dokumentujących działalność organizacji niepodległościowych i ich weryfikacji powołano komisję historyczną.

LIBERALNO-DEMOKRATYCZNA PARTIA „NIEPODLEGŁOŚĆ
LEGION POLSKI
ZWIĄZEK KONFEDERATÓW POLSKI NIEPODLEGŁEJ
KONWENT SENIORÓW NIEZALEŻNEGO RUCHU LUDOWEGO
OGÓLNOPOLSKI KOMITET OPORU ROLNIKÓW
RUCH WOLNYCH DEMOKRATÓW
KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
SOLIDARNOŚĆ WALCZACA
AUTONOMICZNY WYDZIAŁ WSCHODNI „SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ”
SOLIDARITY WITH SOLIDARITY
TOWARZYSTWO SOLIDARNOŚĆ BERLIN
WYDAWNICTWO „HUTNIK”
POLSKA PARTIA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
UGRUPOWANIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE '' ZAMEK''
NIEPODLEGŁOŚCIOWY SOJUSZ MAŁOPOLSKI
NARODOWE ODRODZENIE POLSKI
KLUBY SŁUŻBY NIEPODLEGŁOŚCI
FUNDACJA ""ORIENTACJA"
POROZUMIENIE PRASOWE ''SOLIDARNOŚĆ ZWYCIĘŻY”
FEDERACJA MŁODZIEŻY WALCZACEJ – obserwator
GRUPA POLITYCZNA „BAZA”
STOWARZYSZENIE „SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA”
MIEJSKA KOMISJA KOORDYNACYJNA REGIONU ŚLĄSKO –DĄBROWSKIEGO
REGIONALNA KOMISJA KOORDYNACYJNA NSZZ „S” Reg. ŚLĄSKO- DĄBROWSKIEGO
DELEGATURA GLIWICKA RKW – „MANIFESTACJA GLIWICKA”
MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI NSZZ „S” 1980-81r. PRZEWODNICZĄCY ZR. RZESZÓW
MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET STRAJKOWY /ZAŁOŻYCIELSKI/ ZR NSZZ „S” 1980-81r. KATOWICE
MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI NSZZ „S” 1980-81r. INOWROCŁAW
NSZZ „ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH”
ZWIĄZEK WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU STANU WOJENNEGO – AUSTRALIA
STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH HRUBIESZÓW ‘ 81
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH W WOJSKOWYCH W OBOZACH SPECJALNYCH
STOWARZYSZENIE REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM REG. ŚLĄSKO DĄBROWSKIEGO
STOWARZYSZENIE REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM ODDZIAŁ WOJ. JAROSŁAW
RUCH OBRONY POKRZYWDZONYCH
OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PAMIĘCI NARODOWEJ

POPIERAJĄ:
GRUPY OPORU SOLIDARNI

GOŚCIE HONOROWI:

JOANNA DUDA - GWIAZDA MKS, MKZ, ZR NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 1980-81R. GDAŃSK
ANDRZEJ GWIAZDA – MKS, MKZ, KKP, ZR, KK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 1980r.

LISTY DO ZGROMADZONYCH SKIEROWALI:

Andrzej Rozpłochowski – Przewodniczący MKS/MKZ, ZR Katowice NSZZ „S” - USA
Edward Sołtys – Dyrektor Kanadyjsko- Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto - Kanada
Hanna Labrenz Weiss – Urząd Gaucka - Niemcy
Edward Czernyszewicz Przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Bytomiu - Szwecja 1981r.
Krzysztof Bzdyl –współzałożyciel KPN
Elżbieta Szczepańska - MKZ Katowice ( interwencje) RKK NSZZ”S” - Australia

KOMUNIKAT PODPISALI:

Piotr Majchrzak
Tadeusz Stański
Kornel Morawiecki
Antonina Komorowska
Janina Jadwiga Chmielowska
Adam Słomka
Zbigniew Nylec
Brunon Jerzy Ponikiewski
Witold Hatka
Antonii Kopaczewski
Janusz Szkutnik
Adam F. Wojciechowski
Piotr Hlebowicz
Marian Stachniuk
Krzysztof Wianecki
Leszek Jaranowski
Janusz Kamocki
Kazimierz Michalczyk
Waldemar Pernach
Maria Pernach
Krystyna Szkutnik
Bogusław Pietrus -obserwator
Marek Skawiński –obserwator
Jerzy Łysiak
Jacek Jagiełka
Jan Kowalski
Leopold Sobczyński
Robert Majka
Małgorzata Niedzielska
Karol Gwoździewicz
Zygmunt Miernik
Mariusz Cysewski
Jan Beszta – Borowski
Zygmunt Grzesiak
Jan Nebesio
Antonii Kopaczewski
Waldemar Mikołowicz
Marek Krzemiński
Urszula Neupert
Sławomir Karpiński
Anna Nikodem Przekupieniowa
Lech Osiak
Edward Wróblewski
Tadeusz Drzazgowski
Nina Szymanowicz
Zbigniew Gedowski

Komunikat 1
Porozumienia Organizacji Niepodległościowych

Uczestnicy spotkania uznali za celowe utworzenie funduszu interwencyjnego do udzielania pomocy materialnej osobom wywodzącym się ze środowisk niepodległościowych żyjących w ubóstwie.

UCHWAŁA NR 1
z dnia -07.06.2008
Porozumienia Organizacji Niepodległościowych

Powołuje się zespół ds. prac nad ustawą Kombatancką oraz odszkodowań i zadośćuczynienia wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w składzie:

1) Sławomir Karpiński
2) Zygmunt Miernik
3) Sławomir Czyż
4) Jadwiga Chmielowska
5) Leopold Sobczyński
6) Waldemar Pernach
7) Adam Słomka

Wyżej wymienione osoby upoważnia się do reprezentowania i udziału w pracach legislacyjnych nad ustawami.
Zebrani oczekują od Prezydenta, Premiera oraz Rządu szybkiego wprowadzenia pod obrady Sejmu poprawionych projektów ustaw kombatanckich w celu naprawienia wyrządzonych krzywd.

Komisja Prawdy Historycznej

Porozumienie Organizacji Niepodległościowych powołało Komisję Prawdy Historycznej.

Komisja obradowała w składzie:
Robert Majka
Jacek Jagiełka
Marek Skawiński - obserwator
Krystyna Szkutnik
Jerzy Rachowski
Urszula Neupert
Antonii Klusik

Ustalono, iż podstawowymi celami Komisji będzie:
– gromadzenie materiałów dokumentujących działalność organizacji niepodległościowych,
– opracowanie własnego programu badań naukowych,
– współpraca ze stowarzyszeniami skupiającymi ludzi z nurtu niepodległościowego
– weryfikacja postaw uczestników ruchu niepodległościowego w porozumieniu z IPN.

Stanowisko Porozumienia Organizacji Niepodległościowych

Kolejny wyrok na wolne słowo.
Gdański Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok sądu w Toruniu, który nakazał historykowi, profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi przeprosić sekretarza programowego TVN Milana Suboticia oraz wpłacić 10 tys. zł na cel społeczny.
Andrzej Zybertowicz jest kolejną ofiarą systemu prawnego, w którym prawda materialna nie odgrywa żadnej roli. Każdy współpracownik służb specjalnych PRL może oskarżyć o naruszenie dóbr osobistych historyka lub dziennikarza, który próbuje zbadać lub dotrzeć do prawdziwych przyczyn zaistniałych zdarzeń.
W takich sytuacjach sąd nie rozstrzyga czy publikacja zawiera kłamstwa czy prawdę. Zawsze osoba oskarżona o naruszenie dóbr osobistych zostaje skazana. Jest to oczywiste naruszenie wolności słowa, swobody badań naukowych i co najważniejsze prawa opinii publicznej do poznania prawdy.
Jeśli nie obronimy osób, które mają odwagę podejmować niepoprawne tematy i informować opinię publiczną o swoich wątpliwościach lub rezultatach swoich badań, będziemy ciągle ofiarą propagandowych manipulacji i mimo pozornego pluralizmu mediów będziemy skazani na jednostronne opinie.

OŚWIADCZENIE

Porozumienie Organizacji Niepodległościowych skupiające 36 formacji działających (walczących) w okresie PRL z niepokojem obserwuje działania służące likwidacji mediów publicznych. Naszym zdaniem podejmowane kroki mogą doprowadzić do całkowitego rozchwiania i tak nadwątlonego pluralizmu środków przekazu. Dążenie do likwidacji abonamentu, a co za tym idzie komercjalizacja mediów publicznych z czasem doprowadzić może do całkowitego podporządkowania informacji biznesowi i polityce.
Media publiczne są nadzieją, iż nie zostaniemy bezbronni wobec manipulacji. Mamy świadomość, że niezależność mediów skutkuje niezależnością opinii i pozwala obywatelom podejmować odpowiedzialne i racjonalne decyzję. Komunikacja społeczna jest bowiem warunkiem funkcjonowania społeczeństwa.

 

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA KACZYŃSKIEGO


Szanowny Panie Prezydencie!

My, uczestnicy Konferencji Organizacji Niepodległościowych, zgromadzeni w Wiśle w dniach 7 – 8 czerwca 2008 roku, prosimy o awansowanie o stopień wyżej wszystkich walczących o wolność Ojczyzny żołnierzy Polski Podziemnej zamordowanych w latach powojennych zarówno przez służby sowieckie jak i komunistyczne, często niestety noszące polskie mundury.
Awans żołnierzy polskich mordowanych przez NKWD w Katyniu i w innych miejscach zagłady, powinien również być udziałem generała „Nila" porucznika „Anody", rotmistrza Pileckiego i tysięcy ich towarzyszy,mordowanych czasem bez sądu, a czasem z wyroku tzw. sądów wojskowych.

 

STANOWISKO

My, uczestnicy Konferencji Organizacji Niepodległościowych, zgromadzeni w Wiśle w dniach 7 – 8 czerwca 2008 roku z przerażeniem stwierdzamy, że niedawny wyrok Sądu Najwyższego uznający że nie można pociągać do odpowiedzialności prokuratorów wojskowych okresu stalinowskiego za współuczestnictwo w wydawaniu wyroków i egzekucjach na żołnierzach Polski Podziemnej, gdyż działali zgodnie z obowiązującym wówczas
prawem, w konsekwencji daje prawo rodzinom skazanych swego czasu
zbrodniarzy hitlerowskich żądania ich rehabilitacji – jako, że również oni działali zgodnie z obowiązującym ich prawem. Tak samo mordercy żołnierzy polskich w Katyniu i w innych miejscach zagłady działali na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR – czyli zgodnie z obowiązującym ich prawem. Równocześnie przypominamy, że międzynarodowy trybunał w Norymberdze działania na mocy zbrodniczego prawa nie uznał za okoliczność łagodzącą.

Autor publikacji: 
Archiwum ABCNET 2002-2010: