Komunikat nr 6

Komunikat nr 6 z prac Sejmu RP w sprawie przyjęcia ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów.

Na 6 września 2006r. planowane było posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz projektu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944 -1990- zwanej potocznie ustawą lustracyjną. Początkowo wyznaczono godzinę 9.30. Następnie przesunięto na 11.00, z kolei przeniesiono na godzinę 16.00. Przybyli posłowie, prof. J. Kurtyka i inni pracownicy IPN. Z ramienia AGL obecna była Jadwiga Chmielowska. Przewodniczący Komisji odwołał posiedzenie i nie wyznaczył kolejnego terminu.

14 września Prezes Klubu Parlamentarnego PiS Krzysztof Kuchciński oświadczył na antenie radia RMF że: najprawdopodobniej był też „ozi” oraz mówił: „Jeżeli potraktujemy wszystkie formy i wszystkie działania i wszystkie dokumenty w taki sposób, że na kogokolwiek służba bezpieczeństwa zbierała informacje jest traktowany jako „ozi” to tutaj w tych kategoriach mieszczą się miliony ludzi.”

Trudno podejrzewać Szefa Klubu PiS, że nie wie co mówi. Wyraźnie jednak widać, że stronnictwo antylustracyjne nawet w PiS-ie zaczęło brać górę. Mnożyły się pogróżki w stosunku do posłów biorących udział w pracach komisji. Były podejmowane próby odwołania posła Girzyńskiego (biorącego bardzo aktywny udział w pracach Komisji NIP) z funkcji sekretarza Klubu PiS. Na posłów wywierano presję psychiczną, że jako ludzie młodzi, nie są kompetentni do podejmowania decyzji dotyczących „starej opozycji”. Miało to stworzyć wrażenie, że cała opozycja z czasów PRL, jest przeciwna ujawnieniu agentów. Dla kontynuacji prac legislacyjnych, stało się konieczne udzielenie formalnego wsparcia członków komisji sejmowej, przez środowiska aktywie przeciwstawiające się systemowi komunistycznemu.

14 września Australijska Grupa Lustracyjna wysłała upoważnienia dla Andrzeja i Joanny Gwiazdów oraz Jadwigi Chmielowskiej do występowania w jej imieniu na posiedzeniach komisji. Państwo Gwiazdowie od początku prac nad ustawą byli wśród osób wspierających merytorycznie Jadwigę Chmielowską.

Formularz wniosków był zgodny z zarządzeniem Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 6 czerwca 2003.
17 września Pani Bożena Wyszyńska z Kancelarii Sejmu w wysłanym, na ręce Elżbiety Szczepańskiej – wicekoordynatora AGL, liście oświadczyła:

„ przesłane przez Panią wypełnione Wnioski o wydanie okresowej karty wstępu dotyczą wyłącznie osób wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową. W opublikowanym w Systemie Informacyjnym Sejmu Wykazie osób, wykonujących zawodową działalność lobbingową na terenie Sejmu, nie znajdują się osoby, dla których występuje Pani o wydanie okresowej karty wstępu. Wobec zaistniałego stanu faktycznego, brak jest więc podstaw do spełnienia Pani prośby w wymienionym w wystąpieniu” ( pełny tekst w załączniku).

Poprzednio wysłane upoważnienia na tym formularzu pozwoliły Jadwidze Chmielowskiej i Ryszardowi Majdzikowi brać nie tylko aktywny udział w posiedzeniach Komisji sejmowej, ale również wejść w skład zespołu roboczego. W posiedzeniach Komisji brali również udział przedstawiciele Stowarzyszenia Wolnego Słowa, które także nie jest firmą lobbingową.

Wynikają stąd dwa wnioski:

1. W kancelarii Sejmu istnieje tzw. ZAPIS na nazwisko Gwiazda.

2. Jest to oczywisty dowód na to, że tajni współpracownicy SB stanowią grupę interesów.

Po interwencji Jadwigi Chmielowskiej u członków komisji NIP zdecydowano się dopuścić przedstawicieli AGL do dalszych prac w sejmie. Nie wyznaczono jednak terminu posiedzenia Komisji Sejmowej.

20 września Andrzej i Joanna Gwiazdowie i Jadwiga Chmielowska rozpoczęli prace redakcyjne nad wydaniem wspólnego stanowiska w sprawie niepokojącego zahamowania prac legislacyjnych nad ustawą lustracyjną. 21 września tekst „Oświadczenia”, który podpisali również Magdalena i prof. Marek Czachorowie oraz Ewa Kubasiewicz - Houee, został rozesłany pocztą elektroniczna do osób z opozycji niepodległościowej z lat 1970 -80. Wieczorem został on przesłany na ręce Prezydenta i Premiera RP oraz do klubów parlamentarnych. (pełny tekst na stronie abcnet)

21 września około godziny 16 nieoczekiwanie podjęto decyzję o zwołaniu w trybie pilnym posiedzenia Komisji NIP. Termin wyznaczono na godzinę 18.00.

Komisja sejmowa odrzuciła dwie poprawki senackie: 1.Przywróciła dostęp dziennikarzy do archiwów IPN.
2.Skreśliła obligatoryjność zwolnień z pracy byłych tajnych współpracowników SB.
Ten ostatni zapis dałby powód do odrzucenia Ustawy przez Trybunał Konstytucyjny.

Konwent Seniorów nie wyraził zgody na włączenie w porządek obrad sejmu 22 września, głosowania nad ustawą, Klub PiS poddał tę propozycje pod głosowanie na sesji plenarnej. Głosami posłów Samoobrony i PO –klubów, które poprzednio deklarowały poparcie ustawy lustrację, wniosek upadł. Głosowanie nad ustawą odbędzie się na najbliższej sesji w październiku.

Jadwiga Chmielowska,
Pełnomocnik Australijskiej Grupy Lustracyjnej (AGL)

Załączniki :

1. Odpowiedź jaką z sejmu otrzymała Elżbieta Szczepańska – rzecznik prasowy Australijskiej Grupy lustracyjnej

Kancelaria Sejmu Biuro Korespondencji i Informacji ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

BKI-151-2659/06

Pani Elżbieta Szczepańska

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani wystąpienie z dnia 14 września 2006 roku, wysłane za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Kancelarii Sejmu, Biuro
Korespondencji i Informacji wyjaśnia, co następuje:
1) do chwili obecnej nie dysponujemy informacją o włączeniu do porządku obrad 25. posiedzenia Sejmu w dniach 20, 21 i 22 września 2006 roku rozpatrzenia stanowiska Senatu w sprawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druk 903);
2) przesłane przez Panią wypełnione Wnioski o wydanie okresowej karty wstępu dotyczą wyłącznie osób wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową. W opublikowanym w Systemie Informacyjnym Sejmu Wykazie osób, wykonujących zawodową działalność lobbingową na terenie Sejmu, nie znajdują się osoby, dla których występuje Pani o wydanie okresowej karty wstępu. Wobec zaistniałego stanu faktycznego, brak jest więc podstaw do spełnienia Pani prośby w wymienionym w wystąpieniu zakresie;
3) wskazany przez Panią we Wnioskach o wydanie okresowej karty wstępu zakres upoważnienia, tj. przedstawiania i promowania stanowiska organizacji w czasie posiedzeń Sejmu wykracza poza prawne ramy, przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414) w ramach tzw. wysłuchania publicznego (http://www.sejm.gov.pl/lobbing/lobbing1.html). Jeśli więc Państwa intencją byłoby prowadzenie działalności lobbingowej, sugerowałabym zapoznać się z obowiązującymi przepisami, których elektroniczny zapis dostępny jest na stronie: www.sejm.gov.pl/lobbing/lobbing1.html;
4) Odrębną kwestią jest natomiast możliwość wstępu na posiedzenie Sejmu i obserwacja obrad, co jest praktyczną realizacją konstytucyjnego prawa obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej. Odbywa się to według zasad określonych w zarządzeniu nr 8 Marszałka Sejmu z dnia 26 maja 1995 r. (z późn. zm.): www.sejm.gov.pl/listy/zms9508u.pdf.

Z poważaniem

Bożena Wyszyńska główny specjalista

Archiwum ABCNET 2002-2010: