LITWA ZADOWOLONA IZBA GMIN WLK. BRYTANII ZANIEPOKOJONA

W związku z opublikowaniem przez abcnet części listy 400 oficerów KGB przeniesionych do rezerwy przed planowaną ewakuacją Litwy przez Sowiety, którzy obecnie robią kariery polityczne w swoim kraju, przytaczamy fragment dyskusji w IZBIE GMIN WLK. BRYTANII. Zaznaczmy, iż śledztwo na Litwie zakończyło się uchwałą Sejmu, który przyjął w pełni wniosek komisji parlamentarnej badającej sprawę. Stwierdziła ona, iż wymienieni rzeczywiście byli oficerami KGB ale, że piastowanie przez nich wysokich urzędów państwowych w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu kraju. Oczywiście p. Pobiedinskas, dyrektor Archiwum, w którym znajdują się, wbrew zwyczajowym kłamstwom "Wybiórczej" oryginały dokumentów, został zmuszony do dymisji. Przeciwko wnioskowi w komisji głosowaą tylko przedstawiciel agenturalnej partii Paksasa. W ten sposób Litwini walcząc z małymi agentami, podporządkowują się na prawdę groźnym. Rosyjska gra operacyjna się udała. Rzecz jasna Sejm Litwy ma rację; najlepiej oficjalnie odać władzę w krajach postkomunistycznych kgbistom, po co to zakłamanie.

Dr. Julian Lewis (New Forest, East): Czy możemy usłyszeć stanowisko sekretarza ds. zagranicznych, kiedy zapozna się już ze sprawą, w sprawie informacji zawartych w porannym wniosku nr 591, który został wniesiony przez mojego szanownego przyjaciela posła Romfolda Rosindella?

[Izba śledzi z wielką uwagą ostatnie doniesienia, związane z odkryciem w Litewskim Archiwum Specjalnym dokumentów, z których wynika, że minister spraw zagranicznych Antanas Valionis i, co być może jest nawet ważniejsze, dyrektor generalny Wydziału Bezpieczeństwa Państwowego, Arvydas Pocius, byli oficerami rezerwy KGB; ubolewa nad dymisją dyrektora Litewskiego Archiwum Specjalnego; wierzy, że powoduje to trudności w kwestii bezpieczeństwa NATO, pomimo poprawy stosunków pomiędzy Rosją i Zachodem; wzywa sekretarza stanu ds. zagranicznych i Wspólnoty, aby zajął stanowisko w sprawie tego niepokojącego odkrycia.]

Poranny wniosek odnosi się do niedawnych doniesień, że nie tylko minister spraw zagranicznych Litwy, obecnie kraju NATO, lecz również szef głównej litewskiej służby wywiadowczej byli oficerami rezerwy sowieckiego KGB. Wniosek podnosi również niepokojący fakt, że szef archiwum, w którym odnaleziono te informacje, został zwolniony. Pamiętamy dzisiaj o nazistowskim Holocauście, ale istniał również sowiecki Holocaust. Poza tym sprawa ta powoduje trudności dla bezpieczeństwa NATO. Będę wdzięczny, jeżeli przewodniczący Izby wystosuje wniosek do sekretarza ds. zagranicznych, aby poważnie zbadał tę sprawę.

Mr. Hain: Z pewnością przekażę Pański wniosek sekretarzowi ds. zagranicznych, jest on świadomy powagi tej sprawy. Rozumiem, że międzynarodowa społeczność żydowska jest szczególnie wrażliwa w sprawie tego odkrycia. Litewski parlament ustanowił komisję do zbadania powiązań osób zajmujących wysokie stanowiska z KGB. Komisja ta odbyła swoje pierwsze posiedzenie wczoraj i nie mogę przewidzieć rezultatów jej pracy.

Archiwum ABCNET 2002-2010: 
INTERMARIUM: