3. WARIANTY ROZWOJU SYTUACJI EKONOMICZNEJ PO ZAMACHU WOJSKOWYM W POLSCE

Prognozując rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach w Polsce należy uwzględnić następujące elementy:

- postawa społeczeństwa, zwłaszcza zaś tzw. „milczącej większości”, - postawa banków zachodnich, - rozwój sytuacji w ZSRR oraz w innych krajach bloku, - zachowanie się aparatu partyjnego,

Wymieniane elementy nie wyczerpują możliwości, ale wydają się szczególnie istotne dla prognozy.

Wariant I - sukces władzy Prognozując rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach w Polsce należy uwzględnić następujące elementy:

- postawa społeczeństwa, zwłaszcza zaś tzw. „milczącej większości”, - postawa banków zachodnich, - rozwój sytuacji w ZSRR oraz w innych krajach bloku, - zachowanie się aparatu partyjnego,

Wymieniane elementy nie wyczerpują możliwości, ale wydają się szczególnie istotne dla prognozy.

Wariant I - sukces władzy

Władze przeprowadzają sanację rynku poprzez drastyczne podwyżki cen oraz zablokowanie wkładów na kontach złotówkowych i dewizowych, a także wprowadzenie dostaw obowiązkowych w rolnictwie (jawne lub ukryte). Operacje te doprowadzają do spadku dochodów realnych w skali 30% do 50%. W normalnych warunkach operacje takie musiałyby doprowadzić do wybuchu lub głębokiego zmniejszenia wydajności pracy. Na skutek terroru oraz wydłużenia czasu pracy, produkcja jednak nie spada, a nawet nieznacznie wzrasta. Dotyczy to przede wszystkim dziedzin strategicznych: wydobycie węgla, miedzi, siarki, produkcji stali, energetyki, produkcji zbrojeniowej. Stabilizacja produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia pozwala zwiększyć eksport (węgiel, miedź, siarka). Mimo spadku dochodów realnych ludność odczuwa pewne pozytywne strony polityki władz wojskowych. Wynika to z likwidacji chaosu, spekulacji, kolejek, a także uruchomieniu rezerw w pierwszych miesiącach stanu wojennego. Ta poprawa kilku elementów jakości życia sprawia, że coraz większa część społeczeństwa z większym lub mniejszym entuzjazmem poprze poczynania władz. To rzecz jasna zwiększy szanse na zwrot zaciągniętych pożyczek. Poparcie będzie miało charakter moratorium spłat oraz nowych pożyczek na uruchomienie produkcji w Polsce. Pierwsze sukcesy nowych władz przesądzą o poparciu Moskwy co pozwoli juncie utrzymać stabilność. Ten sam czynnik spowoduje poparcie dla władz wojskowych ze strony aparatu cywilnego (partyjnego i administracji).

Niestety pozostała część artykułu w egzemplarzu znajdującym się w Bibliotece Narodowej nie zachowała się, patrz: wyjaśnienie na stronie tytułowej.

"Niepodległość" - miesięcznik polityczny 1982-1983: