LIST OTWARTY DO WŁADZ POLSKICH I POLAKÓW W ŚWIECIE

Zaniepokojeni zaistniałą sytuacją w Związku Polaków na Białorusi pragniemy poinformować Państwa o następujących wydarzeniach.

Redakcje tygodnika „Głos znad Niemna” i „Magazynu Polskiego” zawsze dbały o dobre imię naszej organizacji, dlatego nie wchodziły w żadne układy personalne. Na łamach naszych wydawnictw żadna osoba nie była poddawana nieuzasadnionej krytyce i jakimkolwiek oskarżeniom.

Naszym zdaniem, grupa działaczy Związku Polaków od pewnego czasu działa na rzecz zniszczenia naszej organizacji. Liczne naruszenia przed VI Zjazdem ZPB, podczas Zjazdu i decyzje zebrania członków Rady Naczelnej z dnia 9 kwietnia 2005r. zmuszają nas do zabrania głosu w tej sprawie.

Podczas posiedzenia ostatniej RN ZPB na stanowisko redaktora naczelnego tygodnika „Głos znad Niemna” został zgłoszony przez Anżelikę Borys Andrzej Pisalnik, który nie jest członkiem ZPB, bowiem swoją legitymację członkowską złożył w Oddziale Miejskim ZPB w Grodnie. Wcześniej Andrzej Pisalnik był pracownikiem redakcji przez rok, lecz zrezygnował z pracy na własne życzenie z powodu niskich zarobków. Obecnie jest bezrobotny. Na stanowisko redaktora czasopisma „Magazyn Polski” został zgłoszony Andriej Poczobut, który przez ostatnie dwa lata systematycznie zamieszczał na białoruskich stronach internetowych antypolskie i antyzwiązkowe materiały. Wcześniej również pracował w redakcji Głosu, lecz się zwolnił na własne życzenie.

Pracownicy redakcji nie mają chęci pracy z ww. osobami ze względu na ich zachowanie, posiadane kompetencje i stosunek do ludzi.

Jesteśmy zaniepokojeni rozgrywkami personalnymi, które mają miejsce w ZPB. W ciągu dwóch miesięcy redaktor naczelny Andrzej Dubikowski (pracownik ZPB od siedmiu lat, naczelny od ponad czterech lat) i zastępca redaktora naczelnego Tatiana Zaleska (pracownik ZPB od ponad siedmiu lat, zast. red. nacz. od ponad czterech lat) byli terroryzowani telefonicznie przez ujawnioną przez milicję osobę – Halinę Sokołowską (notabene teściowa wiceprezesa Józefa Porzeckiego), a także byli szkalowani i wyzywani w perfidny sposób w księdze gości naszego wydania internetowego – osoby są również znane redakcji.

Podczas VI Zjazdu ZPB popełniono wiele wykroczeń prawnych: łamanie Statutu ZPB i ustawodawstwa Republiki Białoruś, nie zostały stworzone warunki do demokratycznego tajnego głosowania, o czym licznie zasygnalizowali delegaci Zjazdu z różnych regionów Białorusi do Ministerstwa Sprawiedliwości RB. Zjazd został nieudolnie zorganizowany przez grupę członków Zarządu Głównego pod kierownictwem Józefa Porzeckiego, który podczas Zjazdu przebywał w areszcie za chuligaństwo. Skutkiem tego jest drugie uprzedzenie dla Związku z Ministerstwa Sprawiedliwości RB za zwlekanie przekazania protokołu Zjazdu, który został przekazany przez protokołujących Borys w terminie. Przypominamy, że ZPB otrzymał pierwsze uprzedzenie z powodu łamania Statutu ZPB przez grupę działaczy ZG ZPB w styczniu br. Takie postępowanie może doprowadzić do delegalizacji naszej organizacji.

Związek Polaków na Białorusi nie mogą reprezentować takie osoby, jak Anżelika Borys, przeciwko której prokuratura m. Grodna prowadziła dochodzenie i 14 marca 2005r. wszczęła sprawę karną, i Józef Porzecki, który od kilku lat ma zakaz wjazdu na teren Polski, a także ordynarnie i arogancko zachowuje się wobec pracowników ZPB, zwłaszcza pań.

Grupa członków Zarządu Głównego ZPB od dłuższego czasu prowadziła destrukcyjną działalność w terenowych oddziałach ZPB, na skutek czego ludzie są zdezorientowani w rzeczywistej sytuacji w organizacji. Zdumiewa nas fakt, że do tego przyczynił się również obywatel Polski - Piotr Jankowski, prezes Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny z Białegostoku, który towarzyszył Borys i Porzeckiemu podczas wyjazdów w teren oraz wspierał ich finansowo, mianowicie za pieniądze polskiego podatnika, skłócając społeczność polską w naszym kraju.

Jesteśmy oburzeni tym, że już 9 kwietnia br. w Siedzibie Głównej ZPB w Grodnie gabinety redakcji tygodnika „Głos znad Niemna” zostały opieczętowane na nieuzasadniony rozkaz Anżeliki Borys (w styczniu w podobny sposób opieczętowano gabinet prezesa Tadeusza Kruczkowskiego). Miejsce pracy Eugeniusza Skrobockiego, redaktora naczelnego „Magazynu Polskiego” od 1992r. (inicjator i założyciel gazety „Głos znad Niemna”, czasopisma, organizator konferencji międzynarodowych o problemach świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi, autor licznych publikacji, badacz dziejów Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie) zostało zlikwidowane. Redaktora Skrobockiego nawet nie zaproszono na posiedzenie Rady Naczelnej, na którym Dubikowskiemu nie udzielono głosu, dlatego musiał on opuścić posiedzenie. Ludzie w większości nie zgadzali się z propozycją Borys, lecz musieli zagłosować w ten sposób, aby nie stracić miejsca pracy w ZPB. Przykładem może służyć postawa Ireny Bohatyrewicz, sekretarz Oddziału Miejskiego w Grodnie. Pod adresem redakcji podczas posiedzenia nie padły żadne zastrzeżenia ze strony zebranych. 9 kwietnia br. przystąpiono do wyznaczania nowych redaktorów, co nie zrobiono na pierwszym posiedzeniu Rady Naczelnej 13 marca zgodnie z porządkiem dziennym VI Zjazdu. Takie zachowanie wobec wieloletnich pracowników redakcji jest karygodne. Presja psychiczna i knowanie uniemożliwia normalną pracę w zespołach redakcyjnych.

Wydanie tygodnika „Głos znad Niemna” stoi pod znakiem zapytania.

Zwracamy się do Marszałków Senatu i Sejmu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji Semper Polonia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i polskiego korpusu dyplomatycznego na Białorusi oraz wszystkich, komu nie jest obojętny los Polaków na Białorusi, o wstrzymanie wszelkich kontaktów z pozjazdowym kierownictwem, decyzji o pomocach finansowych do czasu rozpatrzenia prawomocności VI Zjazdu ZPB i wybranych na nim organów kierowniczych ZPB przez Ministerstwo Sprawiedliwości RB.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zrozumienie.

Eugeniusz Skrobocki, redaktor naczelny czasopisma „Magazyn Polski”

Andrzej Dubikowski, redaktor naczelny tygodnika „Głos znad Niemna”

Tatiana Zaleska, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Głos znad Niemna”

Tel. do kontaktu: Skrobocki – +375-152-55-57-00

Dubikowski - +375-296-825-489

Zaleska - +375-296-37-24-08

glosznadniemna@yahoo.com

eskrobocki@tut.by

Archiwum ABCNET 2002-2010: