GRUNT TO RODZINKA

O tym jakie wartości człowiek przyjmuje na swoje decyduje, choć nie zawsze, wychowanie i dom rodzinny. Dlatego postanowiliśmy zapoznać Czytelników z wartościami jakie ze swego domu wyniósł, ulubiony – zdaniem Ubekistanu – kandydat wszystkich Polaków na prezydenta. Słyszeliśmy też, że Włodzimierz Cimoszewicz lubi pokazywać się z rodziną, a ilustrowane pisma pełne są zdjęć rodzinnych, postanowiliśmy więc przybliżyć Polakom rodzinę ich ukochanego, przyszłego prezydenta, żeby już dziś mogli się cieszyć.

DECYZJA KIEROWNIKA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH O POZBAWIENIU UPRAWNIEŃ KOMBATANCKICH Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 192 ROKU NR 713/415/92

Na podstawie art.25 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 z późniejszymi zmianami) pozbawiam uprawnień kombatanckich Cimoszewicz Marian syn Wincentego ur. 7.01.1917 r. w Uljanowsk zam. 00-594 Warszawa ul. Belwederska nr 42 m. ... przyznanych przez Zarząd Woj. ZBOWID w Warszawie decyzją z dnia 25.04.1986 z tytułu 1/ służby w armii sojuszniczej 2/ służby w WP w okresie wojny w okresie 4 lat – miesięcy, (legitymacja Nr 417045 z dnia 5.05.1986).

UZASADNIENIE

Marian Cimoszewicz otrzymał uprawnienia kombatanckie w b. ZBOWID w Warszawie z tytułów:

1/ służby w armii sojuszniczej od czerwca 1941 roku do września 1943 roku

2/ służby w WP od października 1943 roku do 9 maja 1945 roku

Na podstawie wypisu z Zeszytu Ewidencyjnego Centralnego Archiwum Wojskowego stwierdza się, że Marian Cimoszewicz służył w Informacji Wojskowej od 07.1945 roku do 01.1957 roku. Zaświadczenie Nr 15/76 z dnia 30.01.1976 wydane przez Jednostkę Wojskową Nr 2375 podaje, że w/w w latach 1945-1946 „uczestniczył w likwidacji podziemia”.

Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt. 1a pozbawia się uprawnień kombatanckich osoby, które były zatrudnione w Informacji Wojskowej.

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dyrektor Zespołu Weryfikacji dr Jan Gozdawa-Gołębiowski

Ostatnio przy sprawie TW „Wolskiego” dowiedzieliśmy się, że oficerowie Informacji Wojskowej czasem nawet krzyczeli na aresztowanych. Ciekawe jak tow. Marian Cimoszewicz uczestniczył w likwidacji podziemia. Czy w taki sam sposób synuś – Włodzimierz Cimoszewicz będzie uczestniczył w likwidacji krwawych lustratorów? Rąbka tajemnicy uchyla własnoręcznie napisany życiorys Mariana Cimoszewicza, który najbardziej lubił pracę operacyjną, w terenie, ściganie owych „bandytów z lasu” co nie chcieli PRLu, a ich potomkowie nie chcą III RP. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, zwłaszcza parszywej.

„.... Po zajęciu tych terenów przez Armię Radziecką, od października 1939 r. do września 1940 r. pracowałem w charakterze poborcy dostaw obowiązkowych w Wołkowyskim „Rajupołnamkomzakie”. We wrześniu 1940 roku powołany zostałem do Armii Radzieckiej z przydziałem do 138 p. art. w Rostowie nad Donem, gdzie pełniłem służbę do napaści hitlerowskiej na ZSRR w 1941 roku. Z wybuchem wojny przydzielony zostałem do jednostki spec. przy sztabie wojsk inż. Później ... i tam przebywałem w różnych pododdziałach do 1943 r. tj. prawie 2 lata poczem skierowano mnie do nowoformującej się Brygady Broni Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Białomuciu pod Moskwą. Tu ukończyłem szkołę pracowników zwanych naówczas „oświatowych” czyli politycznych i otrzymałem pierwszy stopień oficerski. Do zakończenia wojny służyłem więc w aparacie politycznym na stanowiskach od z-cy d-cy Baterii dział samobieżnych komp. Fizylierów, z-cy d-cy batalionu i z-cy d-cy 11-go pułku piechoty 4 DP włącznie.

Po zakończeniu wojny przeszedłem do pracy w organach Inf. W których pracowałem do ich rozwiązania, a następnie w WSW na stanowiskach od oficera inf. Do szefa oddziału.

W latach 1955-1957 ukończyłem liceum ogólnokształcące uzyskując maturę. Obecnie jestem słuchaczem W.K.D.O przy wojsk. Akademii Polit. Im. Felika Dzierżyńskiego w Warszawie. ... Mam jedno dziecko syna Włodzimierza ur. w 1950 r.”

W adnotacjach czytamy:

W 1946 r. jako oficer Informacji kierując grupą żołnierzy likwiduje bandę „Bohuna” działającą na terenie województwa poznańskiego.

W uznaniu zasług w walce ... płk. Cimoszewicz Marian jest długoletnim doświadczonym pracownikiem organów. Zajmował w nich kolejno szereg odpowiedzialnych stanowisk, od 1961 r. pełni funkcję szefa oddz. III operacyjnego ds. poszukiwań dezerterów i broni....

Ideologicznie klasowo związany z partią. Posiada skrystalizowany światopogląd marksistowsko-leninowski ... Płk. Cimoszewicz mimo średniego wykształcenia – szwankuje tylko pisownia – w organach informacji pracuje od lipca 1945 r. .... Pod względem politycznym oficer bez zastrzeżeń. Posiada wyrobioną czujność klasową.

Od marca 1951 r. pracuje na stanowisku p.o. szefa Inf. Wojskowej Akademii Technicznej. Członek PPR od kwietnia 1947 r. PZPR od 15-12-48 r.

W papierach znajduje się też raport z prośbą o przeniesienie z powrotem do pracy operacyjnej ... prosiłem w 1948 r., prosiłem będąc u Fejgina by nie pozostawiono mnie poza operacyjnymi ...

No teraz już wiemy jakie było ulubione zajęcie Tatusia. Poznaniacy z wdzięczności za "Bohuna" na pewno zagłosują na synusia

Archiwum ABCNET 2002-2010: