6. Oświadczenie MDF z teatru Jurta

„Oświadczenie. Powstałe 27 września 1987 roku w Lakitelek Węgierskie Forum Demokratyczne zorganizowało 30 stycznia 1988 roku spotkanie w Jurta Színház. Członkowie Forum (ponad 500) zebrali się, aby wymienić się poglądami na temat demokracji przedstawicielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Zgromadzenia Krajowego. W rezultacie obrad i dyskusji zdecydowano o wydaniu oświadczenia.” „W naszym społeczeństwie powstał poważny kryzys polityczny. Uniknięcie wzrostu napięć jest niemożliwe bez głębokich reform systemu socjalistycznego. Bez instytucjonalnych warunków i gwarancji dla demokracji nie ma rozwoju społecznego, bez praw obywatelskich, politycznych, wyznaniowych i mniejszości etnicznych nie ma gwarancji na rozbudowę systemu wartości moralnych i duchowych, uczynieniu ich dobrem wspólnym, ani na rozwój gospodarczy.” „Dlatego należy zlikwidować niemożliwy do skontrolowania monopol władzy i ewentualność wzniesienia się jakiejkolwiek organizacji bądź osoby ponad konstytucję i prawa.” „Uczestnicy zgodzili się, że istnieje potrzeba powstania jawnie działającego, demokratycznie wybranego i odpowiedzialnego jedynie przed wyborcami parlamentu.” „Dla dobra demokratycznej reformy socjalistycznego systemu politycznego proponujemy: I. Niech Zgromadzenie Krajowe stworzy nowe, demokratyczne prawo wyborcze. Nowe Zgromadzenie Krajowe wybrane na tej podstawie niech opracuje nową konstytucję. Konstytucja ma wyrazić zmiany zaszłe w społeczeństwie i wyeliminuje sprzeczności w obecnej konstytucji. Niech Zgromadzenie Krajowe 1. wyjaśni publiczno-prawne relacje miedzy państwem i partiami, 2. wymieni osobiste i polityczne prawa obywateli i ich gwarancje, 3. stanowi o powstaniu trybunału Konstytucyjnego. II. Za potrzebne uważa się reformy już w działaniu obecnego Zgromadzenia. 1. W celu wykonywania i kontroli praca Zgromadzenia niech będzie ciągła. 2. Niech wiodące organa partii przedstawią swoje propozycje i opinie dotyczące projektów ustaw. 3. Należy zlikwidować praktykę i przepisy ograniczające jawność parlamentarną, prawa posłów do interpelacji i wnioskowania. 4. Niech posłowie dzielący jednakowe zdanie posiadają prawo do tworzenia frakcji parlamentarnych- zarówno w wypadku pojedynczych dyskusji jak i w celu dłuższej współpracy. 5. Należy zinstytucjonalizować głosowanie nad wotum nieufności wobec programu i polityki rządu oraz poszczególnych ministrów. 1. Należy stworzyć warunki do wykonywania misji poselskiej jako zawodu, w celu dopełnienia obowiązków niech posłowie mają możliwość tworzenia biur poselskich oraz sztabów złożonych ze specjalistów. W całości należy upublicznić protokoły posiedzeń parlamentarnych i obrad komisji. Węgierskie Forum Demokratyczne prosi komisję przygotowawczą o opracowanie zasad działania demokratycznego parlamentu.” Tłum. Mariusz Bocian

INTERMARIUM: