Meier - Streszczenie

SŁOWENIA

(Meier-I)

Kocbek
pisarz - kolaborant chadek

 

Kavczić
usunięty pod koniec 1971

 

X zjazd
połowa kwietnia 1986 - Kuczan l. 45, wybrany szefem partii, w 1971
funkcjonariusz komsomołu, prawnik,

 

Zaczął
wątpić w przyszłość Jugosławii po fiasku komisji Kraighera -
I,40 a więc 1983

 

I, 58 - Od
1958 roku komuniści słoweńscy działali na rzecz interesów
gospodarczych Słowenii

 

Szef partii
- Kuczan -1989 Ciril Ribiczić 1989-

przedstawiciel
w Prezydencji - Drnovszek -1989

Premier -

 

 

Nova Revija
nr 57 luty 1987 program narodowy: Veljko Rus socjolog zamiast
bolszewizmu demokratyczny socjalizm; Joże Pucznik - okres
liberalizmu jeszcze niepewny; Spomenka Hribar - Domobranci i
rekoncilacja; Ivan Urbanczić - armia zagrożeniem dla demokratyzacji
i suwerenności; red. nacz. Dimitrij Rupel - koszty płacone na rzezc
Jugosławii.

I,61 -
według rozmowy z Kuczanem z lipca 1994 roku w 1987 rósł
konflikt między Słoweńcami i centralistami z armii.

 

18 stycznia
1988 list prokuratora federalnego Milosza Bakicia do prok.
słoweńskiego żądający ścigania „Reviji” za „wrogą
propagandę” - odrzucone bo trzeba by było ścigać autorów
Memo SANU.

Początek
lutego 1988 „Delo” o wizycie Mamuli w Etiopii; 12.02 „Mladina”
- „Mamula do domu” - willa nad Adriatykiem, handlarz śmiercią,
chciał sprzedać broń I,62

3 marca
prezydium ZKS usprawiedliwiło „Mladinę”

25 marca
Rada Wojskowa (spr. polit. w armii) nakazuje d-cy okręgu Lubljany,
gen. Svetozara Visznjicia, powiadomić Tomaza Ertla MSW, że ataki na
armię to kontrrewolucja

Armia:
aresztowania są konieczne, armia może pomóc, czy MSW
uniemożliwi demonstracje.

Rozmowa 23
marca: Stane Dolanc (delegat do prezydium J.), Kuczan, Ertl,
Visznjić, Ivan Erzen, szef bezpieki Słowenii. Kuczan i Dolanc:
rozmowy z armią niekonstytucyjne

Początek
lutego federalny prokurator chce oskarżyć „Mladinę” i
„Teleks”, ale brak kompetencji repub-likańskich, prok. Słow.
odmawia współpracy I,63

 

Kierownictwo
armii włącza okręg Lubljany do V okr. wojskowego.

21 marca
1988 Federalna Rada Obrony Porządku KOnstytucyjnego zażądała by
UDBA zajęła się atakami na armię, w prezydium partii zaczęto
rozważać „stan wyjątkowy” I,64

29 marca
1988 tajne posiedzenie Prezydium ZKJ: Prezydium inaczej niż KC było
zdominowane przez prowojskowych i konserwatystów;
konserwatyści prowojskowi: Panczevski, Krunić, Lazar Mojsov,, Raif
Dizdarević.

(raport
Kuczana, Nova Hrvatska maj 1988)Kuczan powołał się na decyzję KC
ZKS o odrzuceniu zarzutów z dokumentów z Belgradu, Rada
Wojskowa nie miała prawa stawiać zarzutów, wojskowy pucz
zrobiłby złe wrażenie; swoim raportem Kuczan zablokował podjęcie
uchwały - Kuczan starał się blokować decyzje centrum - powiedział
Meierowi-I,65

 Pucz
wojskowy nie był możliwy i przygotowywany ale polityczny pod osłoną
stanu wyjątkowego ale to wymagałoby zgody kierownictwa słoweńskiego
i uchwały Prezydium ZKJ. Według Kuczana nie było listy osób
do aresztowania - I, 65.

Kampania
prasy belgradzkiej

Kierownictwo
federalne straszy ZKS interwencją wojskową 29 marca 1988, prezydium
(decyduje większość) i prezydencja (decyduje consensus) z
trudnością odwiedziona od poparcia interwencjonistów.

Połowa
kwietnia ZKS uniemożliwił ukazanie się w „M” „Nocy długich
noży” -I,66, a więc mógł gdy chciał kontrolować
redakcję - JD.

Koniec maja
raport Kuczana z 29 marca był już znany (NH).

8 kwietnia
delegacja prezydium z Kruniczem w Lubjlanie - spotkanie z Prezudium
ZKS i chcą wspólnej uchwały.

31 maja
1988 aresztowanie JJ - patrz Premiki, w redakcji w jego biurku KOS
znalazł mowę Kuczana z 29 marca, Ivan Borsztner o kradzież dok.
wojskowych (raport o poziomie gotowości jedn. w Sł.), dziennikarz
David Tadić, Franc Zavrl, red. nacz. uciekł do szpitala. 
Zdrada tajemnicy państwowej.

W/g Janszy
wydawca „M” Robert Boteri był agentem KOS, kierownictwo
słoweńskie współpracowało przy areszcie: Dolanc, Erzen,
Ertl, Smole, Andrej Marinc (sprawdź: Pomaci s.18 - błąd to
Premiki)

Kuczan -
nie mogłem interweniować, współpraca z wym. spr. wojskowym
wynikała z konstytucji. I,67

30 osób
tworzy Komitet Obrony Praw Człowieka: Igor Bavczar, przyjaciel
Janszy, Peterle, France Buczar,

 

21 czerwca
pierwszy miting - 15 tys.

Szefem
Prezydencji Sł. Janez Stanovnik, urzędnik z ONZ, czerwiec 1988 - w
rozmowach z Meierem 1988-89 za Sł. w Jugosławii - I,68.

Kierownictwo
Sł. żąda szybkiego zakończenia śledztwa i procesu po słoweńsku.
Jansza i Zavrl - 1,5, Taszic - 5 m-cy, Borsztner - 4 lata ale w
słoweńskim więzieniu.

Lipiec 1988
- 63 proc. za niepodległością, koncepcje konfederacji w ZKS,
jedność Komitetu i Kierownictwa ZKS.

Rozmowa ze
Smole czerwiec 1988: ZKS powinien stać się partią socjalistyczną,
a Sojusz Socjalistyczny powinien przyjąć grupy niesocjalistyczne -
I, 69

W ciągu 10
lat (1978-1988) Słoweńcy zarabiają zamiast 80 proc. płac
austriackich - 45.

13 września
1988 - posiedzenie federalnej prezydencji z prezydencjami
republikańskimi: Dolanc i Dizdarević: krytyka postawy Kuczana i
Smole, Szuvar żąda by walczyli z opozycją, Kadijević:
kierownictwo sł. szpiegami, (jaki dok. ukradł Borsztner). Stanovnik
- wszystkiemu winna sytuacja gospodarcza, Kuczan - federacja
równoprawna.

9
października 1988 - II. konferencja, Mikulić - armia (70 proc
budżetu federalnego) powinna być finansowana przez dotacje
republik. Próba tworzenia frontu antysłoweńskiego.

12 sierpnia
1988 - posiedzenie federalnej prezydencji- podjęto nieznane uchwały,
których 13 września nie potwierdzono, kierownictwo słoweńskie
zbyt zjednoczone - I, 71.

 

Słoweńcy
nie popierali Albańczyków, Dolanc z prezydencji był
konformistą - I,77

 

Jesień
1988 - Związek Chłopski Ivana Omana

Styczeń
1989 - Stowarzyszenie S-D Franca Tomszicia,

obie poza
Sojuszem Soc. Joże Smole, który chciał by wszyscy byli
wewnątrz lub by SS stał się druga partią -I,111.

Styczeń
1989 - Demokratyczny Związek Słowenii w ramach SS

Soc.
Związek Młodzieży Słowenii, Jozef Szkolc i Viktor Żakelj,
orientacja liberalna.

Zmago
Jelinczić Partia Narodowa, przeciw emigrantom.

Kwiecień
1989 serbskie prawo o kolonistach (zezwolenie na powrót)
antagonizuje Macedończyków i Słoweńców, choc głównie
dotyczy Kosowa - serbski błąd, że tego nie zaznaczyli - I,111.

Początek
demokratyzacji - kwiecień 1989 zapowiedź nowego przedstawiciela w
Prezydencji na miejsce Dolanca, w tym celu referendum: Marko Bulc z
Izby Handlowej I Gospodarczej zaproponowany przez ZKS, SS
zaproponował Drnovszka, ten dostał 56 proc. (JD- więc początkowo
myślano o systemie dwupartyjnym ZKS i SS).

Smole
chciał zorganizować okrągły stół w ramach SS, w którym
wzięła by udział każda grupa. Opozycja opublikowała Deklarację
Majową - 8.05 1989 (początek wyroku JJ) -żądając niepodległości.

W
odpowiedzi w czerwcu grupa Smole - Temeljna listina -Fundamentalna
Karta Słowenii - w Jugosławii z suwerennością i prawem do
samookreślenia, wolne wybory (czyli konfederacja), podpisują ludzie
- I,114 Żądania powtórzył Kuczan w mowie z 17 czerwca 1989.
Kuczan potwierdził, iż Temeljną listine przygotowali komuniści,
zażądał zwolnienia wszystkich więźniów w Jugosławii,
rewizji zasad kierowania armią, policją i wprowadzania stanu
wyjątkowego, poparcie dla reform Markovicia, prawa człowieka.

Milo
odrzucił jego ofertę rozmów.

2 czerwca
1989- prezydencja Słowenii do Serbii: Słowenia jest państwem
suwerennym i ma prawo i obowiązek zajmowania się sprawami
Jugosławii. Konflikt otwarty. Koncepcje „asymetrycznej
konfederacji”. Miran Potrcz, przewodniczący parlamentu i komisji
konstytucyjnej, przygotował poprawki: prawo do rozdrużenija z
Jugosławią, prawa człowieka, wolności polityczne, demokratyczne
procedury, wolności gospodarcze w tym prawo do własnej własności,
język słoweński też w organach federalnych, uprawnienia armii i
zobowiązania finansowe Słowenii wobec federacji według możliwości
republiki, stan wyjątkowy tylko za zgodą parlamentu słoweńskiego
(Politika,28.09.1989 expose Potrcza).

Słowenia
daje 22 proc. dochodu narodowego i 22 proc. wkładu do budżetu
federalnego, daje 25 eksportu i 30 eksportu dolarowego -I,117.
Słoweńcy oglądają serbską kampanię nienawiści przez TV.

Koniec
sierpnia 1989 - Milan Panczewski, przewodniczący Prezydium ZKJ (po
Szuvarze?) żąda wyjaśnień. Prezydencja ze sprzeciwem Drnovszka,
uznaje, że niektóre poprawki są sprzeczne z konstytucją
Jugosławii.

26 września
zbiera się KC ZKJ na żądanie armii. W KC 97 do 40 wzywa do
przełożenia debaty w parlamencie słoweńskim. Wniosek o potępienie
poprawek nie przeszedłby - I,118.

Milo chciał
wyizolować Słowenie i obalić Kuczana jako przeszkodę do
Jugosławii zdominowanej przez Serbię. „Zjednoczona Serbia w
zjednoczonej Jugosławii”, a więc zdaniem Kuczana początkowo Milo
chciał zachować Słowenię w Jugosławii - I,118

27 września
1989 poprawki uchwalone. Prawo republikańskie przed federalnym.

Pod koniec
roku 1989 ustawa o partiach i ordynacja wyborcza.

Październik
1989 - Demos

Połowa
listopada 1989 Komitet Wieców z Kosowa chce zrobić miting w
Lubljanie.

Grudzień
1989 - Milo już chce wypchnąć Słowenię: „ 4 grudnia Politika:
SS SErbia wzywa do „zerwania wszelkich związków ze
Słowenią” bo brak wolności i „Zalecamy by żaden obywatel nie
prosił Słowenię o pozostanie w Jugosławii”. Titograd grozi
Słowenii wojną-I,121.

26 lutego
1990 Słowenia przestaje płacić na Fundusz dla regionów
zapóźnionych.

Styczeń
1990 - wyjście ZKS ze ZKJ.

Październik
1989 Pucznik zrywa rozmowy ze Smole, pierwsze posiedzenie Demosu 1/2
listopad 1989.

18 stycznia
1990 - Prezydencja - sprawa Kosowa zagroziła drodze Słowenii do
Europy. Konflikt z Prezydencją Jugoslawii. 8 kwietnia 1990 - wybory
- Kuczan prezydentem Prezydencji, najważniejszy organ władzy
politycznej także w czasie wojny -I,142.

Gen. Ivan
Hoczevar, były szef lotnictwa, szefem TO Słowenii, trzyma z
centrum, nie poinformował Kuczana o zabieraniu broni TO-I,148.

18 maja
1990 (rząd Demosu objął władzę) zebrała się Prezydencja z
Janszą i Hoczevarem. 19 maja 70 proc. broni było w rękach armnii
-I,149.

W/g Janszy
(sprawdź Premiki s.40) policja polityczna w Słowenii nie
poinformowała władz o sytuacji, podjęto odp.środki, policja
mundurowa lojalna wobec Bavczara, MSW.

17 lipca
1990 rada prezydencka podporządkowuje TO całkowicie sobie,
Hoczevara zastępuje mjr rezerwy Janez Slapar. 4/5 października
przejmuje kontrole nad kwaterą TO w Lubljanie.

Październik
1990 Słowenia i Chorwacja proponują wspólny rynek i rodzaj
unii walutowej federacji, w odpowiedzi Jović proponuje na
Prezydencji „efikasnu fedraciju”.

23 grudnia
1990 referendum „Czy Słowenia powinna stać się samowystarczalnym
i niepodległym państwem?” frekwencja 85, za - 88 proc.

 

25 czerwca
1991 - deklaracja niepodległości

 

Wojna - 27
czerwca 1991. energia Kuczna decydująca - Jansza (Skrivnost, Premiki
214)

Szefem V
okręgu Słoweniec, gen. Konrad Kolszek (po Szpigelju) w 1990 r.
tylko do 20 proc. żołnierzy Serbami, 30 - Alb., 20- Chor.-I,179.