KGB/GRU KIERUJE LITEWSKIMI SŁUŻBAMI

Poniżej przedstawiamy część zawartości teczki osobowej z archiwum KGB Arvydasa Pociusa, obecnego dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Państwa Litwy, poprzednio funkcjonariusza KGB. W postkomunizmie bowiem tajne służby, od których zależy bezpieczeństwo państwa, są rzecz jasna kierowane przez dawnych oficerów KGB i jej wasalnych sekcji. Pociusa przeniesiono do rezerwy KGB 26 grudnia 1989 roku, a więc kiedy już spodziewano się, że w nadchodzących wyborach wygrają zwolennicy ogłoszenia natychmiastowego niepodległości Litwy, do czego doszło 11 marca 1990 roku, starano się więc zawczasu umieścić zaufanych ludzi tak by mogli w przyszłości objąć funkcje kierownicze – zostać „wykorzystani w okresach szczególnych w pracy operacyjnej organów KGB ZSRS“. Pocius wykonał „trzy zadania operacyjne“ zgodnie z wymogami KGB. Po 14 latach od ogłoszenia niepodległości nadszedł jego dzień – „okres szczególny” i został szefem litewskiej tajnej służby. I czy ktoś jeszcze powie, że pierestrojka się nie udała? Przypomnijmy, iż III Zarząd Główny KGB, do którego przeniesiono Pociusa, to po prostu GRU czyli kontrwywiad wojskowy.

KOMITET BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO przy Radzie Ministrów ZSRS

WYKAZ PRZEBIEGU SŁUŻBY Pocius Arvydas Zigmantowicz P-118827

Lejtnant rezerwy MO ZSRS nr 48 od 2.3.82;

Starszy lejtnant rezerwy wymiaru sprawiedliwości

Dowodzący wojskami [ .... ] nr 26 od 7.12.88r.

W Armii Sowieckiej nie służył. Przysięgę wojskową przyjął 5 czerwca 1981 r. Z rozkazu KGB Litewskiej SRS nr 460 [ls] z dnia 26 grudnia 1989 roku przeniesiony do rezerwy KGB ZSRS.

RAPORT 20.04.1984. Nr 0985 Tajne Egz. 1

O osobistej znajomości z oficerem rezerwy MO ZSRS podporucznikiem Pociusem A. Z. 10.02.1984 r. zawarto osobistą znajomość funkcjonariusza operacyjnego z oficerem rezerwy MO ZSRS, podporucznikiem Pociusem Arvydasem Zygmantowiczem, ur. 1958 r., w miejscowości Żygajcie, rejonu Taurogi Litewskiej SRS, Litwinem, członkiem WLKSM, posiadającym wykształcenie wyższe, żonatym, pomocnikiem prokuratora rejonu szawelskiego, Litewskiej SRS.

Pocius powiedział, że po zakończeniu szkoły, rozpoczął studia na Wydziale Prawa Wileńskiego Uniwersytetu Państwowego, które ukończył w 1981 r.

Po zakończeniu studiów Pocius A. Z. został mianowany śledczym Prokuratury Rejonu Trockiego Litewskiej SRS. Na tej posadzie pracował do końca 1982 roku, potem został przeniesiony na posadę pomocnika prokuratora rejonu szawelskiego.

W październiku 1982 r. towarzysza Pociusa A. Z. podniesiono do rangi młodszego prawnika.

Ojciec Pociusa A. Z. – Pocius Z. A. – pracuje jako kierownik artystyczny domu kultury w miejscowości Stakiai, rejonu Jurbarkas Litewskiej SRS.

Matka - Pocienė (Eičaitė) M. A., jest nauczycielką w szkole średniej nr 4 w Taurogach.Rodzice A. Z Pociusa. są rozwiedzeni. Nie posiada on rodzeństwa.

Matka żony Pociusa A. Z. zmarła w 1983 r., została pochowana w mieście Radviliškis. Ojciec żony zamieszkuje w Radviliškis, gdzie dokładnie mieszka i pracuje niewiadomo, żona Pociusa nie utrzymuje z ojcem kontaktów.

Żona Pociusa - Pocienė (z domu Klungevičiūte) Regina Kazowna, pracuje jako konsultant prawny w Szawelskim Kombinacie Mięsnym, ukończyła ten sam wydział co i mąż.

Pocius A. Z. opowiadał, że został już przyjęty jako kandydat na członka KPZS przez lokalną organizację partyjną.

W kontakcie osobistym Pocius A. Z. zrobił pozytywne wrażenie. W stosunku do funkcjonariusza Wydziału Specjalnego odniósł się z szacunkiem. Potrafi podtrzymać temat rozmowy i nastroić do siebie pozytywnie rozmówcę.

Pocius A. Z. powiedział, iż ani on, ani jego najbliżsi krewni nie mają kontaktów z zagranicą, nie ma także wśród nich osób karanych.

Podczas nauki na uniwersytecie Pocius A. Z. należał do studenckiego zespołu pieśni i tańca, z którym wyjeżdżał do NRD, Włoch i Austrii.

Na propozycję przejścia do rezerwy KGB, złożoną przez funkcjonariusza operacyjnego, Pocius A. Z. bez jakiegokolwiek wahania odpowiedział pozytywnie.

Starszy oficer operacyjny Wydziału Specjalnego KGB ZSRS, jednostka wojskowa nr 54769, major W. Riabcew. 16.04.1984 r.

DO MATERIAŁÓW POCIUSA 20.04.1984 podpis nieczytelny

RAPORT Nr 01703 8.08.1984 Tajne Egz. 1

Weryfikacja podporucznika rezerwy Sił Zbrojnych ZSRR Pociusa Arvydasa Zygmantowicza, ur. 1958 r., w miejscowości Żygajcie rejonu Taurogi Litewskiej SRS, Litwina, kandydata na członka KPZS, z wykształceniem wyższym, żonatego.

W toku weryfikacji ustalono, że Pocius A. Z. po ukończeniu Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu w Wilnie został powołany na stanowisko śledczego Prokuratury Rejonu Trockiego Litewskiej SRS.

1 stycznia 1983 r., z polecenia Prokuratora Litewskiej SRS, został on przeniesiony na posadę pomocnika prokuratora rejonu szawelskiego, gdzie pracuje do dzisiaj.

Obowiązki służbowe wypełnia uczciwie, kierując się bezwzględnie literą prawa. Rzetelnie, obiektywnie i wszechstronnie przeprowadza kontrole, podejmuje prawidłowe decyzje.

W październiku 1982 r. Pociusa A. Z. podniesiono do rangi młodszego prawnika. W 1983 r. został on wybrany na przewodniczącego Prokuratury Rejonu Szawelskiego.

Pocius A. Z. bierze aktywny udział w życiu społecznym; prowadzi dyskusje, ma wykłady na tematy prawne, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy prawnej, publikuje w prasie artykuły poświęcone tematyce prawniczej.

Pocius A. Z. dużo uwagi poświęca podwyższaniu swojego poziomu zawodowego. Jest dobrze wyrobiony politycznie, ugruntowany moralnie, skromny, cieszy się autorytetem w kolektywie.

Pocius A. Z. i jego krewni byli weryfikowani przez szawelski, jurbarkski, trocki i tauragski Wydział Miejski Republikańskiego Wydziału KGB Litewskiej SRR, przez starszego oficera operacyjnego Wydziału majora Riabcewa W. Z. oraz przeze mnie.

W celu rzetelniejszego i głębszego sprawdzenia Pociusa A. Z. przez funkcjonariuszy specjalnych, niejednokrotnie organizowano z nim spotkania. Wykonał on trzy zadania operacyjne, w rezultacie których ustalono, iż Pocius potrafi rejestrować fakty zasługujące na uwagę organów KGB oraz je analizować.

Kandydat jest wystarczająco obiektywny i spostrzegawczy. Potrafi podtrzymywać temat rozmowy i pozytywnie nastrajać do siebie rozmówcę.

W stosunku do organów KGB i funkcjonariuszy specjalnych odnosi się z szacunkiem.

W kwestiach zewnętrznej i wewnętrznej polityki KPZS i władz sowieckich orientuje się prawidłowo.

Moralnie ugruntowany, ideologicznie silny. Z charakteru spokojny i zrównoważony, uprzejmy, uczynny i towarzyski. Niebezpiecznych skłonności i zainteresowań nie stwierdzono. W rodzinie i w życiu codziennym prowadzi się prawidłowo. Kocha swoją żonę.

Umie dochować tajemnicy.

Zgodnie z wymogami zarządzenia KGB ZSRS nr 0330- 1978 r., przeprowadzono kontrolę specjalną Pociusa A. Z., jego krewnych oraz krewnych żony, która objęła:

- jego ojca: Pociusa Zygmantasa Antanowicza, ur. 1937 r., w miejscowości Żygajcie, rejonu Taurogi Litewskiej SRS, Litwina, kierownika artystycznego domu kultury w mieście Stakiai, Rejonu Jurbarkas Litewskiej SRS;

- jego matkę: Pocienė (Eičaitė) Marta Antonowna, ur. 1934 r., w miejscowości Sakalinė w rejonie Taurogi, Litwinkę, nauczycielkę w szkole średniej nr 4 w Taurogach, zamieszkałą w mieście Taurogi pod adresem ul. Ateities takas 9 m. 3;

- jego żona: Pocienė (z domu Klungevičiūtė) Regina Kazowna, ur. 1959 r., w miejscowości Joniškėlis, w rejonie paswalskim Litewskiej SRS, Litwinka, konsultant prawny w Szawelskim Kombinacie Mięsnym, mieszka razem z mężem;

- ojciec żony: Klungevičius Kazimeras Antanowicz, ur. 1934 r., w mieście Pušalotas, w rejonie paswalskim Litewskiej SRS, Litwin, mieszka w mieście Radviliškis.

- matka żony: Klugevičienė (z domu Vaičeliūnaitė) Ona Mikolowna, ur. 1934 r., w miejscowości Pušalotas, rejonu paswalskiego, Litwinka, zmarła w roku 1983, pochowana w miejscowości Radviliškis.

W rezultacie przeprowadzonej kontroli specjalnej Pociusa A. Z. i jego krewnych nie znaleziono materiałów kompromitujących. Wszyscy sprawdzeni otrzymali pozytywną charakterystykę. Pocius A. Z. został uznany przez wojskową komisję lekarską za zdrowego.

Wnioski: Uważam za możliwe przeniesienie podporucznika rezerwy Pociusa Arvydasa Zygmantowicza do oddziału nr 86488, w celu wykorzystania go podczas działań wojennych w pracy operacyjnej w organach KGB ZSRS.

Zastępca naczelnika Wydziału Specjalnego KGB ZSRR, jednostka wojskowa nr 54769 Major Szczerbak M. A. 8 sierpnia 1984 roku

OPINIA KOŃCOWA (na podstawie akt osobowych i kontroli specjalnej), 7 września 1984 roku, Ryga, Łotewska SRS. Tajne egz. Nr 1

Ja, starszy oficer operacyjny Oddziału Mobilizacyjno-Organizacyjnego Wydziału Specjalnego KGB ZSRS Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego, kapitan Nowiczichin N.W, zapoznałem się z materiałami akt osobowych, rezultatami kontroli specjalnej i weryfikacji podporucznika rezerwy Sił Zbrojnych ZSRS Pociusa Arvydasa Zygmantowicza

USTALIŁEM, ŻE:

Pocius Arvydas Zygmantowicz, ur. w 1958 r., w miejscowości Žygaiciai [Żygajcie], rejonu Taurogi Litewskiej SRS, narodowość litewska, posiada wykształcenie wyższe (Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu w Wilnie), jest kandydatem na członka KPZS.

Obecnie pracuje jako pomocnik prokuratora rejonu szawelskiego Litewskiej SRS, otrzymał pozytywną charakterystykę, o czym informuje raport nr 01703 z 8 sierpnia 1984 r.

Krewni: matka - Pocienė (Eičaitė) Marta Antonowna, ur. 1934 r., w miejscowości Sakalinė w rejonie Taurogi, Litewskiej SRS, pracuje jako nauczycielka w szkole średniej, mieszka w mieście Taurogi, ul. Ateities takas 8 m. 3;

ojciec – Pocius Zygmantas Antonowicz, ur. 1937 r., w miejscowości Żygajcie, rejonu Taurogi Litewskiej SRS, pracuje jako kierownik artystyczny domu kultury w mieście Stakiai, ejonu Jurbarkas, gdzie także mieszka.

żona – Pocienė (z domu Klungevičiūtė) Regina Kazowna, ur. 1959 r., w miejscowości Joniškėlis, w rejonie paswalskim, pracuje jako konsultant prawny w Szawelskim kombinacie mięsnym, mieszka w mieście Szawle, ul. Spalio 9 m. 3;

matka żony - Klugevičienė (z domu Vaičeliūnaitė) Ona Mikolowna, ur. 1934 r., w rejonie paswalskim, Litewskiej SRS, zmarła w 1983 r.

ojciec żony - Klungevičius Kazimeras Antanowicz, ur. w rejonie paswalskim, nie mieszka z rodziną.

W rezulatcie przeprowadzonej kontroli specjalnej, zgodnie z zarządzeniem KGB ZSRS nr 0330, z 20.06.1978 r., materiałów kompromitujących Pociusa A. Z., jego bliskich krewnych i krewnych żony, nie znaleziono. Z miejsca zamieszkania, nauki i pracy towarzysza Pociusa A. Z. otrzymanao jego pozytywną charakterystykę: jest on fachowym zawodowo prawnikiem, bierze aktywny udział w społeczno-politycznym życiu kolektywu. Z charakteru to skromny i uczynny towarzysz. Dużo uwagi poświęca on podwyższeniu swojego poziomu politycznego i zawodowego. Moralnie ugruntowany. Fizycznie zdrowy.

Na podstawie powyższego, PROPONOWAŁBYM:

podporucznika rezerwy Sił Zbrojnych Pociusa Arvydasa Zygmantowicza, figurującego w wojskowym rejestrze w Szawelskim Połączonym Miejskim Komitecie Wojskowym, przenieść do oddziału 86488 i wykorzystywać, w okresach szczególnych, w pracy operacyjnej organów KGB ZSRS.

Starszy oficer operacyjny Oddziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego Wydziału Specjalnego KGB ZSRS Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego Czerwonego Sztandaru kapitan N. Nowiczichin

ZGADZAJĄ SIĘ:

Pomocnik Naczelnika Wydziału Specjalnego KGB ZSRS, Nadbałtyckeigo Okręgu Wojskowego Czerwonego Sztandaru, ds. kadr: płk. Busygin, 10.09.1984.

Naczelnik Oddziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego Wydziału Specjalnego KGB ZSRS, Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego Czerwonego Sztandaru: major I. Żurawel, 10.09.1984.

Zatwierdzam

Naczelnik Wydziału Specjalnego KGB ZSRS Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego Czerwonego Sztandaru, gen. dywizji W. A. Rumiancew. 10 września 1984 r. Nr 085

POSTANOWIENIE O przeniesieniu do rezerwy KGB ZSRS starszego lejtnanta rezerwy Sił Zbrojnych ZSRS, numer osobowy P-118827, Pociusa Arvydasa Zigmantowicza, urodzonego w 1958 r. we wsi Żygaiciai [Żygajcie] w rejonu Taurogi Litewskiej SRS, członka KPSS od 1986 r., posiadającego wyższe wykształcenie, żonatego, prokuratora rejonu szakiajskiego Litewskiej SRS.

Po ukończeniu szkoły średniej nr 4 w Tauragach w 1976 roku Pocius A. Z. rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Państwowego w Wilnie. Po uzyskaniu tytułu prawnika, w 1981 roku został skierowany na stanowisko sędziego śledczego prokuratury w rejonie trockim Litewskiej SRS. W marcu 1987 roku został wyznaczony na prokuratora rejonu szakiajskiego Litewskiej SRS.

W trakcie nauki i pracy Pocius A. Z. odznacza się pozytywnie. Na uniwersytecie dał się poznać jako zdolny i zdyscyplinowany student. Wykazywał zamiłowanie do pracy naukowej. Interesował się muzyką, należał do zespołu pieśni i tańca. W pełni przyswoił sobie program przysposobienia obronnego na katedrze wojskowej. Nabył umiejętności organizatorskie poprzez naukę i kontakt z podwładnymi. Pracując jako sędzia śledczy i pomocnik prokuratora przejawiał należytą pryncypialność oraz wytrwałość w badaniu spraw kryminalnych, które prowadził starannie i wszechstronnie. Wiele uwagi poświęcał usunięciu warunków i przyczyn, wywołujących przestępstwa. Fachowo i starannie podtrzymywał państwowe oskarżenie w sprawach karnych, tym samym przyczyniając się do zwiększenia wychowawczego oddziaływania procesów sądowych.

Swoje służbowe obowiązki prokuratora wypełnia rzetelnie. W pracy kieruje się ściśle zasadami ZSRS. Podejmuje prawidłowe decyzje. Aktywnie zajmuje się propagandą [upowszechnianiem] wiedzy prawniczej w pismach periodycznych, w ustnych wypowiedziach. Za doskonałą pracę otrzymywał pochwały Generalnego Prokuratora ZSRS i Prokuratora Litewskiej SRS.

Bierze czynny udział w życiu społecznym. Został wybrany na deputowanego ludowego w rejonie i członka Rejonowego Komitetu KP Litwy.

Politycznie poprawny. Odporny moralnie. W życiu zachowuje się wzorowo. Zdrowy fizycznie. Zadowolony ze swojej pozycji społecznej i materialnej. Najbliższa rodzina Pociusa A.Z.:

Żona - Pociene Regina Kazowna, urodzona w 1959 roku w rejonie paswalskim Litewskiej SRS; pracuje jako starszy radca prawny w kołchozie. Mieszka razem z mężem;

Ojciec - Pocius Zigmantas Antonowicz, urodzony w 1937 roku w rejonie Jurbarkas Litewskiej SRS; pracuje jako kierownik artystyczny Domu Kultury; mieszka we wsi Stakiai w rejonie Jurbarkas Litewskiej SRS;

Matka - Pociene Marta Antanowna, urodzona w 1934 roku w rejonie Taurogi Litewskiej SRS; pracuje jako wykładowca w średniej szkole; mieszka w mieście Taurogi Litewskiej SRS, ul. Ateities 8 m 3

W trakcie specjalnej kontroli, którą przeprowadzono w stosunku do Pociusa A.Z. i jego najbliższych, nie znaleziono kompromitujących materiałów.

Zgodnie z postanowieniem Wileńskiej Komendantury Wojskowej Pocius A.Z. został uznany za zdatnego do służby wojskowej.

W trakcie szkolenia i sprawdzania nie natrafiono na informacje, które przeszkadzałyby włączeniu Pociusa A.Z. do rezerwy organów bezpieczeństwa państwowego. Wyraził on zgodę na przeniesienie do rezerwy KGB ZSRS.

CHARAKTERYSTYKA

Pociusa Arvydasa Zigmantowicza, urodzonego 30.05.1958, członka [Komsomołu - WLKSM], żonatego, zamieszkałego w mieście Szawle, ul. Spalio 3-9, pracującego jako pomocnik prokuratora rejonu szawelskiego.

W 1981 roku towarzysz A. Pocius ukończył wydział prawa na Państwowym Uniwersytecie w Wilnie im. W. Kapsukasa. Został oddelegowany do pracy jako sędzia śledczy prokuratora rejonu trockiego. Na tym stanowisku pracował do 31.12.1982 r. Od 1.01.1983 r., na mocy zarządzenia Prokuratora Litewskiej SRS, został przeniesiony na stanowisko pomocnika prokuratora rejonu szawelskiego. Na tym stanowisku pracuje do tej pory.

W październiku 1982 r. towarzysz A. Pocius otrzymał [klasową rangę] młodszego prawnika. W 1983 r. został wybrany na przewodniczącego [zawodowej grupy] prokuratury rejonu szawelskiego.

Swoje służbowe obowiązki wypełnia rzetelnie. W pracy ściśle kieruje się zasadami ZSRS. Śledztwa prowadzi starannie, obiektywnie i wszechstronnie. Podejmuje prawidłowe decyzje.

Towarzysz Pocius czynnie bierze udział w pracy podstawowej organizacji komsomolskiej. Przeprowadza pogadanki, prowadzi wykłady na tematy prawnicze, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy prawniczej, publikuje w prasie artykuły dotyczące zagadnień prawnych.

Towarzysz Pocius wiele uwagi poświęca podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych; politycznie poprawny; moralnie stateczny; skromny; cieszy się autorytetem w grupie.

Charakterystyka została wystawiona w celu przedłożenia jej w wydziale miejskim Szawelskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego.

[W] p.o. prokuratora rejonu szawelskiego [młodszy radca wymiaru sprawiedliwości] A. Bartninkiene

Zastępca sekretarza podstawowej organizacji partyjnej R. Brazis

INFORMACJA o przeprowadzonej rozmowie z Pociusem A.Z.

8 sierpnia 1989 roku, zgodnie z poleceniem kierownika Oddziału Mobilizacyjno-Organizacyjnego Wydziału Specjalnego KGB ZSRS Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego Czerwonego Sztandaru, została przeprowadzona rozmowa z prokuratorem rejonu szakajskiego Litewskiej SRS Pociusem Arvydasem Zigmantowiczem, urodzonym w 1958 r. we wsi Żygaiciai [Żygajcie], w rejonie Taurogi Litewskiej SRS w sprawie przeniesienie go z rezerwy Sił Zbrojnych ZSRS do rezerwy organów bezpieczeństwa państwowego.

W trakcie rozmowy Pocius A.Z. wyjaśnił, że po przybyciu do rejonu szakajskiego zwrócił się do szakajskiego [rejonowego komitetu wojskowego] w celu [rejestracji]. Pracownik rejonowego komitetu wojskowego wyjaśnił mu, że prokurator powinien znajdować się w ewidencji organów KGB. Nie wie on w jaki sposób oficer rejonowego komitetu wojskowego uzasadnił swoje wyjaśnienie. Jednakże po tej propozycji Pocius A.Z. zwrócił się do szakajskiego Rejonowego Wydziału KGB, aby wciągnąć go do ewidencji oficerów rezerwy organów KGB.

Z przeprowadzonej rozmowy wynikło wrażenie, że Pocius A.Z. odnosi się pozytywnie do możliwości należenia do rezerwy organów bezpieczeństwa państwowego.

p.o. kierownika Szakajskiego Rejonowego Wydziału KGB Litewskiej SRS major W.W. Naujokas 08.08.89 r. nr 617

Na podstawie przedstawionych materiałów, kierując się wytyczną III. Zarządu Głównego KGB ZSRS nr M/3/374 z 25 maja 1988 r., uważam za celowe włączyć porucznika rezerwy Sił Zbrojnych ZSRS Pociusa Arvydasa Zygmantowicza, numer osobowy P-118827, do rezerwy KGB ZSRS i wykorzystać w roli śledczego w organach kontrwywiadu wojskowego.

Starszy oficer operacyjny Oddziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego Wydziału Specjalnego KGB ZSRS Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego Czerwonego Sztandaru: podpułkownik W. P. Gorszkow. 9 listopada 1989 r.

Zatwierdzają:

Naczelnik Oddziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego Wydziału Specjalnego KGB ZSRS Krasnoznamiennego Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego: podpułkownik I.G. Żurawel 13 listopada 1989 r.

Pomocnik naczelnika Wydziału Specjalnego KGB ZSRS Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego Czerwonego Sztandaru, ds. kadr pułkownik W.S. Krawczenko. 13 listopada 1989 r.

P-118827 INFORMACJA

Tow. Pocius Arvydas Zigmantowicz

Stopień: starszy lejtnant rezerwy

Rok urodzenia 1958

Miejsce urodzenia: wieś Żygaiciai [Żygajcie], w rejonie Taurogi Litewskiej SRS

Narodowość: Litwin

Członek KPZS: od 1986 r.

Wykształcenie: wyższe

Ukończył: w 1976 r. Państwowy Uniwersytet w Wilnie im. W. Kapsukasa

Zawód wyuczony: prawnik

Języki obce: nie włada

Kary partyjne: nie dostał

Pobyt za granicą: nie był

Nagrody rządowe: nie posiada

Czy jest posłem Rady Najwyższej ZSRS, członkiem CK KPRS, CK komunistycznej partii republiki związkowej, komitetów obwodowego, rejonowego: nie jest

Stan cywilny: żonaty

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA I SŁUŻBA WOJSKOWA:

09.1976 – 06.1981 - student Państwowego Uniwersytetu w Wilnie im. W. Kapsukasa

10.1981 – 12.1982 - sędzia śledczy prokuratury rejonu trockiego

01.1983 – 03.1987 - pomocnik prokuratora w rejonie szawelskim

03.1987 – - prokurator rejonu szakiajskiego

Specjalna kontrola Pociusa A.Z. i jego najbliższej rodziny przeprowadzona w 1989 roku. Materiałów kompromitujących nie znaleziono. W trakcie pracy zawodowej dał się poznać jako doświadczony prawnik, który wkłada wiele wysiłku w walkę z przestępczością i łamaniem prawa. Za doskonałą pracę był wyróżniany pochwałami Generalnego Prokuratora ZSRS i Prokuratora Litewskiej SRS. Bierze czynny udział w rozpowszechnianiu ustawodawstwa sowieckiego oraz w życiu społecznym. Jest deputowanym ludowym rejonu i członkiem Komitetu Rejonowego Komunistycznej Partii Litwy. Politycznie poprawny. Nienaganny moralnie. W życiu zachowuje się wzorowo. Zdrowy fizycznie.

Kierownik Wydziału Obwodowego KGB ZSRS, podpułkownik I. G. Żurawiel 13 listopada 1989 r.

Pomocnik kierownika Wydziału Obwodowego KGB ZSRS, pułkownik Sił Zbrojnych Krawczenko 13 listopada 1989 r.

Zatwierdzam Zastępca Naczelnika Wydziału Specjalnego KGB ZSRS Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego Czerwonego Sztandaru, generał-major J. L. Żuk 13.11.1989 r.

Archiwum ABCNET 2002-2010: 
INTERMARIUM: